Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình này về xử lý khí thải

Được đăng lên bởi dieu minh
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 1869 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG 1:

NHỮNG KHÁI NIỆM CHUNG

I.Môi trường:
1.Các định nghĩa về môi trường:
Định nghĩa khái quát và phổ biến trên thế giới: “MT của một vật thể hoặc
một sự kiện là tổng hợp các điều kiện bên ngoài có liên qun đến vậy thể và sự kiện
đó”. Bất cứ một vật thể nào hay sự kiện nào cũng tồn tại và diễn biến trong một
MT nhất điịnh, vì thế khi nói đến MT tức nói đến một vật thể, một sự kiện nhất
định. Khi nghiên cứu về các cơ thể sống, người ta đưa ra định nghĩa về MT sống
của các cơ thể sống, đó là “Tổng hợp các điều kiện bên ngoài có liên quan đến sự
sống và phát triển của các cơ thể sống đó”.
Đối tượng nghiên cứu của khoa học MT được nêu ra với chúng ta là “MT
sống của con người”.
2.Cấu trúc môi trường:
Theo các thành phần cơ bản, cấu trúc của MT được phân thành 3 thành phần
vật lý (vô sinh) và 1 thành phần sinh học :
+Thạch quyển (lithosphere)
+Thuỷ quyển (Hydrosphere
+Khí quyển (Atmosphere)
Do không khí và nước là các thành phần linh động, dễ biến đổi, luân chuyển,
lan truyền, tác động trong khu vực rộng lớn nên việc giám sát mức độ ô nhiễm của
chúng bắt buộc trong hệ thống GEMS (Global Environmnent Monitoring Systems Hệ thống quan trắc toàn cầu) (GEMS đã có trên 350 trạm quan trắc trên 240 sông,
40 hồ và trên 60 trạm quan trắc nước ngầm ở trên 50 quốc gia và có khoảng 50
thông số chọn lọc về chất lượng nước đã được quan trắc) của LHQ. Hầu hết các
quốc gia đều có mạng lưới giám sát này.

1

Ba quyển này là các thành phần vật lý vô sinh, được cấu thành từ các nguyên
tố vật chất và chứa đựng năng lượng dưới các dạng khác nhau như thế năng, cơ
năng, quang năng, hoá năng, điện năng,....
Theo mục đích và nội dung nghiên cứu, khái niệm môi trường sống của con
người được phân ra thành: môi trường thiên nhiên, môi trường nhân tạo, môi
trường xã hội.
3.Các chức năng của môi trường: (theo Các TC về MT – 2008)
Đối với một cá thể con người cũng như đối với cộng đồng xã hội, MT sống
có thể có các chức năng như sau:
1)MT trước hết là không gian sống của con người và các loài sinh vật:
2)MT là nơi cung cấp tài nguyên cần thiết cho cuộc sống và hoạt đống sản
xuất của con người:
3)MT là nơi chứa đựng phế thải do con người tạo ra trong cuộc sống và hoạt
động sản xuất:
4)Môi trường là nơi giảm nhẹ các tác động có hại của thiên nhiên tới con
người và Svật trên TĐ:
5)Môi trường là nơi lưu giữ và cung cấp thông tin cho con người:

2

CHƯƠNG 2:

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ

I.Khái niệm:
-Khí quyển bao quanh trái đất và rất cần thiết cho sự sống: oxy cần thiết cho
quá trình h...
CHƯƠNG 1: NHNG KHÁI NIM CHUNG
I.Môi trường:
1.Các định nghĩa v môi trường:
Định nghĩa khái quát và ph biến trên thế gii: “MT ca mt vt th hoc
mt s kin là tng hp các điu kin bên ngoài có liên qun đến vy th và s kin
đó”. Bt c mt vt th nào hay s kin nào cũng tn ti và din biến trong mt
MT nht
đinh, vì thế khi nói đến MT tc nói đến mt vt th, mt s kin nht
định. Khi nghiên cu v các cơ th sng, người ta đưa ra định nghĩa v MT sng
ca các cơ th sng, đó là “Tng hp các điu kin bên ngoài có liên quan đến s
sng và phát trin ca các cơ th sng đó”.
Đối tượng nghiên cu ca khoa hc MT
được nêu ra vi chúng ta là “MT
sng ca con người”.
2.Cu trúc môi trường:
Theo các thành phn cơ bn, cu trúc ca MT được phân thành 3 thành phn
vt lý (vô sinh) và 1 thành phn sinh hc :
+Thch quyn (lithosphere)
+Thu quyn (Hydrosphere
+Khí quyn (Atmosphere)
Do không khí và nước là các thành phn linh động, d biến đổi, luân chuyn,
lan truyn, tác động trong khu vc rng ln nên vic giám sát mc độ ô nhim ca
chúng bt buc trong h thng GEMS (Global Environmnent Monitoring Systems -
H th
ng quan trc toàn cu) (GEMS đã có trên 350 trm quan trc trên 240 sông,
40 h và trên 60 trm quan trc nước ngm trên 50 quc gia và có khong 50
thông s chn lc v cht lượng nước đã được quan trc) ca LHQ. Hu hết các
quc gia đều có mng lưới giám sát này.
1
giáo trình này về xử lý khí thải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình này về xử lý khí thải - Người đăng: dieu minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
giáo trình này về xử lý khí thải 9 10 822