Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình PLC mitsubishi

Được đăng lên bởi tranquangnang
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 230 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHIEÄP TP.HCM
TRUNG TAÂM COÂNG NGHEÄ ÑIEÄN
)-	-(
GIAÙO TRÌNH MOÂN HOÏC

MITSUBISHI

PROGRAMMABLE CONTROLLERS

BIEÂN SOAÏN : LEÂ HOAØNG VINH *ÑAØO DUY KHÖÔNG

VOÕ THÒ AÙNH TUYEÁT *TRAÀN THÒ THU THUÛY

TAÙI BAÛN THAÙNG 07 NAÊM 2006
LÖU HAØNH NOÄI BOÄ

LÔØI NOÙI ÑAÀU
Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, boä ñieàu khieån laäp trình PLC ñöôïc söû duïng ngaøy
caøng roäng raõi trong coâng nghieäp ôû nöôùc ta nhö laø moät giaûi phaùp ñieàu khieån lyù
töôûng cho vieäc töï ñoäng hoaù caùc quaù trình saûn xuaát. Cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa
coâng ngheä maùy tính, Hieän nay boä ñieàu khieån laäp trình PLC hay CPU ñaït ñöôïc
nhöõng öu theá cô baûn trong öùng duïng ñieàu khieån coâng nghieäp ñaùp öùng yeâu caàu
ñieàu khieån vaø giaùm saùt heä thoáng saûn xuaát töø ñôn giaûn ñeán phöùc taïp vôùi ñoä tin caây
cao. PLC (Programmable logic controller) laø moät maùy tính thu nhoû nhöng vôùi caùc
tieâu chuaån coâng nghieäp cao vaø khaû naêng laäp trình logic maïnh PLC laø ñaàu naõo
quan troïng vaø linh hoaït trong ñieàu khieån töï ñoäng hoaù ñieän coâng nghieäp. Trong
nhöõng nhaø maùy saûn xuaát töï ñoäng hoaù hieän nay, ôû nhieàu caáp ñoä khaùc nhau,
phöông thöùc ñieàu khieån giaùm saùt (SCADA – supervisory control and data
acguisition ) ñöôïc aùp duïng deå daøng vôùi caùc phaàn töû ñieàu khieån chaáp haønh goàm
toaøn boä caùc boä ñieàu khieån laäp trình (PLC)
Moân PLC thuoäc trung taâm töï ñoäng hoaù ñieän coâng nghieäp cuûa TRUNG TAÂM
COÂNG NGHEÄ ÑIEÄN – TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHIEÄP TP.HCM laø moân
hoïc khai thaùc söû duïng caùc boä ñieàu khieån laäp trình (PLC), qua ñoù giôùi thieäu caùc
ngoân ngöõ laäp trình logic phöông phaùp laäp trình coâng ngheä vaø caùc öùng duïng môû
roäng nhaèm cung caáp caùc kieán thöùc cô baûn veà PLC cho sinh vieân ñeå tieáp caän söï
ñieàu khieån töï ñoäng hoaù trong caùc nhaø maùy saûn xuaát hieän ñaïi, goùp phaàn trong coâng
cuoäc coâng nghieäp hoaù hieän ñaïi hoaù cuûa ñaát nöôùc .
Giaùo trình naøy cung caáp moät soá khía caïnh cuûa boä ñieàu khieån laäp trình (PLC)
döïa treân quaù trình tìm hieåu veà boä PLC FX1N thuoäc hoï FX cuûa haõng Mitsubishi
electric. Qua ñoù giuùp cho sinh vieân, hoïc sinh coù nhöõng khaùi nieäm cô baûn veà ñieàu
khieån töï ñoäng hoaù duøng PLC trong coâng nghieäp, trình baøy moät soá leänh cô baûn chuû
yeáu veà taäp leänh cuûa PLC Mitsubishi electric, caùch caøi ñaët, söû duïng caùc leänh ñeå taïo
ra chöông trình ñieàu khieån vaø caùch söû duïng phaàn meàm FXGPWIN vaø phaàn meàm
moâ phoûng ...
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHIEÄP TP.HCM
TRUNG TAÂM COÂNG NGHEÄ ÑIEÄN
)--(
GIAÙO TRÌNH MOÂN HOÏC
MITSUBISHI
PROGRAMMABLE CONTROLLERS
BIEÂN SOAÏN : LEÂ HOAØNG VINH *ÑAØO DUY KHÖÔNG
VOÕ THÒ AÙNH TUYEÁT *TRAÀN THÒ THU THUÛY
TAÙI BAÛN THAÙNG 07 NAÊM 2006
LÖU HAØNH NOÄI BOÄ
giáo trình PLC mitsubishi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình PLC mitsubishi - Người đăng: tranquangnang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
giáo trình PLC mitsubishi 9 10 452