Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình máy xây dựng

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 251 lần   |   Lượt tải: 6 lần
1
ÑAÏI HOÏC ÑAØ NAÜNG
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA
KHOA XAÂY DÖÏNG DAÂN DUÏNG &COÂNG NGHIEÄP
GIAÙO TRÌNH
MAÙY XAÂY DÖÏNG
Bieân soaïn: GVC-Th.S. Nguyeãn Phöôùc Bình
Ñaø Naüng, Thaùng 10 naêm 2004
Giáo trình máy xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình máy xây dựng - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo trình máy xây dựng 9 10 854