Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình Sap2007

Được đăng lên bởi Trương Trọng Chính
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 677 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phán têch & thiãút kãú kãút cáúu bàòng chæång trçnh SAP2000 Version 7.42

1

TRÆÅÌNG ÂAÛI HOÜC BAÏCH KHOA ÂAÌ NÀÔNG
KHOA XÁY DÆÛNG CÁÖU ÂÆÅÌNG

Thaûc syî. NGUYÃÙN LAN

HÆÅÏNG DÁÙN PHÁN TÊCH & THIÃÚT KÃÚ KÃÚT CÁÚU
BÀÒNG CHÆÅNG TRÇNH .

TÁÛP 1 – KYÎ NÀNG CÅ BAÍN

ÂAÌ NÀÔNG , THAÏNG 10 NÀM 2005
( TAÌI LIÃÛU LÆU HAÌNH NÄÜI BÄÜ )

Nguyãùn Lan

ÂHKT Âaì nàông

Phán têch & thiãút kãú kãút cáúu bàòng chæång trçnh SAP2000 Version 7.42

2

LÅÌI NOÏI ÂÁÖU
Ngaình xáy dæûng laì mäüt trong nhæîng ngaình æïng duûng såïm cäng nghãû thäng tin
vaìo caïc lénh væûc nhæ thiãút kãú, quaín lyï xáy dæûng vaì âaî gàût haïi nhiãöu thaình cäng âaïng
kãø. Nhåì coï maïy tênh maì täúc âäü thiãút kãú vaì tênh toaïn kãút cáúu xáy dæûng tàng ráút nhanh.
Trong nhæîng nàm gáön âáy coï nhiãöu chæång trçnh tênh toaïn kãút cáúu dæûa trãn phæång
phaïp säú, âàûc biãût laì phæång phaïp pháön tæí hæîu haûn (PTHH) âaî giuïp cho viãûc giaíi caïc
baìi toaïn kãút cáúu tråí nãn chênh xaïc, hiãûu quaí vaì nhanh choïng hån, nháút laì âäúi våïi caïc
cäng trçnh låïn. Trong säú caïc chæång trçnh tênh kãút cáúu, hãû chæång trçnh SAP
(Structure Analysis Program ) laì hãû chæång trçnh näùi tiãúng tæì nhæîng nàm 1970 våïi caïc
versions, SAP86, SAP90 vaì SAP2000. Hiãûn nay SAP2000 âang âæåüc æïng duûng âãø
phán têch vaì thiãút kãú nhiãöu loaûi kãút cáúu xáy dæûng vaì âæåüc caïc kyî sæ, sinh viãn caïc
ngaình cäng trçnh qua tám nghiãn cæïu.
SAP2000 cuîng âaî chênh thæïc âæåüc âæa vaìo chæång trçnh giaíng daûy män Tin hoüc
ÆÏng duûng åí nhiãöu træåìng âaûi hoüc vaì caïc trung tám âaìo taûo tin hoüc. Taìi liãûu naìy âæåüc
Taïc giaí biãn soaûn laìm taìi liãûu hæåïng dáùn vaì baìi táûp thæûc haình SAP2000 cho caïc Sinh
viãn khoa Xáy Dæûng Cáöu âæåìng, caïc hoüc viãn taûi Trung Tám tin hoüc TECHNIC vaì
laìm taìi liãûu tham khaío cho caïc sinh viãn ngaình Xáy dæûng.
Hiãûn nay SAP2000 coï ráút nhiãöu version ( ver. 7.x, ver. 8.x, ver. 9.x), caïc version ra
âåìi sau bäø sung thãm mäüt säú mä hçnh máùu vaì caïc mä âun chuyãn duûng khaïc. Trong
caïc version âang læu haình räüng raîi hiãûn nay, caïc kyî sæ váùn quen duìng version 7.42 vç
tênh dãø tiãúp cáûp vaì kãút quaí phán têch äøn âënh cuía noï, nãn taìi liãûu naìy âæåüc biãn soaûn
trãn cå såí baín SAP2000 version 7.42. Pháön måí räüng, bäø sung cuía caïc version sau
seî âæåüc giåïi thiãûu åí muûc riãng.
Taïc giaí xin chán thaình caïm ån caïc Tháöy Cä giaïo trong Khoa Xáy dæûng Cáöu âæåìng
træåìng Âaûi hoüc Kyî thuáût Âaì Nàông vaì caïc baûn âäöng nghiãûm âaî âäüng viãn...
Phán têch & thiãút kãúút cáúu bàòng chæång trçnh SAP2000 Version 7.42 1
Nguyãùn Lan ÂHKT Âaì nàông
TRÆÅÌNG ÂAÛI HOÜC BAÏCH KHOA ÂAÌÔNG
KHOA XÁY DÆÛNG CÁÖU ÂÆÅÌNG
Thaûc syî. NGUYÃÙN LAN
HÆÅÏNG DÁÙN PHÁN TÊCH & THIÃÚT KÃÚÚT CÁÚU
ÒNG CHÆÅNG TRÇNH .
ÛP 1 – KYÎ NÀNG CÅ BAÍN
ÂAÌÔNG , THAÏNG 10 NÀM 2005
( TAÌI LIÃÛU LÆU HAÌNH NÄÜI BÄÜ )
giáo trình Sap2007 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình Sap2007 - Người đăng: Trương Trọng Chính
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
giáo trình Sap2007 9 10 563