Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình nền móng

Được đăng lên bởi quochung93xd-gmail-com
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 3757 lần   |   Lượt tải: 9 lần
tr­êng ®¹i häc x©y dùng

bé m«n c¬ häc ®Êt - nÒn mãng

-------------

--------------

®Ò ®å ¸n nÒn mãng

n¨m häc 2012 - 2013



CÁC LƯU Ý
KHI LÀM ĐỒ ÁN NỀN MÓNG
1. Phần thuyết minh tính toán:
 Có 02 tờ ra đề bài (01 của móng nông + 01 của móng cọc) cùng chữ ký người

hướng dẫn - chỉ photo 1 mặt.
 Mặt bằng công trình (cho phần móng nông) - chỉ photo 1 mặt.
 Nội dung tính toán cho tất cả các móng được thể hiện trong bản vẽ.
 Phải có tất cả các hình vẽ minh họa tương ứng trong thuyết minh tính toán.
 Các hình vẽ minh họa phải ghi đầy đủ kích thích, các nội dung cần thể hiện.

2. Bản vẽ:
2.1 Yêu cầu chung:
 Bản vẽ cần thống nhất về Font chữ, lưu ý phân biệt các nét vẽ (trục, nét khuất, cốt
thép…) và tuân thủ theo quy định chung về một bản vẽ kỹ thuật.
 Ký hiệu minh họa các lớp đất trong trụ địa chất phải theo tiêu chuẩn (sét, sét pha,
cát pha, bùn sét, cát, sạn sỏi…)
 Bố cục, tỷ lệ các chi tiết trong bản vẽ phải cân đối và hợp lý.
 Thống kê thép phải đúng và đầy đủ.
 Toàn bộ kích thước giữa thuyết minh và bản vẽ phải khớp nhau.
a. Phần móng nông:
o Chú ý mặt bằng công trình khác với mặt bằng móng. Các móng trong mặt bằng
móng phải vẽ đúng tỷ lệ. Chiều xoay của móng (cạnh dài – cạnh ngắn) phải đặt hợp
lý theo phương chịu lực.
o Cốt thép chịu lực bố trí phải phù hợp với kích thước, đúng phương và các quy định
chung về thép chịu lực.
b. Phần móng cọc:
o Lựa chọn phương án móng hợp lý và tính toán thiết kế theo phương án đã chọn.
Lưu ý: Pvl = 2 - 3 lần Pđn.
Phương án thi công phải khả thi (Ví dụ: cọc không đi qua lớp đất cát trung quá dày…)
Mũi cọc phải nằm trong lớp đất tốt  3D (nếu xét đến sức kháng mũi).
2.2 Trình tự đóng thuyết minh:
Bìa “Đồ án môn học Nền Móng” + Kết quả thông qua đồ án + Tờ đồ án nền móng
(phần Móng Nông) + Mặt bằng công trình + Thuyết minh tính toán móng nông + Tờ đồ án
nền móng (phần Móng Cọc đài thấp) + Thuyết minh tính toán móng cọc + Bản vẽ thiết kế
móng nông + Bản vẽ thiết kế móng cọc.

3. Lưu ý:
Không tự ý thay đổi số liệu đề bài, số liệu địa chất, số liệu tải trọng, mặt bằng công
trình..., tuyệt đối không nhờ người đi thông qua hộ.
o Bản vẽ thầy đã sửa trong các lần thông qua trước phải mang theo khi đi bảo vệ.
o Khi đi bảo vệ đồ án phải mang thẻ SV và CMT.
o



ĐỒ ÁN NỀN MÓNG
- PHẦN MÓNG NÔNG Họ và tên
Lớp môn học
Mã số sinh viên

: ……………………………………………………......................
: ....……………
Lớp quản lý :…..….…
: ………………
Đề số
:………...

I. SỐ LIỆU:
1. Công t...
trêng ®¹i häc x©y dùng
bé m«n häc ®Êt - nÒn mãng
------------- --------------
®Ò ®å ¸n nÒn mãng
n¨m häc 2012 - 2013
http://geo.nuce.edu.vn
giáo trình nền móng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình nền móng - Người đăng: quochung93xd-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
giáo trình nền móng 9 10 963