Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình photoshop tiếng việt

Được đăng lên bởi vinhnguyenck2k5
Số trang: 112 trang   |   Lượt xem: 2577 lần   |   Lượt tải: 90 lần
Giaùo trình Photoshop CS 8.0

Söu taàm vaø chænh söûa by Löu Hoaøng Ly
1

Giaùo trình Photoshop CS 8.0

Ñaõ töø laâu caùc KTV ñoà hoïa, hoïa só, caùc nhaø xöû lyù aûnh ñeàu xem
Photoshop CS nhö moät coâng cuï khoâng theå thieáu ñöôïc trong thieát keá xöû lyù
aûnh.Trong tay caùc nhaø thieát keá myõ thuaät caây gaäy thaàn Photoshop CS ñaõ
giuùp hoï khoâng chæ taùi hieän theá giôùi theo quan ñieåm rieâng, maø coøn bieán giaác
mô thaønh hieän thaät, vôùi söï phaùt trieån nhanh cuûa kyõ thuaät soá, kyõ thuaät in aán,
moâi tröôøng Internet, Multimedia, ñaõ mang laïi cho Photoshop khaû naêng öùng
duïng voâ haïn
Chöông trình Photoshop CS vaø Image Ready 7.0 seõ giuùp caùc baïn hoïc
vieân tìm hieåu theâm nhöõng tính naêng tuyeät vôøi cuûa phieân baûn môùi.
Photoshop CS, trình baøy caùc kyõ thuaät xöû lyù aûnh cao caáp, caùc tính
naêng môùi giuùp baïn taïo ñöôïc caùc hình aûnh ñeïp maét roõ neùt, vaø mang tính myõ
thuaät cao, hoã trôï ñaéc löïc cho caùc chöông trình daøn trang vaø taùch maøu ñieän
töû, ñaëc bieät caùc hình theå daïng Vector ñöôïc söû duïng trong moâi tröôøng laøm
vieäc cuûa Photoshop.
Image Ready vôùi caùc kyõ thuaät toái öu aûnh, taïo ñöôïc caùc ñoaïn hoaït
hình Rollover öùng vôùi caùc thao taùc Mouse, taïo caùc nuùt cho trang Web, baïn
seõ taïo ñoaïn hoaït hình töø moät maûnh ñôn baèng caùch söû duïng caùc file GIF hoaït
hình, moät file GIF hoaït hình laø moät chuoãi lieân tieáp nhieàu aûnh hoaëc nhieàu
Frame (khung) hôïp thaønh.
Vôùi caùch söû duïng baøi taäp thöïc haønh laøm neàn taûng cho baïn hoïc taäp vaø
laøm quen vôùi Photoshop CS vaø Image Ready töø baøi caên baûn ñeán naâng cao.
Hy voïng baïn seõ caûm thaáy vui maét vaø thuù vò hôn vôùi caùc hình aûnh soáng ñoäng
maø Photoshop ñaõ ñem ñeán cho baïn.
Traû laïi giaù trò maëc ñònh cho caùc xaùc laäp maëc ñònh cho Photoshop CS
vaø Image Ready tröùoc khi tieán haønh thöïc taäp ñieàu ñoù seõ ñaûm baûo cho caùc
coâng cuï vaø caùc baûn option nhö ñöôïc thöïc hieän trong giaùo trình naøy.
File xaùc laäp (Preferences file) cuûa chöông trình löu giöõ caùc xaùc laäp
cuûa caùc baûn leänh vaø caùc xaùc laäp caân chænh maøn hình.
Nhaân giöõ Phím Shift + Ctrl + Alt ngay khi vöøa khôûi ñoäng Photoshop
hoaëc Image Ready xuaát hieän hoäp thoaïi thoâng baùo: “ Delete the Adobe
Photoshop Settings File”, choïn Yes
Höôùng daån Baøi Hoïc vaø Thöïc Haønh Photoshop CS seõ giuùp baïn phaàn
naøo trong quaù trình tham gia tìm hieåu chöông trình xöû lyù aûnh ñöôïc caäp nhaät
Söu taàm vaø chænh söûa by Löu Hoaøng Ly
2...
Giaùo trình Photoshop CS 8.0
Söu taàm vaø chænh söûa by Löu Hoaøng Ly
1
id7291000 pdfMachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com
Giáo trình photoshop tiếng việt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình photoshop tiếng việt - Người đăng: vinhnguyenck2k5
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
112 Vietnamese
Giáo trình photoshop tiếng việt 9 10 436