Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình plc

Được đăng lên bởi tran-dinh-khoa
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 1240 lần   |   Lượt tải: 0 lần
dieukhientudong.net
Giaùo trình PLC Boä moân Ñieàu khieån töï ñoäng
ThS. Leâ Vaên Baïn -----------S7200-S7300----------
KS. Leâ Ngoïc Bích Trang 1
Chöông 1: TOÅNG QUAN VEÀ PLC
1.1 GIÔÙI THIEÄU VEÀ PLC (Programmable L
ogic Control)
(Boä ñieàu khieån logic khaû
trình)
Hình thaønh töø nhoùm caùc kyõ sö haõng General Motors naêm 1968 vôùi yù töôûng ban ñaàu
laø thieát keá moät boä ñieàu khieån thoûa maõn caùc yeâu caàu sau:
¾ Laäp trình deã daøng, ngoân ngöõ laäp trình deã hieåu.
¾ Deã daøng söûa chöõa thay theá.
¾ OÅn ñònh trong moâi tröôøng coâng nghieäp.
¾ Giaù caû caïnh tranh.
Thieát bò ñieàu khieån logic khaû trình (PLC: Programmable Logic Control) (hình 1.1)
laø loaïi thieát bò cho pheùp thöïc hieän linh hoaït caùc thuaät toaùn ñieàu khieån soá thoâng qua moät
ngoân ngöõ laäp trình, thay cho vieäc theå hieän thuaät toaùn ñoù baèng maïch soá.
Hình 1.1
Nhö vaäy, vôùi chöông trình ñieàu khieån trong mình, PLC trôû thaønh boä ñieàu khieån soá
nhoû goïn, deã thay ñoåi thuaät toaùn vaø ñaëc bieät deã trao ñoåi thoâng tin vôùi moâi tröôøng xung
quanh (vôùi caùc PLC khaùc hoaëc vôùi maùy tính). Toaøn boä chöông trình ñieàu khieån ñöôïc löu
nhôù trong boä nhôù PLC döôùi daïng caùc khoái chöông trình (khoái OB, FC hoaëc FB) vaø thöïc
hieän laëp theo chu kyø cuûa voøng queùt.
giáo trình plc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình plc - Người đăng: tran-dinh-khoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
giáo trình plc 9 10 123