Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình phần tử tự động

Được đăng lên bởi hthang1988
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 5603 lần   |   Lượt tải: 7 lần
ĐH Bách Khoa Hà Nội

Bài Mở Đầu

KHÁI NIỆM CHUNG
VỀ PHẦN TỬ TỰ ĐỘNG
§1. Mở Đầu
Phần tử tự động là những thiết bị dùng để xây dựng nên các thiết bị tự
động. Các thiết bị này có thể thực hiện những chức năng nào đó mà không
cần sự tham gia trực tiếp của con người.
Phần tử tự động có nhiều chức năng khác nhau và nguyên lý làm việc
khác nhau. Ví dụ : phần tử điện cơ, điện từ, điện nhiệt, thuỷ lực, khí nén...
Xét ví dụ : cần duy trì nhiệt độ của một lò sấy với θcp = const
1. Khi không sử dụng phần tử tự động : sơ đồ cơ bản gồm nhiệt kế và điện
trở gia nhiệt.

Hình 1
Muốn duy tri nhiệt độ ta phải :
- Quan sát tình trạng làm việc của lò thông qua nhiệt kế
- So sánh nhiệt dộ θ của lò với nhiệt độ cần duy trì θcp = const
- Nếu thấy có sự sai khác giữa hai nhiệt độ thì cần tiến hành hiệu chỉnh
+ θ < θcp : cần khoá K cho điện trở hoạt động để gia nhiệt làm cho
lò tăng nhiệt độ cho phép.
+ θ < θcp : cần ngắt khoá K để vô hiệu hoá điện trở gia nhiệt làm
nhiệt độ lò giảm tới nhiệt độ cho phép.
2. Khi sử dụng phần tử tự động : sơ đồ cơ bản gồm nhiệt kế thuỷ ngân có
gắn tiếp điểm và công tắc tơ .

1

ĐH Bách Khoa Hà Nội

Hình 2
K – kí hiệu của cuộn dây nam châm điện của công tắc tơ
Sơ đồ duy trì nhiệt độ của lò trong một khoảng nhiệt độ lân cận nhiệt độ
cần duy trì. Khi nhiệt độ của lò θ nhỏ hơn khoảng nhiệt độ cho phép thì tiếp
điểm mở, K không có điện. Lúc đó điện trở gia nhiệt R hoạt động gia nhiệt
cho lò làm nhiệt độ của lò tăng. Nhiệt độ của lò tăng tới lúc vượt mức nhiệt độ
cho phép, mức thủy ngân trong nhiệt kế dâng cao làm tiếp điểm nhiệt kế
đóng. Cuộn dây K có điện, điện trở gia nhiệt không có điện nên lò không
được gia nhiệt. Do đó nhiệt độ lò giảm xuống tới mức cho phép. Khi nhiệt độ
lò giảm xuống mức cho phép thì quá trình lại được lăp lại. Tóm lại quá trình
Qua ví dụ trên, ta thấy một hệ thống tự bao gồm những khâu như sau :
Đối tượng điều
khiển

Chấp
hành

Tổng hợp
xử lý

Đo lường
kiểm tra

- Khâu đo lường kĩ thuật: xác định các thông số của đối tượng điều
khiển và kiểm tra tình trạng làm việc của nó. Các đối tượng đo được
có thể là đại lượng điện hoặc không điện nhưng chủ yếu là không
điện. Do đó người ta phải biến đổi các đại lượng không điện về đại
lượng điện. Vì vậy trong khâu này có sử dụng các phần tử cảm biến
(sensor).
- Tổng hợp xử lý : tính toán, so sánh, đánh giá các đại lượng từ bộ phận
đo lường đưa tới theo một qui luật nào đó và đưa ra các tín hiệu cần
thiết cho việc điều khiển. Vì vậy bộ phận này phải có khả năng logic
cao, thường người ta sử ...
ĐH Bách Khoa Hà Ni
1
Bài M Đầu
KHÁI NIM CHUNG
V PHN T T NG
§1. M u
Phn t t ng là nhng thit b dùng  xây dng nên các thit b t
ng. Các thit b này có th thc hin nhng chc nng nào ó mà không
cn s tham gia trc tip ca con ngi.
Phn t t ng có nhiu chc nng khác nhau và nguyên lý làm vic
khác nhau. Ví d : phn t in c, in t, i
n nhit, thu lc, khí nén...
Xét ví d : cn duy trì nhit  ca mt lò sy vi
cp
= const
1. Khi không s dng phn t t ng : s  c bn gm nhit kin
tr gia nhit.
Hình 1
Mun duy tri nhit  ta phi :
- Quan sát tình trng làm vic ca lò thông qua nhit k
- So sánh nhit d ca lò vi nhit  cn duy trì
cp
= const
- Nu thy có s sai khác gia hai nhit  thì cn tin hành hiu chnh
+ <
cp
: cn khoá K cho in tr hot ng  gia nhit làm cho
lò tng nhit  cho phép.
+ <
cp
: cn ngt khoá K  vô hiu hoá in tr gia nhit làm
nhit  lò gim ti nhit  cho phép.
2. Khi s dng phn t t ng : s  c bn gm nhit k thu ngân có
gn tip im và công tc t .
Giáo trình phần tử tự động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình phần tử tự động - Người đăng: hthang1988
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
Giáo trình phần tử tự động 9 10 226