Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH: SẢN XUẤT TỰ ĐỘNG

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 110 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIAÏO TRÇNH

SAÍN XUÁÚT TÆÛ ÂÄÜNG
( 45tiãút )

DUÌNG CHO SINH VIÃN NGAÌNH CHÃÚ TAÛO MAÏY

Cháu Maûnh Læûc

5

I. KHAÏI NIÃÛM VÃÖ SAÍN XUÁÚT TÆÛ ÂÄÜNG
1.1. Khaïi niãûm
Ngaìy nay, âãø náng cao nàng suáút lao âäüng, náng cao cháút læåüng vaì äøn âënh
cháút læåüng saín pháøm, ngæåìi ta âaî âæa vaìo caïc dáy chuyãön thiãút bë saín xuáút trong
cäng nghiãûp caïc hãû thäúng âiãöu khiãøn tæû âäüng tæìng pháön hoàûc toaìn bäü quaï trçnh saín
xuáút.
Cuìng våïi viãûc sæí duûng ngaìy caìng nhiãöu caïc hãû thäúng saín xuáút tæû âäüng, con
ngæåìi âaî âæåüc caíi thiãûn âaïng kãø âiãöu kiãûn lao âäüng nhæ giaím nheû âæåüc sæïc lao
âäüng, traïnh âæåüc sæû nhaìm chaïn trong cäng viãûc, taûo âiãöu kiãûn cho hoü âæåüc tiãúp cáûn
våïi caïc lénh væûc tiãún bäü khoa hoüc kyî thuát vaì âæåüc laìm viãûc trong mäi træåìng ngaìy
caìng vàn minh hån.
Trong nãön kinh tãú thë træåìng vaì âiãöu kiãûn häüi nháûp sáu räüng vaìo nãön kinh tãú
thãú giåïi, váún âãö caûnh tranh caìng ngaìy caìng khäúc liãût hån trãn nhiãöu lénh væûc nhæ
cháút læåüng, máùu maî vaì giaï thaình saín pháøm. Coï thãø tháúy ràòng chè coï thãø aïp duûng tæû
âäüng vaìo quaï trçnh saín xuáút måïi coï thãø coï cå häüi náng cao nàng suáút, taûo tiãön âãö cho
viãûc giaím giaï thaình saín pháøm, âäöng thåìi âaím baío cháút læåüng äøn âënh cuía saín pháøm
cuîng nhæ coï thãø thay âäøi máùu maî saín pháøm mäüt caïch nhanh choïng.
Ngaìy nay, háöu hãút caïc dáy chuyãön saín xuáút sæí duûng caïc hãû thäúng tæû âäüng âaî
cho pheïp caïc doanh nghiãûp coï thãø thay âäøi cäng nghãû mäüt caïch deî daìng vaì thuáûn låüi
våïi caïc bäü âiãöu khiãøn khaí trçnh nhæ trãn caïc maïy cäng cuû âiãöu khiãøn theo chæång
trçnh säú CNC, trãn caïc bäüü âiãöu khiãøn logic khaí trçnh PLC. Hån thãú næîa, våïi sæû phaït
triãøn nhanh choïng cuía lénh væûc cäng nghãû truyãön thäng âaî cho pheïp æïng duûng caïc
lénh væûc täø chæïc vaì âiãöu haình toaìn bäü caïc quaï trçnh saín xuáút mäüt caïch täúi æu nháút
bàòng viãûc sæí duûng caïc cäng nghãû âiãöu khiãøn nhæ sæí duûng maûng Petri, GRAFCET...
trong quaï trçnh saín xuáút linh hoaût FSM vaì trong saín xuáút têch håüp CIM.
1.2. Muûc tiãu cuía tæû âäüng hoaï quaï trçnh saín xuáút.
Vãö cå baín coï thãø nháûn tháúy ràòng, tæû âäüng hoaï quaï trçnh saín xuáút bãn caûnh
nhæîng màût têch cæûc cuía noï nhæ âaî nãu trãn thç váùn coï nhæîng váún âãö cuîng phaíi cáön
quan tám vaì phaíi coï sæû phán têch mäüt caïch kyî læåîng âãø coï nhæîng giaíi phaïp æïng
duûng håüp lyï, âoï laì váún âãö xaî häüi. Vç sæû aïp duûng ...
5
GIAÏO TRÇNH
SAÍN XUÁÚT TÆÛ ÂÄÜNG
( 45tiãút )
DUÌNG CHO SINH VIÃN NGAÌNH CHÃÚ TAÛO MAÏY
Cháu Maûnh Læûc
GIÁO TRÌNH: SẢN XUẤT TỰ ĐỘNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH: SẢN XUẤT TỰ ĐỘNG - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
GIÁO TRÌNH: SẢN XUẤT TỰ ĐỘNG 9 10 808