Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình nguyên lý cắt

Được đăng lên bởi ngoc-dang-van
Số trang: 100 trang   |   Lượt xem: 4772 lần   |   Lượt tải: 13 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Giáo trình này được soạn theo chương trình môn “Nguyên lý cắt gọt kim loại” của
ngành Chế tạo máy trong các trường đại học kỹ thuật.
Giáo trình này nghiên cứu phương pháp gia công kim loại có phoi như: tiện, phay,
khoan, khoét, doa,…
Như đã biết quá trình cắt là một quá trình tương đối phức tạp, gồm nhiều yếu tố
đồng thời tác động và nhiều hiện tượng xảy ra. Vì thế lý thuyết cắt gọt kim loại có
phoi nghiên cứu các quy luật chung của những yếu tố tác động và những hiện tượng
kèm theo đó như sau:
− Quá trình tạo thành phoi.
− Lực tác dụng và những ảnh hưởng của nó đến quá trình gia công.
− Mài mòn xảy ra trong quá trình cắt.
− Ảnh hưởng của thông số hình học của dao đến quá trình cắt.
− Ảnh hưởng của việc chọn chế độ cắt đến lực cắt, tuổi bền của dao và năng
suất cắt, đảm bảo tính kinh tế, giảm giá thành sản phẩm.
− Ảnh hưởng của từng vật liệu gia công đến quá trình cắt.
− Cách lựa chọn vật liệu làm dao cắt thích hợp.
Ngoài ra còn có những hiện tượng vật lý kèm theo như biến dạng, tỏa nhiệt, biến
cứng, lẹo dao,…tìm hiểu về bản chất của những hiện tượng đó có một ý nghĩa quan
trọng về mặt kinh tế. Từ đó chúng ta có thể điều khiển quá trình cắt gọt để đạt năng
suất cao, chất lượng tốt khi gia công.
Để hoàn thành tập giáo trình này ngoài sự cố gắng của tác giả còn có sự góp ý của
đồng nghiệp sao cho phù hợp với mục tiêu đào tạo của trường Đại học công nghiệp
Tp.HCM.
Ngoài giáo trình này, trong quá trình học tập sinh viên còn có thể tham khảo các
tài liệu sau:
− Nguyên lý cắt gọt kim loại
+ Nhà xuất bản Đại học và trung học chuyên nghiệp.
+ Tác giả: Nguyễn Duy – Trần Sỹ Túy – Trịnh Văn Tự.
− Giáo trình nguyên lý cắt gọt kim loại của trường Đại học sư phạm kỹ thuật
Tp.HCM.
− Bảng tra các hệ số.
Chắc chắn trong quá trình soạn tác giả không tránh được những thiếu sót. Vì vậy
các tác giả rất mong sự đóng góp tận tình của các thầy cô đồng nghiệp và sinh viên.
Tác giả
Thạc sĩ: Nguyễn Thị Niên

1

NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CẮT GỌT KIM LOẠI
Gia công kim loại bằng cắt gọt là một phương pháp gia công kim loại rất phổ biến
trong ngành cơ khí chế tạo máy.
Quá trình cắt kim loại là quá trình con người sử dụng dụng cụ cắt để hớt bỏ lớp
kim loại thừa khỏi chi tiết, nhằm đạt được những yêu cầu cho trước về hình dáng,
kích thước, vị trí tương quan giữa các bề mặt và chất lượng bề mặt của chi tiết gia
công.
Lớp kim loại thừa trên chi tiết cần hớt bỏ đi gọi là lượng dư gia công cơ.
Lớp kim loại đã bị cắt bỏ khỏi chi tiết gọi là phoi cắt.
Hiểu biết và vận dụng tốt nhữn...
1
LI NÓI ĐẦU
Giáo trình này được son theo chương trình môn “Nguyên lý ct gt kim loi” ca
ngành Chế to máy trong các trường đại hc k thut.
Giáo trình này nghiên cu phương pháp gia công kim loi có phoi như: tin, phay,
khoan, khoét, doa,…
Như đã biết quá trình ct là mt quá trình tương đối phc tp, gm nhiu yếu t
đồng thi tác động và nhiu hin tượng xy ra. Vì thế lý thuyết ct gt kim loi có
phoi nghiên cu các quy lut chung ca nh
ng yếu t tác động và nhng hin tượng
kèm theo đó như sau:
Quá trình to thành phoi.
Lc tác dng và nhng nh hưởng ca nó đến quá trình gia công.
Mài mòn xy ra trong quá trình ct.
nh hưởng ca thông s hình hc ca dao đến quá trình ct.
nh hưởng ca vic chn chế độ ct đến lc ct, tui bn ca dao và năng
sut c
t, đảm bo tính kinh tế, gim giá thành sn phm.
nh hưởng ca tng vt liu gia công đến quá trình ct.
Cách la chn vt liu làm dao ct thích hp.
Ngoài ra còn có nhng hin tượng vt lý kèm theo như biến dng, ta nhit, biến
cng, lo dao,…tìm hiu v bn cht ca nhng hin tượng đó có mt ý nghĩa quan
trng v mt kinh t
ế. T đó chúng ta có th điu khin quá trình ct gt để đạt năng
sut cao, cht lượng tt khi gia công.
Để hoàn thành tp giáo trình này ngoài s c gng ca tác gi còn có s góp ý ca
đồng nghip sao cho phù hp vi mc tiêu đào to ca trường Đại hc công nghip
Tp.HCM.
Ngoài giáo trình này, trong quá trình hc tp sinh viên còn có th tham kho các
tài liu sau:
Nguyên lý ct gt kim loi
+ Nhà xu
t bn Đại hc và trung hc chuyên nghip.
+ Tác gi: Nguyn Duy – Trn S Túy – Trnh Văn T.
Giáo trình nguyên lý ct gt kim loi ca trường Đại hc sư phm k thut
Tp.HCM.
Bng tra các h s.
Chc chn trong quá trình son tác gi không tránh được nhng thiếu sót. Vì vy
các tác gi rt mong s đóng góp tn tình ca các thy cô đồng nghip và sinh viên.
Tác gi
Thc sĩ: Nguyn Th Niên
giáo trình nguyên lý cắt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình nguyên lý cắt - Người đăng: ngoc-dang-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
100 Vietnamese
giáo trình nguyên lý cắt 9 10 200