Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình phần cứng điện tử

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 303 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo trình phần cứng điện tử

1

MỤC LỤC
CHƯƠNG MỞ ĐẦU : NGUỒN GỐC CỦA MÁY TÍNH CÁ NHÂN...................................... 6
CHƯƠNG 1 :CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH BÊN TRONG MÁY PC .................................. 16
I. tæng quan vÒ c¸c bé phËn bªn d−íi n¾p m¸y.................................................... 16
II. cÊu t¹o - chøc n¨ng cña c¸c bé phËn .................................................................. 17
II.1 Vá m¸y................................................................................................................................ 17
II.3. B¶ng m¹ch chÝnh................................................................................................................ 17
II.4. Bé xö lý (CPU - Central Processing Unit) ......................................................................... 19
II.5. Bé nhí ................................................................................................................................ 19
II.6. C¸c æ ®Üa ............................................................................................................................ 19
II.7. C¸c bo m¹ch më réng ........................................................................................................ 20
III. NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI THÁO LẮP MÁY .......................................................... 20
III.1. Giá trị của dữ liệu chứa trong máy ............................................................................. 20
III.2. Mở máy............................................................................................................................ 21
III.3. Đóng máy ........................................................................................................................ 21
III.4. Vài nguyên tắc khi làm việc bên trong máy ............................................................... 21
IV. CÁC YẾU TỐ HÌNH THÙ MÁY (FORM FACTOR) CHUẨN ........................................... 22
IV.1 Yếu tố hình thù ATX....................................................................................................... 22
IV.2 Yếu tố hình thù NLX....................................................................................................... 23
CHƯƠNG 2 : CÁC HỆ ĐIỀU HÀNH VÀ QUÁ TRÌNH KHỞI ĐỘNG MÁY PC ................. 24
I. HỆ THỐNG CẤP BẬC TRONG PC......................................................................................... 24
I.1. Phần cứng.......................................................
Giáo trình phn cng đin t
Giáo trình phần cứng điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình phần cứng điện tử - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Giáo trình phần cứng điện tử 9 10 849