Ktl-icon-tai-lieu

giao trinh PLC

Được đăng lên bởi dothag
Số trang: 139 trang   |   Lượt xem: 1697 lần   |   Lượt tải: 19 lần
Gi¸o Tr×nh PLC Su tÇm : NguyÔn Huy M¹nh
1
Môc lôc
Néi dung Trang
Ch¬ng 1: LÝ thuyÕt c¬ së
1.1. Nh÷ng niÖm c¬ b¶n .
...................................................................................................................... 2
1.2. C¸c ph¬ng ph¸p biÓu diÔn hµm logic
.............................................................................. 7
1.3. C¸c ph¬ng ph¸p tèi thiÓu ho¸ hµm logic
...................................................................... 9
1.4. C¸c hÖ m¹ch logic
............................................................................................................................ 13
1.5. Grafcet – ®Ó m« t¶ m¹ch tr×nh tù trong c«ng nghiÖp
......................................... 15
Ch¬ng 2: Mét sè øng dông m¹ch logic trong ®iÒu khiÓn
2.1. C¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn
................................................................................................................. 24
2.2. C¸c s¬ ®å khèng chÕ ®éng c¬ r«to lång sãc
.................................................................. 25
2.3. C¸c s¬ ®å khèng chÕ ®éng c¬ kh«ng ®ång bé r«to d©y quÊn
........................... 29
2.4. Khèng chÕ ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu
...................................................................................... 31
Ch¬ng 3: Lý luËn chung vÒ ®iÒu khiÓn logic lËp tr×nh PLC
3.1. Më ®Çu
....................................................................................................................................................... 33
3.2. C¸c thµnh phÇn c¬ b¶n cña mét bé PLC
........................................................................... 34
3.3. C¸c vÊn ®Ò vÒ lËp tr×nh
................................................................................................................... 37
3.4. §¸nh gi¸ u nhîc ®iÓm cña PLC
....................................................................................... 43
Ch¬ng 4: Bé ®iÒu khiÓn PLC – CPM1A
4.1. CÊu h×nh cøng
....................................................................................................................................... 45
4.2. GhÐp nèi
.................................................................................................................................................... 49
4.3. Ng«n ng÷ lËp tr×nh
............................................................................................................................. 51
Ch¬ng 5: Bé ®iÒu khiÓn PLC – S5
5.1. CÊu t¹o cña bé PLC – S5
.......................................................................................................... 54
5.2. §Þa chØ vµ g¸n ®Þa chØ
..................................................................................................................... 55
5.3. Vïng ®èi tîng
.................................................................................................................................... 57
5.4. CÊu tróc cña ch¬ng tr×nh S5
.................................................................................................... 58
5.5. B¶ng lÖnh cña S5 – 95U
............................................................................................................ 59
5.6. Có ph¸p mét sè lÖnh c¬ b¶n cña S5
..................................................................................... 60
Ch¬ng 6: Bé ®iÒu khiÓn PLC – S7 - 200
6.1. CÊu h×nh cøng
........................................................................................................................................ 70
6.2. CÊu tróc bé nhí
...................................................................................................................................... 73
6.3. Ch¬ng tr×nh cña S7- 200
.............................................................................................................. 75
6.4. LËp tr×nh mét sè lÖnh c¬ b¶n cña S7- 200
.................................................................... 76
Ch¬ng 7: Bé ®iÒu khiÓn PLC – S7-300
7.1. CÊu h×nh cøng
....................................................................................................................................... 78
7.2. Vïng ®èi tîng
..................................................................................................................................... 81
7.3. Ng«n ng÷ lËp tr×nh
............................................................................................................................ 83
7.4. LËp tr×nh mét sè lÖnh c¬ b¶n
...................................................................................................... 84
Phô lôc 1: C¸c phÇn mÒm lËp tr×nh PLC
I. LËp tr×nh cho OMRON
...................................................................................................................... 86
II. LËp tr×nh cho PLC- S5
....................................................................................................................... 92
III. LËp tr×nh cho PLC – S7-200
.................................................................................................... 97
IV. LËp tr×nh cho PLC – S7-300
.................................................................................................... 101
Phô lôc 2: B¶ng lÖnh cña c¸c phÇn mÒm
1. B¶ng lÖnh cña PLC – CPM1A
.................................................................................................... 105
2. B¶ng lÖnh cña PLC – S5
.................................................................................................................. 112
3. B¶ng lÖnh cña PLC – S7 -200...................................................................................................... 117
4. B¶ng lÖnh cña PLC – S7-300
....................................................................................................... 128
giao trinh PLC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giao trinh PLC - Người đăng: dothag
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
139 Vietnamese
giao trinh PLC 9 10 9