Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình nền móng Phân Hồng Quân

Được đăng lên bởi truongdx10-gmail-com
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 2525 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CHƯƠNG 3

THIẾT KẾ XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU

Phan Hồng Quân
Bộ môn Cơ học đất – Nền móng

ĐHXD

1. KHÁI NIỆM VỀ ĐẤT YẾU & XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU
Khái niệm chung
Nền đất yếu: Dạng cấu trúc địa tầng tự nhiên không thích hợp cho sử dụng móng nông – Công trình
có thể:
- không đảm bảo an toàn/kích thước móng quá lớn
- lún quá mức cho phép/kích thước móng quá lớn
- lún kéo dài
Nền đất yếu do bản chất tự nhiên của đất/do mức độ tải trọng hoặc cả hai – nền đất yếu là khái niệm
tương đối, khái niệm tương quan đất – tải trọng công trình.

Nền đất yếu chủ yếu liên quan đến bản chất của đất gặp chủ yếu ở bùn hoặc cát bụi rời bão hòa nước
chịu tải trọng động.

e.o.p

1. KHÁI NIỆM VỀ ĐẤT YẾU & XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU
Khái niệm chung
Đất bùn yếu:
- trạng thái chảy, hệ số rỗng lớn, độ ẩm cao
- chỉ tiêu vật lý: B > 1, W > Wch; e0> 1.1 (bùn á cát) hoặc e0> 1.5 (bùn á sét/bùn sét)
- qc< 300 ÷ 500 kPa; N < 1 ÷ 2

Cát bụi:
- hạt mịn > 12%
- trạng thái rời, bão hòa nước
- e0> 0.8; D < 0.2
- qc< 1000 kPa; N < 4
* Yếu khi chịu tải trọng động!

e.o.p

1. KHÁI NIỆM VỀ ĐẤT YẾU & XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU
Khái niệm chung
Xử lý nền đất yếu: Sử dụng các biện pháp nhân tạo/tác động từ ngoài vàotăng/cải thiện đặc trưng
vật lý/cơ học của đấttránh/giảm biểu hiện bất lợi cho công trình:
- tăng đặc trưng cường độtăng cường độ không kèm theo tăng kích thước móng
- tăng đặc trưng biến dạnggiảm độ lún
- tăng tốc độ cố kếtgiảm thời gian biến dạng.

Nguyên tắc xử lý: tập trung cải thiện một phương diên ưu tiên, các phương diện khác là hệ quả/chỉ
tiêu so sánh.

e.o.p

1. KHÁI NIỆM VỀ ĐẤT YẾU & XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU
Các biện pháp làm tăng cường độ đất nền

1
p gh 1 ( N  b )   2 ( N qtb hm )   3 ( N c c)
2

p gh  f  ( , b, hm ); (,  , c)

= f(móng; đất)

Nguyên tắc xử lý: tăng, c,
- Thay đất có (, c,) cao hơn – thay một phần đất yếu/toàn bộ
- Đưa vật liệu mới vào đất: cát/xi măng…
- Thay đổi hm

e.o.p

1. KHÁI NIỆM VỀ ĐẤT YẾU & XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU
Các biện pháp giảm độ lún

 1   02 
.b  p
S 
 E0 
S  f  ( , b); ( E0 ,  0 ); p 

= f(móng; đất; tải trọng)

Nguyên tắc xử lý: tăng mô đun biến dạng E0/giảm hệ số rỗng ban đầu e0
- Đầm nén bề mặt
- Nén chặt theo phương ngang
- Nén chặt bằng tải trọng bề mặt
- Cứng hóa liên kết giữa các hạt đất…

e.o.p

1. KHÁI NIỆM VỀ ĐẤT YẾU & XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU
Các biện pháp làm tăng tốc độ cố kết
S(t) = S.U(t)
Trong đó:
- S– độ lún cuối cùng có thể xảy ra;
- U(t) – độ cố kết của nền tại thời điểm t,
U(t) = (1 – Uv)(1 – Uh);
- Uv– độ cố kết do thoát nước...
CHƯƠNG 3
THIẾT KẾ XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU
Phan Hồng Quân
Bộ môn Cơ học đất – Nền móng
ĐHXD
Giáo trình nền móng Phân Hồng Quân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình nền móng Phân Hồng Quân - Người đăng: truongdx10-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Giáo trình nền móng Phân Hồng Quân 9 10 72