Ktl-icon-tai-lieu

GIáo trình Nguyên lý máy - Chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy

Được đăng lên bởi pnl113
Số trang: 170 trang   |   Lượt xem: 6463 lần   |   Lượt tải: 13 lần
§¹i häc ®µ n½ng

Tr−êng ®¹i häc B¸ch KHOA
khoa s− ph¹m kü thuËt
-------

-------

GI¸o tr×nh

NGUY£N Lý M¸Y
dïng cho sinh viªn CHUY£N NGµNH C¥ KHÝ CHÕ T¹O M¸Y
(L¦U HµNH NéI Bé)

Biªn so¹n :
L£ CUNG - bé m«n nguyªn lý – chi tiÕt m¸y

®µ n½ng 2006

Ch−¬ng Më ®Çu
§1. Kh¸i niÖm vÒ m¸y vµ c¬ cÊu
1. M¸y
M¸y lµ tËp hîp c¸c vËt thÓ do con ng−êi t¹o ra, nh»m môc ®Ých thùc hiÖn vµ më réng c¸c chøc n¨ng
lao ®éng.
• C¨n cø vµo chøc n¨ng, cã thÓ chia m¸y thµnh c¸c lo¹i:
a. M¸y n¨ng l−îng: dïng ®Ó truyÒn hay biÕn ®æi n¨ng l−îng, gåm hai lo¹i:
+ M¸y- ®éng c¬: biÕn ®æi c¸c d¹ng n¨ng l−îng kh¸c thµnh c¬ n¨ng, vÝ dô ®éng c¬ næ, ®éng c¬ ®iÖn,
tuècbin...
+ M¸y biÕn ®æi c¬ n¨ng: biÕn ®æi c¬ n¨ng thµnh c¸c d¹ng n¨ng l−îng kh¸c, vÝ dô m¸y ph¸t ®iÖn,
m¸y nÐn khÝ...
b. M¸y lµm viÖc (m¸y c«ng t¸c): cã nhiÖm vô biÕn ®æi hoÆc h×nh d¹ng, kÝch th−íc hay tr¹ng th¸i cña
vËt thÓ (gäi lµ m¸y c«ng nghÖ), hoÆc thay ®æi vÞ trÝ cña vËt thÓ (gäi lµ m¸y vËn chuyÓn).
Trªn thùc tÕ, nhiÒu khi kh«ng thÓ ph©n biÖt nh− trªn, v× c¸c m¸y nãi chung ®Òu cã ®éng c¬ dÉn ®éng
riªng. Nh÷ng m¸y nh− vËy gäi lµ m¸y tæ hîp. Ngoµi ®éng c¬ vµ bé phËn lµm viÖc, trong m¸y tæ hîp
cßn cã c¸c thiÕt bÞ kh¸c nh− thiÕt bÞ kiÓm tra, theo dâi, ®iÒu chØnh... Khi c¸c chøc n¨ng ®iÒu khiÓn
cña con ng−êi ®èi víi toµn bé qu¸ tr×nh lµm viÖc cña m¸y ®Òu ®−îc ®¶m nhËn bëi c¸c thiÕt bÞ nãi
trªn, m¸y tæ hîp trë thµnh m¸y tù ®éng.
c. M¸y truyÒn vµ biÕn ®æi th«ng tin, vÝ dô m¸y tÝnh ®iÖn tö...
d. Ngoµi c¸c lo¹i m¸y trªn ®©y, cßn nhiÒu lo¹i m¸y cã chøc n¨ng ®Æc biÖt nh− tim nh©n t¹o, tay m¸y,
ng−êi m¸y...
• Khi ph©n tÝch ho¹t ®éng cña mét m¸y, cã thÓ xem m¸y lµ mét hÖ thèng gåm c¸c bé phËn ®iÓn
h×nh, theo s¬ ®å khèi sau:
Bé nguån

Bé biÕn ®æi
trung gian

Bé chÊp hµnh

Bé ®iÒu khiÓn
+ Bé nguån: cung cÊp n¨ng l−îng cho toµn m¸y.
+ Bé chÊp hµnh: trùc tiÕp thùc hiÖn nhiÖm vô c«ng nghÖ cña m¸y.
+ Bé biÕn ®æi trung gian: thùc hiÖn c¸c biÕn ®æi cÇn thiÕt tõ bé nguån ®Õn bé chÊp hµnh.
+ Bé ®iÒu khiÓn: thùc hiÖn c¸c th«ng tin, thu thËp c¸c tin tøc lµm viÖc cña m¸y vµ ®−a ra c¸c tÝn hiÖu
cÇn thiÕt ®Ó ®iÒu khiÓn m¸y.
2. C¬ cÊu
• Trong c¸c bé phËn cña m¸y, tËp hîp c¸c vËt thÓ cã chuyÓn ®éng x¸c ®Þnh, lµm nhiÖm vô truyÒn
hay biÕn ®æi chuyÓn ®éng gäi lµ c¬ cÊu.
• Theo ®Æc ®iÓm c¸c vËt thÓ hîp thµnh c¬ cÊu, cã thÓ xÕp c¸c c¬ cÊu thµnh c¸c líp:
+ C¬ cÊu chØ gåm c¸c vËt r¾n tuyÖt ®èi.
+ C¬ cÊu cã vËt thÓ ®µn håi, vÝ dô c¬ cÊu dïng d©y ®ai, c¬ cÊu cã lß xo, c¬ cÊu dïng t¸c dông cña
chÊt khÝ, chÊt láng, c¬ cÊu di chuyÓn nhê thuû lùc.
+ C¬ cÊu dïng t¸c dông...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIáo trình Nguyên lý máy - Chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy - Người đăng: pnl113
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
170 Vietnamese
GIáo trình Nguyên lý máy - Chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy 9 10 228