Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Microsoft Excel (Trường ĐH Đông Á)

Được đăng lên bởi tran-nam
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 3018 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Trƣờng Đại Học Đông Á

Khoa Công nghệ thông tin

MỤC LỤC
CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ MICROSOFT EXCEL ................................................4
1.1. Giới thiệu Excel.............................................................................................................4
1.2. Sử dụng Excel ...............................................................................................................4
1.2.1. Khởi động Excel ......................................................................................................4
1.2.2. Thoát khỏi Excel ......................................................................................................4
1.2.3. Các thành phần trong cửa sổ Excel .........................................................................4
1.2.4. Phóng to, thu nhỏ cửa sổ Excel .............................................................................12
1.2.4.1. Phóng to cửa sổ Excel ......................................................................................12
1.2.4.2. Thu nhỏ cửa sổ Excel .......................................................................................12
1.2.5. Truy cập Ribbon bằng bàn phím ...........................................................................12
CHƢƠNG 2. LÀM VIỆC VỚI BẢNG TÍNH .................................................................13
2.1. Các thao tác cơ bản với tập tin bảng tính ....................................................................13
2.1.1. Tạo tập tin ..............................................................................................................13
2.1.2. Lưu tập tin..............................................................................................................13
2.1.3. Mở tập tin...............................................................................................................14
2.1.4. Đóng tập tin ...........................................................................................................14
2.1.5. Sắp xếp Workbook ................................................................................................15
2.2. Khai báo thông số môi trường.....................................................................................15
2.3. Thao tác nhập liệu .......................................................................................................17
2.3.1. Nhập dữ liệu ..........................................................................................................17
...
Trƣờng Đại Học Đông Á Khoa Công ngh thông tin
Giáo trình Microsoft Excel 2007 - Nhóm Excel Version 03 Trang 1
MC LC
CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN V MICROSOFT EXCEL ................................................ 4
1.1. Gii thiu Excel............................................................................................................. 4
1.2. S dng Excel ............................................................................................................... 4
1.2.1. Khởi động Excel ...................................................................................................... 4
1.2.2. Thoát khi Excel ...................................................................................................... 4
1.2.3. Các thành phn trong ca s Excel ......................................................................... 4
1.2.4. Phóng to, thu nh ca s Excel ............................................................................. 12
1.2.4.1. Phóng to ca s Excel ...................................................................................... 12
1.2.4.2. Thu nh ca s Excel ....................................................................................... 12
1.2.5. Truy cp Ribbon bng bàn phím ........................................................................... 12
CHƢƠNG 2. LÀM VIỆC VI BNG TÍNH ................................................................. 13
2.1. Các thao tác cơ bản vi tp tin bng tính .................................................................... 13
2.1.1. To tp tin .............................................................................................................. 13
2.1.2. Lưu tập tin .............................................................................................................. 13
2.1.3. M tp tin............................................................................................................... 14
2.1.4. Đóng tp tin ........................................................................................................... 14
2.1.5. Sp xếp Workbook ................................................................................................ 15
2.2. Khai báo thông s môi trường ..................................................................................... 15
2.3. Thao tác nhp liu ....................................................................................................... 17
2.3.1. Nhp d liu .......................................................................................................... 17
2.3.1.1. Nhp s, chui, thời gian, ngày tháng năm ...................................................... 17
2.3.1.2. Nhp các ký t đặc bit .................................................................................... 17
2.3.2. Di chuyn con tr ô................................................................................................ 18
2.3.3. Thay đổi kích thước dòng, ct ............................................................................... 19
2.4. Phân loi d liu .......................................................................................................... 19
2.4.1. Kiu chui, ký t (Text) ........................................................................................ 19
2.4.2. Kiu s ................................................................................................................... 19
2.4.3. Kiu công thc (Formula) ..................................................................................... 20
2.5. Hiu chnh d liu ....................................................................................................... 20
2.5.1. Sa d liu ............................................................................................................. 20
2.5.2. Xóa d liu ............................................................................................................ 20
2.5.3. Di chuyn d liu ................................................................................................... 21
2.5.4. Sao chép d liu ..................................................................................................... 21
2.5.5. Đin d liu t động .............................................................................................. 21
2.6. Khi, phm vi thao tác ................................................................................................ 22
2.7. Làm vic vi d liu kiu công thc ........................................................................... 24
2.7.1. Các toán t dùng trong công thc.......................................................................... 24
2.7.2. Các loại địa ch ô, khi .......................................................................................... 25
2.7.3. Cách to công thc ................................................................................................ 26
2.7.3.1. S dng công c để chèn hàm.......................................................................... 26
Giáo trình Microsoft Excel (Trường ĐH Đông Á) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Microsoft Excel (Trường ĐH Đông Á) - Người đăng: tran-nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Giáo trình Microsoft Excel (Trường ĐH Đông Á) 9 10 102