Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình nghề xây dựng

Được đăng lên bởi Peter Phan Thái
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 1968 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MÔ ĐUN:
ĐÀO MÓNG
Mã mô đun: MĐ12
Vị trí, tính chất của mô đun
- Vị trí: Mô đun MĐ12 được giảng dạy sau khi người học đã học xong các môn
học chung và các môn học kỹ thuật cơ sở.
- Tính chất: Là mô đun học chuyên môn quan trọng bắt buộc. Thời gian học bao
gồm cả lý thuyết và thực hành.
Mục tiêu của mô đun
Kiến thức: Trình bày được trình tự, yêu cầu kỹ thuật, phương pháp kiểm tra đánh
giá các công việc giác móng, đào móng, gia cố nền móng, ....
Kỹ năng: Làm được các công việc giác móng, mô tả được trình tự phương pháp
đào móng bằng thủ công và bằng máy, gia cố nền móng bằng cọc tre (Cọc chàm ),
đệm cát, và biết kiểm tra chất lượng hố móng sau khi đào.
Thái độ: Có trách nhiệm trong công việc, hợp tác tốt với những người cung làm,
cẩn thận để đảm bảo an toàn cho người và công trình.

Thời lượng
Mã
bài

Tên bài

Loại
bài
dạy

Địa
điểm

Tổng
số

Lý
thuyết

Thực
hành

Kiểm
tra*

1

1

0

0

MĐ
1201

Giới thiệu các
Lý
loại dụng cụ
thuyết

MĐ
1202

Xác định kiểm
tra đường thẳng
đứng

Tích
hợp

8

1

5

2

MĐ
1203

Xác định, kiểm
tra đường nằm
ngang

Tích
hợp

8

1

5

2

MĐ
1204

Xác định, kiểm
tra góc vuông

Tích
hợp

8

1

5

2

MĐ Xác định vị trí
12- móng trên thực
05 địa

Tích
hợp

22

3

14

5

MĐ Đào
móng Lý
12- bằng thủ công thuyế
06 và bằng máy
t

3

3

0

0

MĐ Giới thiệu một Lý
12- số biện pháp thuyế
07 gia cố nền
t
móng
thông
thường

3

3

0

0

MĐ Kiểm tra chất Lý
12- lượng hố móng thuyế
08
t

2

2

0

0

55

15

29

11

Cộng

MÔ ĐUN:
ĐÀO MÓNG
Mã mô đun: MĐ12
BÀI 1
Giới thiệu các loại dụng cụ
Mã bài: MĐ12-01
Giới thiệu: Bài Giới thiệu dụng cụ giúp học sinh nắm được tác dụng của từng loại
dụng cụ để áp dụng vào công việc trong xây dựng và sử dụng thành thạo từng loại dụng
cụ phù hợp với từng công việc trong xây dựng đặc biệt là công. việc giác móng bằng
phương pháp thủ công.
Mục tiêu của bài:
- Trình bày được tính năng, tác dụng của từng loại dụng cụ;
- Sử dụng được các loại dụng cụ trong công tác làm móng;
- Nghiêm túc, cẩn thận, chu đáo trong từng công việc và trong việc phối hợp với mọi
người.
Nội dung chính
1. Thước tầm.
2. Thước vuông.
3. Ni vô thước.
4. Ni vô ống nhựa mềm.
5. Quả dọi.

1. Thước tầm
1.1 Hình dáng, chiều dài, tiết diện của thước tầm
1.1.1. Hình dáng thước
Các cạnh theo chiều dài thước thẳng, sắc cạnh
Mặt cắt của thước được vát đi một cạnh để phù hợp với mục đích sử dụng (Hình 1-1)
hoặc hình chữ nhật nếu thước được làm bằng kim loại (Hình 1-2)

Hình 1-1: Thước tầm bằng gỗ

Hình 1-2: Thước tầm bằng nhôm
1.1.2. Chiều dài thước tầm
...
MÔ ĐUN:
ĐÀO MÓNG
Mã mô đun: MĐ12
Vị trí, tính chất của mô đun
- Vị trí: Mô đun MĐ12 được giảng dạy sau khi người học đã học xong các môn
học chung và các môn học kỹ thuật cơ sở.
- Tính chất: Là mô đun học chuyên môn quan trọng bắt buộc. Thời gian học bao
gồm cả lý thuyết và thực hành.
Mục tiêu của mô đun
Kiến thức: Trình bày được trình tự, yêu cầu kỹ thuật, phương pháp kiểm tra đánh
giá các công việc giác móng, đào móng, gia cố nền móng, ....
Kỹ năng: m được các công việc giác móng, mô tả được trình tự phương pháp
đào móng bằng thủ công và bằng máy, gia cố nền móng bằng cọc tre (Cọc chàm ),
đệm cát, và biết kiểm tra chất lượng hố móng sau khi đào.
Thái độ: Có trách nhiệm trong công việc, hợp tác tốt với những người cung làm,
cẩn thận để đảm bảo an toàn cho người và công trình.
Giáo trình nghề xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình nghề xây dựng - Người đăng: Peter Phan Thái
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
Giáo trình nghề xây dựng 9 10 112