Ktl-icon-tai-lieu

Giáo Trình Phay CNC

Được đăng lên bởi Sang
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 241 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MUÏC LUÏC
Chöông 1: TOÅNG QUAN VEÀ COÂNG NGHEÄ CAD/CAM ................................... 1
1. Lòch söû phaùt trieån cuûa CAD/CAM .............................................................. 2
2. Ñònh nghóa caùc coâng cuï CAD/CAM ........................................................... 3
Chöông 2: COÂNG NGHEÄ LAÄP TRÌNH PHAY ................................................... 12
I. Moâ hình khaùi quaùt maùy CNC. ................................................................... 12
II. Heä truïc toïa ñoä vaø caùc chuaån treân maùy CNC. ........................................... 13
III. Duïng cuï caét vaø caùc thoâng soá gia coâng. .................................................. 14
IV. Caùc böôùc thöïc hieän gia coâng treân maùy CNC. ........................................ 18
V. Caùc leänh veà laäp trình (Theo tieâu chuaån ISO). ........................................... 19
Chöông 3: CAÙC LEÄNH LAÄP TRÌNH HEÄ ÑIEÀU KHIEÅN FANUC21 .............. 25
Baøi 1: CAÙC LEÄNH LAÄP TRÌNH CAÊN BAÛN .................................................... 25
Baøi 2: HIEÄU CHÆNH BAÙN KÍNH DAO ........................................................... 35
Baøi 3: CAÙC CHU TRÌNH GIA COÂNG LOÃ. ...................................................... 39
Baøi 4: CAÙC LEÄNH LAÄP TRÌNH NAÂNG CAO ................................................. 50
Baøi 5: GIÔÙI THIEÄU CAÙC BIEÁN SOÁ VAØ MACRO ............................................ 55
Chöông 4: MOÂ PHOÛNG, KIEÅM TRA CHÖÔNG TRÌNH GIA COÂNG. ............. 59
Giáo Trình Phay CNC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo Trình Phay CNC - Người đăng: Sang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
Giáo Trình Phay CNC 9 10 368