Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình PLC

Được đăng lên bởi au-phan
Số trang: 144 trang   |   Lượt xem: 182 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ch¬ng 1 Giíi thiÖu vÒ PLC
I.1 Më ®Çu
Trong c¸c hÖ thèng s¶n xuÊt, trong c¸c thiÕt bÞ tù ®éng vµ b¸n tù ®éng, hÖ thèng
®iÒu khiÓn ®ãng vai trß ®iÒu phèi toµn bé c¸c ho¹t ®éng cña m¸y mãc thiÕt bÞ. C¸c hÖ
thèng m¸y mãc vµ thiÕt bÞ s¶n xuÊt thêng rÊt phøc t¹p, cã rÊt nhiÒu ®¹i lîng vËt lý ph¶i
®iÒu khiÓn ®Ó cã thÓ ho¹t ®éng ®ång bé hoÆc theo mét tr×nh tù c«ng nghÖ nhÊt ®Þnh nh»m
t¹o ra mét s¶n phÈm mong muèn. Tõng ®¹i lîng vËt lý ®¬n lÎ cã thÓ ®îc ®iÒu khiÓn
b»ng mét m¹ch ®iÒu khiÓn c¬ së d¹ng t¬ng tù hay gi¸n ®o¹n. §iÒu khiÓn nhiÒu ®¹i lîng
vËt lý ®ång thêi chóng ta kh«ng thÓ dïng c¸c m¹ch ®iÒu khiÓn t¬ng tù mµ ph¶i sö dông
hÖ thèng ®iÒu khiÓn l« gÝc. Tríc ®©y c¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn l« gÝc ®îc sù dông lµ hÖ
thèng l« gÝc r¬ le. Nhê sù ph¸t triÓn nhanh chãng cña kü thuËt ®iÖn tö, c¸c thiÕt bÞ ®iÒu
khiÓn l« gÝc kh¶ lËp tr×nh PLC (Programmable Logic Controller) ®· xuÊt hiÖn vµo n¨m
1969 thay thÕ c¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn r¬ le. Cµng ngµy PLC cµng trë nªn hoµn thiÖn vµ
®a n¨ng. C¸c PLC ngµy nay kh«ng nh÷ng cã kh¶ n¨ng thay thÓ hoµn toµn c¸c thiÕt bÞ ®iÒu
khiÓn lo gÝc cæ ®iÓn, mµ cßn cã kh¶ n¨ng thay thÕ c¸c thiªt bÞ ®iÒu khiÓn t¬ng tù. C¸c
PLC ®îc sö dông réng r·i trong c«ng nghiÖp.
Chøc n¨ng chÝnh cña PLC lµ kiÓm tra tr¹ng th¸i cña c¸c ®Çu vµo vµ ®iÒu khiÓn c¸c
qu¸ tr×nh hoÆc c¸c hÖ thèng m¸y mãc th«ng qua c¸c tÝn hiÖu trªn chÝnh ®Çu ra cña PLC.
Tæ hîp l« gÝc cña c¸c ®Çu vµo ®Ó t¹o ra mét hay nhiÒu tÝn hiÖu ra ®îc gäi lµ ®iÒu khiÓn
l« gÝc. C¸c tæ hîp l« gÝc thêng ®îc thùc hiÖn theo tr×nh tù ®iÒu khiÓn hay cßn gäi lµ
ch¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn. Ch¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn ®îc lu trong bé nhí cña PLC cã thÓ
b»ng c¸ch lËp tr×nh b»ng thiÕt bÞ cÇm tay nèi trùc tiÕp víi PLC hoÆc lËp tr×nh trªn m¸y
tÝnh c¸ nh©n nhê c¸c phÇn mÒm chuyªn dông vµ truyÒn vµo PLC qua m¹ng hay qua c¸p
truyÒn d÷ liÖu. Bé xö lý tÝn hiÖu, thêng lµ c¸c bé vi xö lý tèc ®é cao, thùc hiÖn ch¬ng
tr×nh ®iÒu khiÓn theo chu kú. Kho¶ng thêi gian thùc hiÖn mét chu tr×nh ®iÒu khiÓn tõ lóc
kiÓm tra c¸c tÝn hiÖu vµo, thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh lo gÝc hoÆc ®¹i sè ®Ó cã ®îc tÝn hiÖu
®iÒu khiÓn, cho ®Ðn khi ph¸t tÝn hiÖu ®Õn ®Çu ra ®îc goi lµ chu kú thêi gian quÐt.
PLC trong c«ng nghiÖp thêng cã cÊu h×nh ®¬n gi¶n nhÊt, bëi v× c¸c ch¬ng tr×nh
tr×nh ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh c«ng nghÖ hay m¸y mãc thêng ®îc ho¹t ®éng 24/24 vµ
kh«ng cÇn bÊt cø sù can thiÖp cña con ngêi trong qu¸ tr×nh ®iÒu khiÓn. PLC chØ dõng
quÐt ch¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn khi ng¾t nguån hoÆc khi c«ng t¾c ngõng ®îc kÝch ho¹t. S¬
®å khèi ®¬n gi¶n ho¸ cña PLC ®îc thÓ hiÖn trªn h×nh 1.1.
I.1 I.2
Cuén hót
C«ng t¾c
M« ®un M« ®un
Vµo CPU Ra §Ìn tÝn hiÖu
§iÖn ¸p 110 V hoÆc 220 V
H×nh 1.1 S¬ ®å khèi cña mét bé PLC ®¬n gi¶n.
1
giáo trình PLC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình PLC - Người đăng: au-phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
144 Vietnamese
giáo trình PLC 9 10 391