Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ MÁY

Được đăng lên bởi xuanquyen23111992tnut
Số trang: 107 trang   |   Lượt xem: 5002 lần   |   Lượt tải: 41 lần
Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM

Khoa Cơ khí - Công nghệ

ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM
KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ

GIÁO TRÌNH

NGUYÊN LÝ MÁY
PHẦN 1 – BÀI GIẢNG
VƯƠNG THÀNH TIÊN - TRƯƠNG QUANG TRƯỜNG

Tp. HCM 2012
Giáo trình Nguyên Lý Máy

0

Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM

Khoa Cơ khí - Công nghệ

MỤC LỤC
Chương mở đầu: Giới thiệu môn học .................................................................................................. 3
1. VN TRÍ MÔN HỌC ...................................................................................................................... 3
2. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU ..................................................................................................... 3
3. NỘI DUNG MÔN HỌC .............................................................................................................. 4
4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................................................................... 4
5. GIỚI THIỆU TÀI LIỆU .............................................................................................................. 4
Phần I: CẤU TẠO và ĐỘNG HỌC CƠ CẤU......................................................................................... 5
Chương 1: Cấu tạo và phân loại cơ cấu ............................................................................................... 5
1. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN................................................................................................. 5
2. BẬC TỰ DO CƠ CẤU ................................................................................................................ 9
3. PHÂN TÍCH CẤU TẠO CƠ CẤU THANH PHẲNG.............................................................. 12
4. THAY THẾ KHỚP CAO bằng KHỚP THẤP .......................................................................... 15
Chương 2: Phân tích động học.......................................................................................................... 16
1. NỘI DUNG và Ý NGHĨA của NGHIÊN CỨU ĐỘNG HỌC................................................... 16
2. BÀI TOÁN XÁC ĐN VNTRÍ CỦA CƠ CẤU ...................................................................... 16
NH
3. XÁC ĐN VẬN TỐC, GIA TỐC (bằng phương pháp vẽ) ..................................................... 17
NH
4. GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP GIẢI TÍCH ............................................................................. 22
5. GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP ĐỒ THN
......................................................
Trường Đại hc Nông Lâm Tp. HCM Khoa Cơ khí - Công ngh
0
ĐẠI HC NÔNG LÂM TP. HCM
KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGH
GIÁO TRÌNH
NGUYÊN LÝ MÁY
PHN 1 – BÀI GING
VƯƠNG THÀNH TIÊN - TRƯƠNG QUANG TRƯỜNG
Tp. HCM 2012
Giáo trình Nguyên Lý Máy
GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ MÁY - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ MÁY - Người đăng: xuanquyen23111992tnut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
107 Vietnamese
GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ MÁY 9 10 467