Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình máy xúc thủy lực

Được đăng lên bởi tanphuc1294
Số trang: 131 trang   |   Lượt xem: 1945 lần   |   Lượt tải: 6 lần
GIÁO TRÌNH MÁY XÚC THỦY LỰC
Bài mở đầu
Giới thiệu về máy xúc - máy xúc thuỷ lực
1- Khái niệm về máy xúc - Máy xúc thuỷ lực.
Máy xúc là tổ hợp các thiết bị máy móc, được bố trí lắp ráp để làm
hoạt động các bộ phận như gầu xúc (dùng để xúc và chứa đựng đất
đá, khoáng sản...), di chuyển máy, quay máy và các hệ thống khác theo
sự điều khiển của người vận hành.
Các hệ thống máy trên máy xúc hoạt động độc lập với nhau bao gồm:
Hệ thống di chuyển máy, hệ thống máy quay, nâng hạ cần máy, ra vào
tay gầu... Các hệ thống này hoạt động nhờ năng lượng là điện năng,
cơ năng, thuỷ năng...
Thông thường người ta đặt tên cho máy xúc dựa vào nguồn năng
lượng sử dụng. Ví dụ: như điện năng gọi là máy xúc điện, dùng động
cơ Điezen (cơ năng) gọi là máy xúc Điezen, dùng thuỷ năng gọi là máy
xúc thuỷ lực... Những tên gọi chỉ mang tính chất tương đối vì nó
không bao hàm đầy đủ được bản chất của từng loại máy. Vì vậy một
số máy xúc còn được đặt tên theo đặc tính bốc xúc, số lượng gầu xúc,
đặc tính di chuyển.
Máy xúc thuỷ lực là loại máy mà các cơ cấu thực hiện công tác bốc
xúc, quay, di chuyển dùng áp lực cao của chất lỏng thuỷ trong các ống
dẫn tới động cơ thuỷ lực làm hoạt động các cơ cấu trên. Áp suất cao
của chất lỏng do bơm cung cấp, quá trình hoạt động của máy theo
nguyên tắc biến đổi năng lượng được biểu diễn bằng sơ đồ đơn giản
sau:

1- Động cơ điêzen (Có thể là động cơ điện)
2- Khớp nối trục đàn hồi
3- Bơm thuỷ lực
4- Bộ phận phân phối lực
5- Động cơ thuỷ lực
6- Cơ cấu thừa hành
Để cơ cấu thừa hành làm việc chính xác, giúp người vận hành giảm
bớt các thao tác, máy xúc thuỷ lực thường được điều khiển (đóng,
mở các van của bộ phân phối) bằng áp suất chất lỏng.
2. Các bộ phận chính của máy xúc thuỷ lực (Một gầu ngược)
Để đảm bảo cho máy xúc có khả năng bốc xúc - mang tải - đổ tải - di
chuyển từ vị trí này đến vị trí kia các máy xúc thông thường được bố
trí các cụm máy, các thiết bị chủ yếu sau:
- Gầu máy
- Tay gầu và các thiết bị đẩy tay gầu
- Cần và các thiết bị nâng hạ cần

- Hệ thống máy quay
- Hệ thống di chuyển
- Hệ thống điều khiển
Tất cả các thiết bị trên được bố trí hợp lý theo trình tự nhất định trên
cơ sở tính toán khoa học của các nhà khoa học thiết kế, chế tạo máy.
3. Phân loại máy xúc thuỷ lực.
Máy xúc thuỷ lực được trang bị một gầu là loại phổ biến nhất hiện
nay, chúng có kết cấu rất đa dạng, phong phú, dễ phân loại có thể dựa
theo những đặc điểm cơ bản khác nhau.
a- Theo đặc tính của bộ phận xúc.
Theo tính chất kết cấu và đặc tính hoạt động của bộ phận xúc ngư...


 !"#$%&!"#$%'()%
*&+!, !"#$%&!"#$%'()%-
!"#$%(./0%!%123!"4%56/%2789(:08!0;(
<=>,?%!%2>0@,,6?#$%ABC,?;#$%%DE),?F
!5G<!,?HI,---J5B%";,!"5KE"!"%!%7,?G!%L<
H) G;,%ME,?6N@,,-
!%7,?!"8O,!"#$%<=>,?>%(@0,E2E<?PQ
7,?B%";,!"57,?!"KE"5,R,?=%,!"58E<
E"?---!%7,?,"<=>,?,N,S,?(6/,?(,,S,?5
%T,S,?5',S,?---
U,?6N,?,?6NEVO,%<!"#$%B)E<,?P,,S,?
(6/,?HWBX,?-Y9BXQ,6,,S,??Z(!"#$%,5BC,?>,?
%T[L\L,A%T,S,?J?Z(!"#$%[L\L,5BC,?',S,??Z(!"
#$%'()%---],?O,?Z%^E,?_,%F6T,?7`,4
GU,?2E<"M6/%2I,%F%MEa,?(<=!"-Y`@">
H7!"#$%%b,6/%VO,L<V%_,27%#$%5H7(6/,??#$%5
V%_,B%";,-
!"#$%'()%((<=!"%!%%T%F)%,%U,?!%27%
#$%5KE"5B%";,BC,?!0()%%E<%ME%F(c,?'8<,?%!%7,?
Bd,>,?%T'()%(<=>,?%!%%T%F8O,-0HF%E<
%ME%F(c,?B<2T%,?%F05K!8`,<=>,?%ME!"L<
,?"O,:%21,.,S,?(6/,?6/%2;Be,2f,?HTPT,?I,
HEQ
giáo trình máy xúc thủy lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình máy xúc thủy lực - Người đăng: tanphuc1294
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
131 Vietnamese
giáo trình máy xúc thủy lực 9 10 620