Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình MD14

Được đăng lên bởi hoquanghd
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 995 lần   |   Lượt tải: 2 lần
M« ®un 14: G¸ l¾p kÕt cÊu hµn
Bµi 1: G¸ l¾p kÕt cÊu tÊm ph¼ng
I. Môc tiªu cña bµi
- Tr×nh bµy ®óng c¸c lo¹i ®å g¸ ®Ó g¸ c¸c kÕt cÊu tÊm ph¼ng.
- ChuÈn bÞ ®îc ph«i hµn ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu kü thuËt.
- ChuÈn thiÕt bÞ, dông dïng ®Ó ®Þnh vÞ, kÑp chÆt, kiÓm tra kÕt cÊu hµn ®Çy
®ñ, hîp lý.
- ph«i hµnch¾c ch¾n ®óng kÝch thíc ®¶m b¶o trÝ t¬ng quan gi÷a c¸c chi tiÕt
h¹n chÕ møc ®é biÕn d¹ng trong khi hµn.
- KiÓm tra kÕt cÊu hµn b»ng c¸c dông cô ®o kiÓm, ph¸t hiÖn ®îc sai sè vÒ kÝch th-
íc vµ h×nh d¸ng.
- ChØnh söa kÕt cÊu hµn ®¶m b¶o ch¾c ch¾n, ®óng kÝch thíc.
- Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c an toµn lao ®éng vµ vÖ sinh c«ng nghiÖp.
II. Néi dung cña bµi.
1. ChuÈn bÞ ph«i, thiÕt bÞ, dông cô, vËt liÖu, ®å g¸ kÑp.
a. ChuÈn bÞ ph«i: Ph«i thÐp tÊm CT38.
- ChuÈn bÞ ph«i hµn theo ®óng kÝch thíc yªu cÇu b¶n vÏ.
- N¾n th¼ng, ph¼ng, mµi ba via, lµm s¹ch mÐp hµn.
b. ThiÕt bÞ: M¸y hµn hå quang, m¸y mµi, m¸y c¾t, ®å g¸ chuyªn dïng.
c. Dông cô: MÆt n¹ hµn, bóa nguéi, k×m kÑp ph«i, bµn ch¶i.
d. VËt liÖu: ThÐp tÊm CT38 víi S = 4mm vµ que hµn.
2. Chän chÕ ®é hµn.
a. §êng kÝnh que hµn.
D = S/2+1 = 3mm chän d = 3,2mm
b. Cêng ®é dßng ®iÖn;
I
h
= ( α + βxd)x d = 125A
Trong ®ã α = 20; β = 6
3. Kü thuËt g¸.
- KÕt cÊu tÊm ®îc sö dông réng r·i trong kü thuËt díi d¹ng c¸c bÓ chøa,
nåi h¬i, vá tµu. C¸c mèi hµn cÇn bÒn vµ kÝn.
KÕt cÊu tÊm chia lµm 2 nhãm
+ Nhãm c¸c lo¹i thïng chøa c¸c s¶n phÈm dïng ®Ó chøa c¸c chÊt láng
vµ khÝ kh«ng nguy hiÓm vÒ næ vµ ®éc.
Cã p< 5 H/cm
2
vµ T
0
< 100
0
c
+ Nhãmm c¸c nåi h¬i váu lµm viÖc chÞu ¸p lùc cao, c¸ct cÊu nµy
®îc chÕ t¹o phï hîp víi ®iÒu kiÖn kü thuËt riªng.
Tµi liÖu lu hµnh néi bé 1
Giáo trình MD14 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình MD14 - Người đăng: hoquanghd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Giáo trình MD14 9 10 371