Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Phân tích và thiết kế hướng đối tượng bằng UML

Được đăng lên bởi Trong Nguyen Thanh
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1439 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Giáo trình Phân tích và thiết kế hướng đối tượng bằng UML

Thiết kế Subsystem

Thiết kế Subsystem
Dương Anh Đức

1

Mục tiêu:
! Tìm hiêu mục đích của bước thiết kế Subsystem và vị trí của
công đoạn này trong qui trình
! Định nghĩa các hành vi đươc mô tả trong interfaces của
subsystem dưới dạng collaboration của các class chưa bên
trong
! Lập sưu liệu về cấu trúc bên trong của subsystem
! Xác định các phụ thuộc vào các phần tử bên ngoài subsystem

Thiết kế Subsystem
Dương Anh Đức

2

Vị trí của Thiết kế Subsystem

Architectural
Analysis
Architectural
Design

Architect

Describe
Concurrency

Review the
Design

Use-Case
Design

Class
Design

Thiết kế Subsystem
Dương Anh Đức

Review the
Architecture

Architecture
Reviewer

Subsystem Design

Use-Case
Analysis
Designer

Describe
Distribution

3

Design
Reviewer

Tổng quan về thiết kế Subsystem

Design Subsystems and Interfaces
(updated)

Design Subsystems and Interfaces

Use-Case Realization

Subsystem
Design

Design
Guidelines
Thiết kế Subsystem
Dương Anh Đức

Use-Case Realization
(updated)

Design Classes
4

Nhắc lại: Subsystems và Interfaces
! Subsystem là sự “kết hợp” giữa package và class
! Hiện thực hóa 1 hoặc nhiều interfaces định nghĩa hành vi của
nó
<<interface>>
Interface

Interface

<<subsystem>>
Subsystem Name
Realization (Canonical form)

<<subsystem>>
Subsystem Name
Interface
Realization (Elided form)
Thiết kế Subsystem
Dương Anh Đức

5

Subsystem

Subsystem Guidelines
! Mục tiêu
" Giảm thiểu kết nối
" Có tính cơ động, tương thích plug-and-play
" Cách ly các thay đổi
" Tiến hóa độc lập
! Những đề nghị
" Đừng khảo sát chi tiết, chỉ interfaces
" Chỉ phụ thuộc vào interfaces khác

Chìa khóa là abstraction và encapsulation

Thiết kế Subsystem
Dương Anh Đức

6

<<subsystem>>
A

<<subsystem>>
B

<<subsystem>>
C

Nhắc lại: Các qui ước mô hình hóa

ICourseCatalogSystem

<<subsystem>>
CourseCatalogSystem

<<subsystem>> package
<<subsystem proxy>> class
Interfaces start with an “I”

<<subsystem>>
CourseCatalogSystem
<<subsystem proxy>>
CourseCatalogSystem

ICourseCatalogSystem
Thiết kế Subsystem
Dương Anh Đức

7

Các bước thiết kế Subsystem
! Phân bố các hành vi của Subsystemcho các phần
tử của nó
! Lập sưu liệu về các phần tử của Subsystem
! Mô tả các phụ thuộc của Subsystem
! Checkpoints

Thiết kế Subsystem
Dương Anh Đức

8

Các bước thiết kế Subsystem
! Phân bố các hành vi của Subsystemcho các phần
tử của nó
! Lập sưu liệu về các phần tử của Subsystem
! Mô tả các phụ thuộc của Subsystem
! Checkpoi...
Thiếtkế Subsystem
Dương Anh Đức
1
Giáo trình Phân tích thiếtkế hướng đốitượng bng UML
Thiếtkế Subsystem
Giáo trình Phân tích và thiết kế hướng đối tượng bằng UML - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Phân tích và thiết kế hướng đối tượng bằng UML - Người đăng: Trong Nguyen Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Giáo trình Phân tích và thiết kế hướng đối tượng bằng UML 9 10 547