Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH NÂNG CHUYỂN

Được đăng lên bởi Trần Ngọc Đức
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 992 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 1.
GIỚI THIỆU VỀ THIẾT BỊ NÂNG CHUYỂN

1.- Các định nghĩa:
- Máy nâng chuyển là khoa học nghiên cứu việc cơ giới hóa quá trình nâng chuyển các
vật nặng nhằm nâng cao năng suất lao động, giảm nhẹ sức lao động cho con người.
- Dựa vào đặc điểm của quá trình vận chuyển vật liệu,người ta phần biệt 2 chủng loại
chính:
+ Máy nâng (còn gọi là máy trục): Đây là loại thiết bị mà quá trình làm việc lặp lại
có chu kỳ. Một chu kỳ công tác bao gồm thời gian có tải và thời gian chạy không.
+ Máy vận chuyển liên tục: ở loại thiết bị nầy, vật liệu được vận chuyển theo từng
dòng liên tục.
- Với máy nâng người ta còn phân biệt:
+ Máy nâng đơn giản: Chỉ có một chuyển động công tác là nâng và hạ vật. Ví dụ
Các loại kích, Tời, palăng xích, vận thăng xây dựng...
+ Máy trục dạng cầu: Cầu trục, cổng trục. ở các loại thiết bị nầy, ngoài chuyển
động nâng hạ vật, còn có các chuyển động tịnh tiến ngang và dọc để di chuyển vật nâng
đến vị trí yêu cầu.
+ Cần trục các loại: Quá trình di chuyển vật nâng được thực hiện nhờ cơ cấu quay
cần hoặc thay đổi khẩu độ của cần.

2.- Các thông số cơ bản của máy trục:
2.1.- Trọng tải (Sức nâng) : Là trọng lượng lớn nhất mà máy có thể nâng được
theo tính toán thiết kế. Trọng tải có thể phải kể đến trọng lượng của bộ phận mang vật.
Trọng tải được kí hiệu là [Q], có đơn vị đo là Tấn hoặc KG hoặc N. Đại lượng nầy
thường được tiêu chuẩn hóa.
2.2.- Các thông số động học của các bộ phận công tác: Tốc độ nâng vật (Vn), tốc
độ di chuyển (Vdc), tốc độ quay của cần trục (n)...
2.3.- Các thông số hình học: Tùy thuộc vào loại thiết bị, ta có: Độ cao nâng, Khẩu
độ đối với máy trục dạng cầu; Độ cao nâng, tầm với đối với các loại cần trục.
3.- Chế độ làm việc của máy trục:
Có thể xem chế độ làm việc của máy trục như là một thông số tổng hợp căn cứ trên
cơ sở phối hợp các tiêu chí về mức độ sử dụng máy theo tải và theo thời gian.
Trên cơ sở tiêu chuẩn ISO, ở Việt nam đã có tiêu chuẩn TCVN 5862 -1995 quy
định 8 nhóm chế độ làm việc cho máy trục được kí hiệu từ A1 đến A8. Đối với các cơ cấu
trong máy nâng tiêu chuẩn quy định 8 nhóm chế độ làm việc được ký hiệu từ M1 đến M8.
Các nhóm CĐLV đối với máy trục được xác định trên cơ sở phối hợp 10 cấp sử
dụng máy theo thời gian, kí hiệu U0 đến U9 và 4 cấp sử dụng máy theo tải được kí hiệu tử
Q1 đến Q4.
Tương tự CĐLV đối với các cơ cấu trong máy nâng cũng được xác định trên cơ sở
phối hợp 10 cấp sử dụng máy theo thời gian, kí hiệu T0 đến T9 và 4 cấp sử dụng máy theo
tải được kí hiệu tử L1 đến L4.
Đặc trung cho mức độ s...
1
Chương 1.
GII THIU V THIT B NÂNG CHUYN
1.- Các định nghĩa:
- Máy nâng chuyn là khoa hc nghiên cu vic cơ gii hóa quá trình nâng chuyn các
vt nng nhm nâng cao năng sut lao động, gim nh sc lao động cho con người.
- Da vào đặc đim ca quá trình vn chuyn vt liu,người ta phn bit 2 chng loi
chính:
+ Máy nâng (còn gi là máy trc): Đây là loi thiết b mà quá trình làm vic lp li
có chu k. Mt chu k công tác bao gm thi gian có ti và thi gian chy không.
+ Máy vn chuyn liên tc: loi thiết b ny, vt liu được vn chuyn theo tng
dòng liên tc.
- Vi máy nâng người ta còn phân bit:
+ Máy nâng đơn gin: Ch có mt chuyn động công tác là nâng và h vt. Ví d
Các loi kích, Ti, palăng xích, vn thăng xây dng...
+ Máy trc dng cu: Cu trc, cng trc. các loi thiết b ny, ngoài chuyn
động nâng h vt, còn có các chuyn động tnh tiến ngang và dc để di chuyn vt nâng
đến v trí yêu cu.
+ Cn trc các loi: Quá trình di chuyn vt nâng được thc hin nh cơ cu quay
cn hoc thay đổi khu độ ca cn.
2.- Các thông s cơ bn ca máy trc:
2.1.- Trng ti (Sc nâng) : Là trng lượng ln nht mà máy có th nâng được
theo tính toán thiết kế. Trng ti có th phi k đến trng lượng ca b phn mang vt.
Trng ti được kí hiu là [Q], có đơn v đo là Tn hoc KG hoc N. Đại lượng ny
thường được tiêu chun hóa.
2.2.- Các thông s động hc ca các b phn công tác: Tc độ nâng vt (Vn), tc
độ di chuyn (Vdc), tc độ quay ca cn trc (n)...
2.3.- Các thông s hình hc: Tùy thuc vào loi thiết b, ta có: Độ cao nâng, Khu
độ đối vi máy trc dng cu; Độ cao nâng, tm vi đối vi các loi cn trc.
3.-
Chế độ làm vic ca máy trc
:
Có th xem chế độ làm vic ca máy trc như là mt thông s tng hp căn c trên
cơ s phi hp các tiêu chí v mc độ s dng máy theo ti và theo thi gian.
Trên cơ s tiêu chun ISO, Vit nam đã có tiêu chun TCVN 5862 -1995 quy
định 8 nhóm chế độ làm vic cho máy trc được kí hiu t A1 đến A8. Đối vi các cơ cu
trong máy nâng tiêu chun quy định 8 nhóm chế độ làm vic được ký hiu t M1 đến M8.
Các nhóm CĐLV đối vi máy trc được xác định trên cơ s phi hp 10 cp s
dng máy theo thi gian, kí hiu U0 đến U9 và 4 cp s dng máy theo ti được kí hiu t
Q1 đến Q4.
Tương t CĐLV đối vi các cơ cu trong máy nâng cũng được xác định trên cơ s
phi hp 10 cp s dng máy theo thi gian, kí hiu T0 đến T9 và 4 cp s dng máy theo
ti được kí hiu t L1 đến L4.
Đặc trung cho mc độ s dng máy theo ti trng là h s ph ti được xác định
theo công thc:
=
=
n
i
i
T
i
p
P
P
C
C
k
1
3
max
Trong đó:
Ci : s chu kì vn hành ng vi các mc ti khác nhau.
GIÁO TRÌNH NÂNG CHUYỂN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH NÂNG CHUYỂN - Người đăng: Trần Ngọc Đức
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
GIÁO TRÌNH NÂNG CHUYỂN 9 10 412