Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình nguyên lý thiết kế Kiến trúc

Được đăng lên bởi Hồ Vũ Tuấn Anh
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 158 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGUYEÂN LYÙ THIEÁT KEÁ
KIEÁN TRUÙC DAÂN DUÏNG
PHAÀN MÔÛ ÑAÀU: MUÏC ÑÍCH VAØ YEÂU CAÀU CUÛA MOÂN HOÏC .
CHÖÔNG I : KHAÙI NIEÄM VEÀ KIEÁN TRUÙC VAØ PHAÂN LOAÏI KIEÁN TRUÙC .
CHÖÔNG II : CAÙC ÑAËC ÑIEÅM VAØ YEÂU CAÀU CUÛA KIEÁN TRUÙC .
CHÖÔNG III : PHÖÔNG PHAÙP LUAÄN VAØ TÖ DUY TRONG THIEÁT KEÁ KIEÁN TRUÙC
CHÖÔNG IV : KHOÂNG GIAN COÂNG NAÊNG VAØ CAÙC NGUYEÂN TAÉC THIEÁT KEÁ .
CHÖÔNG V : CAÙC NGUYEÂN TAÉC TOÅ HÔÏP KHOÂNG GIAN MAËT BAÈNG
VAØ CAÙC GIAÛI PHAÙP BOÁ CUÏC MAËT BAÈNG KIEÁN TRUÙC .
CHÖÔNG VI : CAÙC NGUYEÂN TAÉC THIEÁT KEÁ TOÅ CHÖÙC GIAO THOÂNG BEÂN TRONG
VAØ BEÂN NGOAØI COÂNG TRÌNH .
CHÖÔNG VII : CAÙC NGUYEÂN TAÉC TOÅ HÔÏP HÌNH KHOÁI KHOÂNG GIAN
VAØ THIEÁT KEÁ MAËT ÑÖÙNG KIEÁN TRUÙC .
CHÖÔNG VIII : CAÙC NGUYEÂN TAÉC THIEÁT KEÁ AN TOAØN THOAÙT NGÖÔØI
TRONG COÂNG TRÌNH KIEÁN TRUÙC .
CHÖÔNG IX : CAÙC NGUYEÂN TAÉC THIEÁT KEÁ NEÀN DOÁC CHO PHOØNG KHAÙN GIAÛ
VAØ KHAÙN ÑAØI COÂNG TRÌNH TDTT .
CHÖÔÙNG X : CAÙC VAÁN ÑEÀ KYÕ THUAÄT TRONG THIEÁT KEÁ KIEÁN TRUÙC .
1
Giáo trình nguyên lý thiết kế Kiến trúc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình nguyên lý thiết kế Kiến trúc - Người đăng: Hồ Vũ Tuấn Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Giáo trình nguyên lý thiết kế Kiến trúc 9 10 854