Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình nguyên lý cắt gọt

Được đăng lên bởi tinhdauvaysao94
Số trang: 166 trang   |   Lượt xem: 812 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HOÏC TRÌNH 1

NGUYEÂN LYÙ CHUNG
Baøi 1

CÔ SÔÛ LYÙ THUYEÁT VAØ NGUYEÂN LYÙ
CAÉT GOÏT


I. Ñaëc ñieåm vaø vai troø cuûa gia coâng caét goït :
- Caét goït kim loaïi laø quaù trình coâng ngheä taïo neân nhöõng saûn phaåm cô khí coù
hình daùng kích thöôùc ñoä boùng beà maët … theo yeâu caàu kyõ thuaät töø moät phoâi lieäu ban
ñaàu nhôø söï caét boû lôùp kim loaïi döôùi daïng phoi.
- Gia coâng caét goït ñöôïc thöïc hieän ôû nhieät ñoä bình thöôøng cuûa moâi tröôøng (caû
tröôùc vaø sau nguyeân coâng nhieät luyeän ). Noù cho ñoä boùng vaø ñoä chính xaùc cao hôn
caùc phöông phaùp gia coâng haøn, ñuùc, reøn, daäp noùng…
- Phöông phaùp gia coâng baèng caét goït chieám 30% khoâi löôïng coâng vieäc gia
coâng cô khí vaø trong töông lai coù theå nhieàu hôn.

II. Nhöõng khaùi nieäm vaø ñònh nghiaõ cô baûn :
1. Chuyeån ñoäng trong quaù trình caét goït :
- Moãi moät loaïi maùy caét kim loaïi coù quyõ ñaïo chuyeån ñoäng töông ñoái giöõa dao
vaø chi tieát khaùc nhau. Ngöôøi ta phaân ra ba loaïi chuyeån ñoäng :
a> Chuyeån ñoäng chính : (chuyeån ñoäng caét chính) laø chuyeån ñoäng cô baûn cuûa
maùy caét ñöôïc thöïc hieân qua duïng cuï caét hay chi tieát gia coâng. Noù coù theå laø chuyeån
ñoäng quay, tònh tieán khöù hoài hoaëc ôû daïng keát hôïp …
Ví duï: Khi tieän chuyeån ñoäng chính laø chuyeån ñoäng quay troøn cuûa phoâi gaù treân
maâm caëp; khi phay, khoan, maøi chuyeån ñoäng chính laø chuyeån ñoäng quay troøn cuûa
dao phay, khoan vaø ñaù maøi; coøn khi baøo vaø xoïc laø chuyeån ñoäng tònh tieán khöù hoài
qua laïi vaø leân xuoáng cuûa dao…
b> Chuyeån ñoäng chaïy dao: laø chuyeån ñoäng cuûa dao hay chi tieát gia coâng noù
keát hôïp vôùi chuyeån ñoäng chính taïo neân quaù trình caét goït.
Chuyeån ñoäng chaïy dao coù theå lieân tuïc hay giaùn ñoaïn. Chuyeån ñoäng naøy
thöôøng ñöôïc thöïc hieän trong xu höôùng vuoâng goùc vôùi chuyeån ñoäng chính, cuï theå :

2

- Khi tieän, chuyeån ñoäng chaïy dao kaø chuyeån ñoäng ngang – doïc cuûa baøn dao
khi caét:
- Khi phay laø chuyeån ñoäng ngang- doïc- ñöùng cuûa baøn maùy mang phoâi;
- Khi baøo laø chuyeån ñoäng ngang (ñöùng) cuûa baøn maùy vaø chuyeån ñoäng leân
xuoáng cuûa ñaàu dao;
- Khi maøi laø chuyeån ñoâng tònh tieán ngang (doïc) cuûa baøn maùy mang phoâi hay
truïc cuûa ñaù maøi.
- Khi khoan laø chuyeån ñoäng aên xuoáng cuûa muõi khoan.
c> Chuyeån ñoäng phuï: laø chuyeån ñoäng khoâng tröïc tieáp taïo ra phoi nhö chuyeån
ñoäng tònh tieán, luøi dao ( khoâng caét vaøo phoâi).

2. Cheá ñoä caét:
*Vaän toác caét (Vc) la...
HOÏC TRÌNH 1
NGUYEÂN LYÙ CHUNG
Baøi 1 CÔ SÔÛ LYÙ THUYEÁT VAØ NGUYEÂN LYÙ
CAÉT GOÏT

I. Ñaëc ñieåm vaø vai troø cuûa gia coâng caét goït :
- Caét goït kim loaïi laø quaù trình coâng ngheä taïo neân nhöõng saûn phaåm cô khí coù
hình daùng kích thöôùc ñoä boùng beà maët … theo yeâu caàu kyõ thuaät töø moät phoâi lieäu ban
ñaàu nhôø söï caét boû lôùp kim loaïi döôùi daïng phoi.
- Gia coâng caét goït ñöôïc thöïc hieän ôû nhieät ñoä bình thöôøng cuûa moâi tröôøng (caû
tröôùc vaø sau nguyeân coâng nhieät luyeän ). Noù cho ñoä boùng vaø ñoä chính xaùc cao hôn
caùc phöông phaùp gia coâng haøn, ñuùc, reøn, daäp noùng…
- Phöông phaùp gia coâng baèng caét goït chieám 30% khoâi löôïng coâng vieäc gia
coâng cô khí vaø trong töông lai coù theå nhieàu hôn.
II. Nhöõng khaùi nieäm vaø ñònh nghiaõ cô baûn :
1. Chuyeån ñoäng trong quaù trình caét goït :
- Moãi moät loaïi maùy caét kim loaïi coù quyõ ñaïo chuyeån ñoäng töông ñoái giöõa dao
vaø chi tieát khaùc nhau. Ngöôøi ta phaân ra ba loaïi chuyeån ñoäng :
a> Chuyeån ñoäng chính : (chuyeån ñoäng caét chính) laø chuyeån ñoäng cô baûn cuûa
maùy caét ñöôïc thöïc hieân qua duïng cuï caét hay chi tieát gia coâng. Noù coù theå laø chuyeån
ñoäng quay, tònh tieán khöù hoài hoaëc ôû daïng keát hôïp …
Ví duï : Khi tieän chuyeån ñoäng chính laø chuyeån ñoäng quay troøn cuûa phoâi gaù treân
maâm caëp; khi phay, khoan, maøi chuyeån ñoäng chính laø chuyeån ñoäng quay troøn cuûa
dao phay, khoan vaø ñaù maøi; coøn khi baøo vaø xoïc laø chuyeån ñoäng tònh tieán khöù hoài
qua laïi vaø leân xuoáng cuûa dao…
b> Chuyeån ñoäng chaïy dao: laø chuyeån ñoäng cuûa dao hay chi tieát gia coâng noù
keát hôïp vôùi chuyeån ñoäng chính taïo neân quaù trình caét goït.
Chuyeån ñoäng chaïy dao coù theå lieân tuïc hay giaùn ñoaïn. Chuyeån ñoäng naøy
thöôøng ñöôïc thöïc hieän trong xu höôùng vuoâng goùc vôùi chuyeån ñoäng chính, cuï theå :
2
Giáo trình nguyên lý cắt gọt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình nguyên lý cắt gọt - Người đăng: tinhdauvaysao94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
166 Vietnamese
Giáo trình nguyên lý cắt gọt 9 10 90