Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Nhân Bản

Được đăng lên bởi chung-pham-thanh
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 593 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HOÏC VIEÄN ÑA MINH
Ban Toâng Ñoà

GIAÙO TRÌNH NHAÂN BAÛN

Naêm 2006
1

2

Baøi 1

CHUYEÂN CAÀN
“Theá maø chuùng toâi nghe noùi:
trong anh em coù moät soá ngöôøi soáng voâ kyû luaät,
chaúng laøm vieäc gì, maø vieäc gì cuõng xen vaøo.”
(2 Tx 3,11)
Chuyeän keå
Moät oâng laõo ngöôøi Phaùp noï, sau khi vôï qua ñôøi, ñaõ
mang ñöùa con trai duy nhaát cuûa oâng ñeán moät vuøng ñaát khoâ
caèn nhaát cuûa mieàn Trung nöôùc Phaùp ñeå laäp nghieäp. Thaät ra
ngöôøi ñaøn oâng chæ muoán queân ñi caùi quaù khöù khoù khaên, vaát
vaû cuûa mình.
Mieàn ñaát khoâ caèn nôi oâng ñaët chaân ñeán coøn voûn veïn
naêm ngoâi nhaø nhoû xieâu veïo ñoå naùt. Ña soá hoï ñaõ boû ñi
nhöõng thaønh phoá lôùn ñeå tìm coâng aên vieäc laøm. OÂng laõo treân
60 ñöa maét nhìn khung caûnh chung quanh vaø ñi ñeán keát
luaän : “Neáu khoâng coù caây coái thì chæ trong voøng moät thôøi
gian ngaén caû vuøng naøy seõ trôû thaønh sa maïc hoang vu”. Sau
khi ñaõ doïn choã cho ñaøn cöøu vaø moät soá gia suùc khaùc, oâng laõo
baét ñaàu ñi boä doïc theo caùc loái ñi vaø nhaët töøng haït deû. OÂng
löïa nhöõng haït toát ñeå gieo, ngaâm nöôùc. Khi maët trôøi vöøa leân,
oâng duøng moät thanh saét ñeå moi nhöõng loã nhoû vaø ñaët trong
moãi loã moät hat deû. Ngaøy ngaøy nhö theá, trong lieân tieáp ba
naêm, oâng laõo ñaõ troàng ñöôïc taát caû 100.000 caây deû con. OÂng
hy voïng raèng cuõng phaûi coù ít nhaát 10.000 caây soáng soùt, oâng
cuõng hi voïng raèng Chuùa seõ cho oâng soáng ñöôïc theâm vaøi
naêm ñeå laøm cho xong coâng taùc troàng caây naøy.
3

OÂng qua ñôøi naêm 1947, höôûng thoï 89 tuoåi. Töø nhöõng
haït deû oâng ñaõ caëm cuïi moi töøng loã boû vaøo, baáy giôø nöôùc
Phaùp ñaõ coù moät khu röøng ñeïp nhaát theá giôùi. Trong ba khoùm
röøng, moãi khoùm daøi moät caây soá, roäng ba caây soá, nhöõng caây
deû xinh töôi to lôùn ñaõ coù maët ñeå chöùa ñöôïc nöôùc möa, laøm
cho caây coái chung quanh ñöôïc xinh töôi vaø chim choùc ñaõ
trôû laïi. Söï soáng cuõng baét ñaàu chôùm nôû. Daân chuùng töø töø trôû
laïi vôùi ngoâi laøng cuõ ñeå xaây nhaø vaø laøm laïi cuoäc ñôøi.
(Trích trong Haït gioáng aâm thaàm)
I. KHAÙI NIEÄM
1. Chuyeân caàn
Chuyeân caàn laø ham thích laøm vieäc, laøm caùch mau
maén, kyõ löôõng, ñeán nôi ñeán choán vaø coù thaùi ñoä vui veû trong
luùc laøm vieäc. Ngöôøi chuyeân caàn khoâng quaûn ngaïi khoù khaên
khi laøm vieäc, haàu ñaït ñeán muïc ñích cuoái cuøng.
Ví duï: Moät hoïc sinh chuyeân caàn hoïc taäp: ñi hoïc ñaày
ñuû; hoïc, laøm baøi, chuaån bò baøi ñeán nôi ñeán choán.
2. Sieâng naêng
Sieân...
1
HOÏC VIEÄN ÑA MINH
Ban Toâng Ñoà
GIAÙO TRÌNH NHAÂN BAÛN
Naêm 2006
Giáo trình Nhân Bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Nhân Bản - Người đăng: chung-pham-thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
Giáo trình Nhân Bản 9 10 185