Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình nhiệt điện

Được đăng lên bởi vinavinh
Số trang: 128 trang   |   Lượt xem: 540 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tµi liÖu tham kh¶o
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ThiÕt bÞ lß h¬i, Tr−¬ng Duy NghÜa, NguyÔn SÜ M·o; Hµ Néi 1985.
NhiÖt KÜ thuËt, NguyÔn Bèn; Hoµng Ngäc §ßng, NXB Gi¸o dôc, 1999
C¬ së Kü thuËt nhiÖt, Ph¹m Lª DÇn, §Æng Quèc Phó, NXB §¹i häc
Cydovije parovije kotl−, Mockva 1979
Topochnyje processy, Knorre G. Gosenhergoiz®at, 1969
Kachijon−e agregat−, Gosenhergoiz®at,1969
ParnÝ kotle a spalovacÝ zarizenÝ, Praha, SNTL 1985
Parov−e tyrbin−, Saglijaev, Moskova 1976
Ovsiji kyrs electrostansiji, B. A. girspheld

137

MôC LôC
PhÇn 1. Kh¸i niÖm vÒ nhµ m¸y ®iÖn
Ch−¬ng 1. Më ®Çu
1.1 Tæng quan vÒ n¨ng l−îng. ..................................................................... 03
1.2. Nguyªn lý ho¹t ®éng cña nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn....................................... 03
1.2.1. Nhµ m¸y ®iÖn dïng tuèc bin h¬i n−íc ............................................... 03
1.2.2. Nhµ m¸y ®iÖn dïng chu tr×nh hçn hîp Tuèc bin khÝ - h¬i ................. 05
1.3. C¸c lo¹i phô t¶i cña nhµ m¸y ................................................................ 06
1.3.1. Phô t¶i ®iÖn ........................................................................................ 07
1.3.2. Phô t¶i nhiÖt ...................................................................................... 07
PhÇn 2. Lß h¬i
Ch−¬ng 2. Nguyªn lý lµm viÖc cña lß h¬i
2.1. Vai trß cña lß h¬i trong c«ng nghiÖp vµ s¶n xuÊt ®iÖn.......................... 08
2.2. Nguyªn lý lµm viÖc cña lß h¬i trong nhµ m¸y ®iÖn .............................. 08
2.3. C¸c ®Æc tÝnh kü thuËt cña Lß h¬i .......................................................... 10
Ch−¬ng 3. Nhiªn liÖu vµ hiÖu qu¶ sö dông nhiªn liÖu
3.1. Kh¸i niÖm vÒ nhiªn liÖu ........................................................................ 13
3.1.1. Nhiªn liÖu vµ ph©n lo¹i nhiªn liÖu ..................................................... 13
3.1.2. Thµnh phÇn vµ ®Æc tÝnh c«ng nghÖ cña nhiªn liÖu ............................. 13
3.2. Qu¸ tr×nh ch¸y cña nhiªn liÖu ............................................................... 15
3.2.1. Kh¸i niÖm........................................................................................... 16
3.2.2. C¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng ch¸y........................................................ 16
3.2.3. X¸c ®Þnh thÓ tÝch kh«ng khÝ lý thuyÕt cÊp cho qu¸ tr×nh ch¸y........... 16
3.2.4. ThÓ tÝch s¶n phÈm ch¸y sinh ra khi ch¸y nhiªn liÖu .......................... 18
3.3. C©n b»ng nhiÖt vµ tÝnh hiÖu suÊt cña lß.......................................
137
Tµi liÖu tham kh¶o
1.
ThiÕt bÞ lß h¬i, Tr¬ng Duy NghÜa, NguyÔn SÜ M·o; Hµ Néi 1985.
2.
NhiÖt KÜ thuËt, NguyÔn Bèn; Hoµng Ngäc §ßng, NXB Gi¸o dôc, 1999
3. C¬ së Kü thuËt nhiÖt, Ph¹m Lªn, §Æng Quèc Phó, NXB §¹i häc
4.
Cydovije parovije kotl, Mockva 1979
5.
Topochnyje processy, Knorre G. Gosenhergoiz®at, 1969
6.
Kachijone agregat, Gosenhergoiz®at,1969
7. ParnÝ kotle a spalovacÝ zarizenÝ, Praha, SNTL 1985
8.
Parove tyrbin, Saglijaev, Moskova 1976
9.
Ovsiji kyrs electrostansiji, B. A. girspheld
Giáo trình nhiệt điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình nhiệt điện - Người đăng: vinavinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
128 Vietnamese
Giáo trình nhiệt điện 9 10 811