Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình quấn dây điện

Được đăng lên bởi linhnv889
Số trang: 105 trang   |   Lượt xem: 751 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Giaùo Trình Quaán Daây Maùy Ñieän

BAØI 1.1: QUAÁN DAÂY ÑOÄNG CÔ 3 PHA DAÏNG ÑOÀNG
KHUOÂN
TAÄP TRUNG
I.

MUÏC ÑÍCH:
-

Giuùp hoïc sinh naém ñöôïc caùc böôùc quaán daây vaø hoaøn thieän 1 ñoäng cô 3
pha daïng ñoàng khuoân taäp trung 1 maët phaúng
Giôùi thieäu ñaëc ñieåm, öu nhöôïc ñieåm cuûa phöông phaùp voâ daây daïng ñoàng
khuoân taäp trung 1 maët phaúng
Reøn luyeän kyõ naêng ngheà cho sinh vieân thoâng qua heä thoáng baøi taäp thöïc
haønh treân lôùp

II. VAÄT TÖ :
- Daây ñieän töø ( loaïi daây traùng men)  45
- Giaáy caùch ñieän.
- Oáng ghen caùch ñieän.
- Daây daãn ñieän ( loaïi daây ñoâi ruoät meàm
III

DUÏNG CUÏ THÖÏC HAØNH:
-

IV

Ñoäng cô 3 pha
.Khuoân quaán daây (loaïi ñoàng khuoân )
Baøn quaán daây, baøn keïp
Duïng cuï ñeå loàng daây stator.
Buùa nhöïa. Buùa cao su
Ampe kìm.
Meâ-goâm keá (loaïi 500V)
Ñoàng hoà V.O.M
Nguoàn ñieän 3 pha.
Vaø moät soá thieát bò, duïng cuï ñieän khaùc.
THÔØI GIAN :
-

V

Höôùng daãn : 60 phuùt
Thöïc haønh : 200 phuùt

TRÌNH TÖÏ THÖÏC HIEÄN :
A.Chuaån bò:
- Baûn veõ sô ñoà traûi boä daây quaán ñoäng cô 3 pha daïng ñoàng khuoân taäp trung
1 maët phaúng
- Moâ hình sô ñoà traûi boä daây quaán ñoäng cô 3 pha daïng ñoàng khuoân taäp
trung 1 maët phaúng

1

Giaùo Trình Quaán Daây Maùy Ñieän

- Coâng thöùc lyù thuyeát : Nhaéc laïi 1 soá böôùc tính toaùn cô baûn ñeå veõ sô ñoà
traûi boä daây quaán ñoäng cô 3 pha daïng ñoàng khuoân taäp trung 1 maët phaúng
Cho ñoäng cô vôùi caùc thoâng soá:

Z = 24 raõnh, 2p = 4

1. Tính böôùc cöïc  :
 

Z
24

6 raõnh
2P
4

2. Soá caïnh taùc duïng cuûa 1 pha / 1 böôùc cöïc:


q

3



6
2 raõnh
3

3. Goùc leäch giöõa 2 pha lieân tieáp ( Tính theo ñoä ñieän) :
180

 



180

30 0
6

4. Goùc leäch giöõa 2 pha lieân tieáp ( Tính theo raõnh)
120 120 0
F

4 raõnh

30 0

B . Caùc böôùc thöïc hieän :

BÖÔÙC GIA COÂNG

HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HIEÄN

Böôùc 1 :Veä sinh _ Loùt giaáy caùch ñieän
1.1 Veä sinh loõi theùp:
raõnh
- Tröôùc khi tieán haønh quaán daây Ñcô ta
* Veä sinh ñoäng cô:
phaûi veä sinh ñoäng cô, Thaùo ñoäng cô
l
kieåm tra phaàn cô (baïc ñaïn, bi, truïc
ñoäng cô… tra daàu môõ baûo trì neáu caàn
h
thieát), tieáp ñeán kieåm tra, laøm saïch loõi
theùp. Neáu loõi theùp bò seùt, ræ phaûi duøng
3
3
6
L
giaáy nhaùm traø saïch veát ræ seùt, sau ñoù
duøng gieû lau saïch
2h

h

2

1.2 Loùt giaáy caùch ñieän raõnh:
- Choïn ñuùng chieàu doïc cuûa thôù giaáy
tröôùc khi ño, caét
- Caùch ño, caét giaáy loùt:
Chieàu daøi cuûa mieáng giaáy loùt =
Chieàu daøi thöïc cuûa raõnh (Kyù hieäu laø
h) ...
Giaùo Trình Quaán Daây Maùy Ñieän
BAØI 1.1: QUAÁN DAÂY ÑOÄNG CÔ 3 PHA DAÏNG ÑOÀNG
KHUOÂN
TAÄP TRUNG
I. MUÏC ÑÍCH:
- Giuùp hoïc sinh naém ñöôïc caùc böôùc quaán daây vaø hoaøn thieän 1 ñoäng 3
pha daïng ñoàng khuoân taäp trung 1 maët phaúng
- Giôùi thieäu ñaëc ñieåm, öu nhöôïc ñieåm cuûa phöông phaùp voâ daây daïng ñoàng
khuoân taäp trung 1 maët phaúng
- Reøn luyeän kyõ naêng ngheà cho sinh vieân thoâng qua heä thoáng baøi taäp thöïc
haønh treân lôùp
II. VAÄT TÖ :
- Daây ñieän töø ( loaïi daây traùng men) 45
- Giaáy caùch ñieän.
- Oáng ghen caùch ñieän.
- Daây daãn ñieän ( loaïi daây ñoâi ruoät meàm
III DUÏNG CUÏ THÖÏC HAØNH:
- Ñoäng cô 3 pha
- .Khuoân quaán daây (loaïi ñoàng khuoân )
- Baøn quaán daây, baøn keïp
- Duïng cuï ñeå loàng daây stator.
- Buùa nhöïa. Buùa cao su
- Ampe kìm.
- Meâ-goâm keá (loaïi 500V)
- Ñoàng hoà V.O.M
- Nguoàn ñieän 3 pha.
- Vaø moät soá thieát bò, duïng cuï ñieän khaùc.
IV THÔØI GIAN :
- Höôùng daãn : 60 phuùt
- Thöïc haønh : 200 phuùt
V TRÌNH TÖÏ THÖÏC HIEÄN :
A.Chuaån bò:
- Baûn veõ sô ñoà traûi boä daây quaán ñoäng cô 3 pha daïng ñoàng khuoân taäp trung
1 maët phaúng
- Moâ hình sô ñoà traûi boä daây quaán ñoäng cô 3 pha daïng ñoàng khuoân taäp
trung 1 maët phaúng
1
Giáo trình quấn dây điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình quấn dây điện - Người đăng: linhnv889
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
105 Vietnamese
Giáo trình quấn dây điện 9 10 47