Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng

Được đăng lên bởi Bao CH
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 713 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGUYEÂN LYÙ THIEÁT KEÁ
KIEÁN TRUÙC DAÂN DUÏNG



PHAÀN MÔÛ ÑAÀU: MUÏC ÑÍCH VAØ YEÂU CAÀU CUÛA MOÂN HOÏC .



CHÖÔNG I : KHAÙI NIEÄM VEÀ KIEÁN TRUÙC VAØ PHAÂN LOAÏI KIEÁN TRUÙC .



CHÖÔNG II : CAÙC ÑAËC ÑIEÅM VAØ YEÂU CAÀU CUÛA KIEÁN TRUÙC .



CHÖÔNG III : PHÖÔNG PHAÙP LUAÄN VAØ TÖ DUY TRONG THIEÁT KEÁ KIEÁN TRUÙC



CHÖÔNG IV : KHOÂNG GIAN COÂNG NAÊNG VAØ CAÙC NGUYEÂN TAÉC THIEÁT KEÁ .



CHÖÔNG V : CAÙC NGUYEÂN TAÉC TOÅ HÔÏP KHOÂNG GIAN MAËT BAÈNG
VAØ CAÙC GIAÛI PHAÙP BOÁ CUÏC MAËT BAÈNG KIEÁN TRUÙC .



CHÖÔNG VI : CAÙC NGUYEÂN TAÉC THIEÁT KEÁ TOÅ CHÖÙC GIAO THOÂNG BEÂN TRONG
VAØ BEÂN NGOAØI COÂNG TRÌNH .



CHÖÔNG VII : CAÙC NGUYEÂN TAÉC TOÅ HÔÏP HÌNH KHOÁI KHOÂNG GIAN
VAØ THIEÁT KEÁ MAËT ÑÖÙNG KIEÁN TRUÙC .



CHÖÔNG VIII : CAÙC NGUYEÂN TAÉC THIEÁT KEÁ AN TOAØN THOAÙT NGÖÔØI
TRONG COÂNG TRÌNH KIEÁN TRUÙC .



CHÖÔNG IX : CAÙC NGUYEÂN TAÉC THIEÁT KEÁ NEÀN DOÁC CHO PHOØNG KHAÙN GIAÛ
VAØ KHAÙN ÑAØI COÂNG TRÌNH TDTT .



CHÖÔÙNG X : CAÙC VAÁN ÑEÀ KYÕ THUAÄT TRONG THIEÁT KEÁ KIEÁN TRUÙC .

1

CHÖÔNG I :

NHÖÕNG KHAÙI NIEÄM VEÀ KIEÁN TRUÙC
VAØ PHAÂN LOAÏI KIEÁN TRUÙC
I. NHÖÕNG KHAÙI NIEÄM CHUNG
I.1 Kieán truùc laø ngheä thuaät vaø khoa hoïc thieát keá , xaây döïng caùc coâng trình vaø caùc toå hôïp coâng
trình theo nhöõng tieâu chuaån thaåm myõ vaø chöùc naêng ,
I.2 Thieát keá kieán truùc laø vieäc laäp caùc baûn veõ theå hieän keát quaû nghieân cöùu khoa hoïc kyõ thuaät
vaø ngheä thuaät kieán truùc ñeå thöïc hieän vieäc xaây döïng coâng trình .
I.3 Nguyeân lyù thieát keá kieán truùc laø nhöõng nguyeân taéc , lyù luaän cô baûn ñöôïc duøng laøm cô sôû ñeå
thieát keá coâng trình kieán truùc .
I.4 Moân hoïc nguyeân lyù thieát keá seõ cung caáp cho ngöôøi thieát keá nhöõng nguyeân taéc cô baûn ñeå
saùng taùc kieán truùc , töùc laø nhöõng nguyeân taéc veà toå chöùc khoâng gian , boá cuïc quy hoaïch ,hình thöùc
beân ngoaøi vaø beân trong cuûa noùtrong moái quan heä chaët cheõ vôùi keát caáu , vaät lyù kieán truùc vaø caùc heä
thoáng kyõ thuaät coâng trình phuïc vuï cho nhu caàu söû duïng .
I.5 Thieát keá kieán truùc laø moät hoaït ñoäng saùng taïo cuûa con ngöôøi ñeå taïo ra moâi tröôøng môùi
nhaèm thoaû maõn nhöõng yeâu caàu cuûa ñôøi soáng con ngöôøi veà maët vaät chaát vaø tinh thaàn .
- Moät taùc phaåm kieán truùc ñöôïc taïo neân bôûi söï keát hôïp chaët cheõ giöõa chöùc naêng söû duïng vaø
taùc duïng thaåm myõ . Noù khoâng chæ ñôn thuaànlaø moät saûn phaåm öùng duïng KHKT. maø coøn laø moät saùng
taïo ngheä thuaät
- Taùc phaåm kieán truùc khoâng...
1
NGUYEÂN LYÙ THIEÁT KEÁ
KIEÁN TRUÙC DAÂN DUÏNG
PHAÀN MÔÛ ÑAÀU: MUÏC ÑÍCH VAØ YEÂU CAÀU CUÛA MOÂN HOÏC .
CHÖÔNG I : KHAÙI NIEÄM VEÀ KIEÁN TRUÙC VAØ PHAÂN LOAÏI KIEÁN TRUÙC .
CHÖÔNG II : CAÙC ÑAËC ÑIEÅM VAØ YEÂU CAÀU CUÛA KIEÁN TRUÙC .
CHÖÔNG III : PHÖÔNG PHAÙP LUAÄN VAØ TÖ DUY TRONG THIEÁT KEÁ KIEÁN TRUÙC
CHÖÔNG IV : KHOÂNG GIAN COÂNG NAÊNG VAØ CAÙC NGUYEÂN TAÉC THIEÁT KEÁ .
CHÖÔNG V : CAÙC NGUYEÂN TAÉC TOÅ HÔÏP KHOÂNG GIAN MAËT BAÈNG
VAØ CAÙC GIAÛI PHAÙP BOÁ CUÏC MAËT BAÈNG KIEÁN TRUÙC .
CHÖÔNG VI : CAÙC NGUYEÂN TAÉC THIEÁT KEÁ TOÅ CHÖÙC GIAO THOÂNG BEÂN TRONG
VAØ BEÂN NGOAØI COÂNG TRÌNH .
CHÖÔNG VII : CAÙC NGUYEÂN TAÉC TOÅ HÔÏP HÌNH KHOÁI KHOÂNG GIAN
VAØ THIEÁT KEÁ MAËT ÑÖÙNG KIEÁN TRUÙC .
CHÖÔNG VIII : CAÙC NGUYEÂN TAÉC THIEÁT KEÁ AN TOAØN THOAÙT NGÖÔØI
TRONG COÂNG TRÌNH KIEÁN TRUÙC .
CHÖÔNG IX : CAÙC NGUYEÂN TAÉC THIEÁT KEÁ NEÀN DOÁC CHO PHOØNG KHAÙN GIAÛ
VAØ KHAÙN ÑAØI COÂNG TRÌNH TDTT .
CHÖÔÙNG X : CAÙC VAÁN ÑEÀ KYÕ THUAÄT TRONG THIEÁT KEÁ KIEÁN TRUÙC .
Giáo trình nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng - Người đăng: Bao CH
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Giáo trình nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng 9 10 682