Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình máy xây dựng

Được đăng lên bởi hoang-cao-xuan
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 4098 lần   |   Lượt tải: 11 lần
ÑAÏI HOÏC ÑAØ NAÜNG
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA
KHOA XAÂY DÖÏNG DAÂN DUÏNG &COÂNG NGHIEÄP

GIAÙO TRÌNH

MAÙY XAÂY DÖÏNG

Bieân soaïn: GVC-Th.S. Nguyeãn Phöôùc Bình

Ñaø Naüng, Thaùng 10 naêm 2004

1

LÔØI NOÙI ÑAÀU
Ngaøy nay, do quy moâ vaø tieán ñoä thi coâng xaây döïng ñang phaùt
trieån maïnh, caùc ngaønh xaây döïng daân duïng vaø coâng nghieäp, xaây döïng
thuyû lôïi, xaây döïng caàu ñöôøng v.v… ñang öùng duïng nhieàu maùy moùc,
thieát bò thi coâng tieân tieán.
Ñeå ñoùng goùp yeâu caàu veà taøi lieäu daïy vaø hoïc cho phuø hôïp vôùi ñoåi
môùi chöông trình ñaøo taïo kyõ sö xaây döïng, taäp giaùo trình Maùy xaây
döïng ñöôïc bieân soaïn giuùp hoïc sinh naém ñöôïc nhöõng vaán ñeà cô baûn,
veà nguyeân lyù, chi tieát, caáu taïo cuûa maùy, ñeå treân cô sôû ñoù naém vöõng
ñöôïc nguyeân taéc hoaït ñoäng, phaïm vi söû duïng vaø ñaëc tính kyõ thuaät cuûa
töøng loaïi maùy thi coâng cho caùc coâng trình xaây döïng daân duïng vaø
coâng nghieäp, thuyû lôïi vaø caàu ñöôøng.
Taäp giaùo trình naøy duøng cho caùc hoïc sinh khoâng chuyeân ngaønh
maùy xaây döïng vaø ñöôïc bieân soaïn thaønh hai phaàn, goàm 13 chöông.
Phaàn I goàm 2 chöông, phaàn II goàm 11 chöông.
Xin chaân thaønh caûm ôn caùc Thaày, Coâ giaùo cuûa caùc khoa xaây
döïng daân duïng vaø coâng nghieäp, thuyû lôïi, caàu ñöôøng Tröôøng Ñaïi hoïc
Baùch khoa Ñaø Naüng ñaõ ñoïc vaø goùp yù cho quaù trình bieân soaïn giaùo
trình.
Trong quaù trình bieân soaïn vaø in aán giaùo trình, khoâng theå traùnh
khoûi nhöõng thieáu soùt, xin ñöôïc goùp yù kieán söûa chöõa.

Ngöôøi bieân soaïn

2

MUÏC LUÏC
Trang

Lôøi noùi ñaàu ………………………………………………………..

2
3

Môc lôc

PhÇn I

Caùc chi tieát cô baûn cuûa maùy –Truyeàn
ñoäng

4

Ch−¬ng I

Caùc chi tieát cô baûn cuûa
maùy…………………………

4

Ch−¬ng II

Truyeàn ñoäng ………………………………………….

7

PhÇn II

Maùy xaây döïng ………………………………………...

15

Ch−¬ng I

Khaùi nieäm chung ……………………………………..

15

Ch−¬ng II

Maùy naâng - caàn truïc ………………………………….

18

Ch−¬ng III

Maùy nghieàn ñaù ……………………………………….

30

Ch−¬ng IV

Maùy saøng ñaù ………………………………………….

35

Ch−¬ng V

Maùy vaän chuyeån lieân tuïc …………………………

38

Ch−¬ng VI

Maùy troän beâ toâng ……………………………………..

45

Ch−¬ng VII

Maùy ñaàm beâ toâng ……………………………………

49

Ch−¬ng VIII

Maùy laøm ñaát ………………………………………….

53

Ch−¬ng IX

Maùy ñoùng coïc ………………………………………..

71

Ch−¬ng X

Maùy khoan ñaát ñaù ……………………………………

79

Ch−¬ng XI

Maùy raûi beâ toâng nhöïa ………………………………..

84

Taøi lieäu tham khaûo

88

3

PhÇn I : C¸c chi tiÕt c¬ b¶n cña m¸y .
truyÒn ®éng
Ch−¬ng 1...
1
ÑAÏI HOÏC ÑAØ NAÜNG
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA
KHOA XAÂY DÖÏNG DAÂN DUÏNG &COÂNG NGHIEÄP
GIAÙO TRÌNH
MAÙY XAÂY DÖÏNG
Bieân soaïn: GVC-Th.S. Nguyeãn Phöôùc Bình
Ñaø Naüng, Thaùng 10 naêm 2004
Giáo trình máy xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình máy xây dựng - Người đăng: hoang-cao-xuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
Giáo trình máy xây dựng 9 10 233