Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình PLC

Được đăng lên bởi hquocphu
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 409 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TP.HCM
KHOA CÔ KHÍ CHEÁ TAÏO MAÙY – BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ

GIAÙO TRÌNH PLC S7-300
LYÙ THUYEÁT VAØ ÖÙNG DUÏNG
(DAØNH CHO SINH VIEÂN NGAØNH CÔ ÑIEÄN TÖÛ – TÖÏ ÑOÄNG HOÙA )

BIEÂN SOAÏN:
ThS. NGUYEÃN XUAÂN QUANG

TP.HCM, THAÙNG 12 NAÊM 2006

Truong DH SPKT TP. HCMMUÏC LUÏC
Chöông 1
1.1 Giôùi thieäu PLCS7-300
1.1.1 Thieát bò ñieàu khieån khaû trình
1.1.2 Caùc module cuûa PLCS7-300
1.2 Toå chöùc boä nhôù CPU
1.3 Voøng queùt chöông trình PLC
1.4 Caáu truùc chöông trình.
1.4.1 Laäp trình tuyeá n tính
1.4.2 Laäp trình caáu truùc
1.4.3 Caùc khoái OB ñaëc bieät
1.5 Ngoân ngöõ laäp trình

Trang 1
1
1
2
8
10
11
12
12
13
14

Chöông 2 Ngoân ngöõ laäp trình STL
M
. HC
P
T
2.1 Caáu truùc leänh
uat
y th
K
2.1.1 Toùan haïng laø döõ lieäu
am
u ph
S
H
2.1.2 Toùan haïng laø ñòa chæ
D
uong
r
T
2.1.3 Thanh ghi traïng thaùi en ©
uy
2.2 Caùc leänh cô baûn Ban q
2.2.1 Nhoùm leänh logic
2.2.2 Leänh ñoïc thanh ghi trong ACCU

16
16
16
18
20
22
22
28

Chöông 3 Ngoân ngöõ Graph vaø öùn g duïng
3.1 Taïo moät khoái FB döôùi daïng ngoân ngöõ Graph
3.1.1 Taïo moät khoái FB Graph
3.1.2 Vieát chöông trình theo kieåu tuaàn töï
3.2 Vieát chöông trình cho ACTION cho caùc step
3.3 Vieát chöông trình cho TRANSITION
3.4 Löu vaø ñoùng chöông trình laïi
3.5 Goïi chöông trình töø trong khoá i FB1 vaøo khoái OB1
3.6 Download chöông trình xuoáng CPU vaø kieåm tra tuaàn töï chöông trình
3.6.1 Download chöông trình xuoán g CPU
3.6.2 kieåm tra tuaàn töï chöông trình
Chöông 4 Phaàn meàm Step 7
4.1 Sô löôïc veà phaàn meàm Step 7
4.1.1 Caøi ñaët step 7
4.1.2 Caùc coâng vieäc khi laøm vieäc vôùi phaàn meàm Step 7
4.1.3 Seat giao dieän PG/PC

32
32
32
32
36
37
39
40
40
40
41
42
42
42
43
43

Thu vien DH SPKT TP. HCM - 

Truong DH SPKT TP. HCM4.2 caùch taïo moät chöông trình öùng duïng vôùi Step 7
4.2.1 Caùc böôùc soïan thaûo moät Project
4.2.2 Thieát laäp phaàn cöùng cho traïm
4.2.3 Soïan thaûo chöông trình cho caùc khoái logic
Chöông 5 Boä hieäu chænh PID, caùc haøm xöû lyù tín hieäu töông töï
vaø öùng duïng
5.1 Giôùi thieä u
5.2 Moâdun meàm FB58
5.2.1 Giôùi thieä u
5.2.2 Caùc thoâng soá cuûa FB58
5.3 Haøm FC105,FC106
5.3.1 Haøm FC105 ñònh tæ leä ngoõ vaøo Analog
5.3.2 Haøm FC106 khoâng ñònh tæ leä ngoõ ra Analog
5.4 Ví duï öùng duïng ñieà u khieå n möùc nöùc trong boàn
M
. HC
P
T
5.4.1 Nguyeân lyù hoaït ñoä ng
uat
y th
K
5.4.2 Sô ñoà khoái cuûa heä thoáng tö...
BOÄ GIAÙO DUÏC VÑAØO TAÏO
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TP.HCM
KHOA CÔ KHÍ CHEÁ TAÏO MAÙY – BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ
GIAÙO TRÌNH PLC S7-300
LYÙ THUYEÁT VAØ ÖÙNG DUÏNG
(DAØNH CHO SINH VIEÂN NGAØNH CÔ ÑIEÄN TÖÛ – TÖÏ ÑOÄNG HOÙA )
BIEÂN SOAÏN:
ThS. NGUYEÃN XUAÂN QUANG
TP.HCM, THAÙNG 12 NAÊM 2006
Giáo trình PLC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình PLC - Người đăng: hquocphu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Giáo trình PLC 9 10 146