Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình nền móng Phân Hồng Quân

Được đăng lên bởi truongdx10-gmail-com
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 4872 lần   |   Lượt tải: 17 lần
NỀN & MÓNG
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ

Phan Hồng Quân
Bộ môn Cơ học đất - Nền móng
Trường ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

GIỚI THIỆU CHUNG

•
-

Chương trình Nền & Móng(2014):
Lý thuyết: 36 - 39t, trong đó có:
Kiểm tra giữa kì: 2 bàikiểm tra1.5tiết

(Kiểm tra – Bài tập không báo trước thay điểm danh và đánh giá thêm: Mỗi chương 1 – 2 lần)

•
•

Giáo trình:
Phan Hồng Quân, Nền và móng, NXB Giáo dục (tái bản lần thứ tư năm 2011)
Tài liệu tham khảo

Tất cả các tài liệu có từ khóa : Nền, Móng, Hố đào, Cọc, Xử lý nền, Cơ học đất...

PhanHồngQuânĐHXD

GIỚI THIỆU CHUNG

•
•

Điều kiện tiên quyết: Đã học các môn
Cơ học đất
Bê tông cốt thép
Địa chất công trình
Giảng viên: Phan Hồng Quân.

- Điện thoại liên hệ: 0983481960
- Email: quanph@nuce.edu.vn

•
-

Bộ môn: Cơ học đất – Nền móng
Địa chỉ: Phòng 514a – A1 (Tel.04 38696222)
Website: geo.nuce.edu.vn

PhanHồngQuânĐHXD

GIỚI THIỆU CHUNG

•

Quiđịnh đánh giá kết quả áp dụng cho phần lý thuyết:

Chuyêncần

-

Kiểmtra

Cómặt

Điểm

Trungbình

Điểm

100%

5

10

5

90 – 99

3

8-9

4

1

6-7

2

0

5

1

Điểm quá trình: hệ số 0.4
– 89
Kết thúc môn 80
học:
hệ số 0.6
< 80

PhanHồngQuânĐHXD

Chương1

CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN

PhanHồngQuânĐHXD

1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

1.

Kháiniệmvềmóng:Mónglàphầnkếtcấucôngtrình/kếtcấubêntrênkéodàixuốngdướimặtđ
ất:

-Tiếpnhậntảitrọngtừcôngtrình
-Phânphốitảitrọngvàođất
N0
M0
Kếtcấubêntrên(côngtrình)

Mặtđấttựnhiên

M

Móng(kếtcấubêndưới)
N

hm Độsâuđặtmóng
Tảitrọngtruyềnxuốngnền–

pmin
e.o.p

pmax

tảitrọngtiếpxúc

1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

1.

Kháiniệmvềmóng:
N0
M0

Q0

Mặt đất tự nhiên

P1

hd

Pi

hm





e.o.p

p

p

1.Kháiniệmvềmóng

Haihìnhthứctruyềntảitrọngvàođất:thôngquatiếpsúcdướiđáymóngvàtiếpxúcởthànhbên

Haikiểumóngđặctrưng:Móngnôngvàmóngsâu
Móngnông:tảitrọngtruyềnxuốngnềnchủyếuthôngquađáymóng;tảitrọngquathànhbênkhôngđángkểbỏqua
Móngsâu:tảitrọngtruyềnxuốngnềnquacảđáymóngvàthànhbêncủamóng

e.o.p

1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

1.

Kháiniệmvềmóng:

N0
M0

Q0

Mặt đất tự nhiên

N0
Q0

M0
P1

Mặtđấttựnhiên

hm

hm



e.o.p

hd

Pi

p



p

1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

1.

Kháiniệmvềmóng:

N0

N0

hm

e.o.p

1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
2.Kháiniệmvềnền:Nềnlàvùngđấttrựctiếpchịuảnhhưởngcủatảitrọngcôngtrình(domóngtruyềnxuống)

N0
M0

Phạmviảnhhưởngtheođộsâu

Mặtđấttựnhiên

z

z(>k0)

n

Đấttốt: k=0.2
z(=k0)

e.o.p

z

0

Đấtyếu: k=0.1

1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
2.Kháiniệmvềnền:

N0
M0

Phạmviảnhhưởngtheochiềurộng

Mặt đất tự nhiên

x

z
0
...



 !"#$%
&'()*+,-./
Giáo trình nền móng Phân Hồng Quân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình nền móng Phân Hồng Quân - Người đăng: truongdx10-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Giáo trình nền móng Phân Hồng Quân 9 10 622