Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH SCADA

Được đăng lên bởi Thai Anh Dai
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1163 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Supervisory Control & Data Acquisition
PLCs

©

PLC
(cấu trúc)

PLC
(cấu trúc)

PLC
(View)

PLC
(Non-use PLC structure)

RS232/RS485

PLC
(RS232/RS485)

PLC
(View)

PLC
(View)

PLC
(View)

Inline controllers

Remote field controller
for Ethernet

PLC
(View)

A powerful combination
of PC platform, PLC,
without display,
MODBUS TCP master

PLC
(DAQ Task)

PLC
(DAQ Task và Comm Task)

RAM

PLC
(DAQ Task và Comm Task)

RAM

PLC
(Logic Control)

Các cấu trúc hệ thống thu thập dữ liệu & điều khiển bằng máy tính
(Evolution)

Các cấu trúc hệ thống thu thập dữ liệu & điều khiển bằng máy tính
(Evolution)

Các cấu trúc hệ thống thu thập dữ liệu & điều khiển bằng máy tính
(Evolution)

Các cấu trúc hệ thống thu thập dữ liệu & điều khiển bằng máy tính
(Evolution)

Các cấu trúc hệ thống thu thập dữ liệu & điều khiển bằng máy tính
(Evolution)

Các cấu trúc hệ thống thu thập dữ liệu & điều khiển bằng máy tính
(Evolution)

Các cấu trúc hệ thống thu thập dữ liệu & điều khiển bằng máy tính
(Evolution)

Các cấu trúc hệ thống thu thập dữ liệu & điều khiển bằng máy tính
(Evolution)

Máy tính công nghiệp (IPC)

Supervisory Control & Data Acquisition

Data Acquisition Cards & Accessories

Sự cần thiết của DAQ Cards
Hầu hết các thông số quá trình công nghệ của các đối tượng công nghiệp thực có
dạng analog hoặc discrete.
Tồn tại rất nhiều loại cảm biến mà chỉ có thể biến đổi đại lượng đo được thành dạng
analog.
Tồn tại rất nhiều loại cơ cấu truyền động, chấp hành chỉ hổ trợ tín hiệu vào là tín
hiệu analog.
Các thành phần khác của hệ thống tự động đều sử dụng phương thức số để thu
nhận, xữ lý và điều khiển.

Giao
diện số

Giao
diện số
Cảm
Cảmbiến
biến

Chấp
Chấphành
hành
Đối tượng

DAQ
DAQ
Cards
Cards

Tín hiệu Analog,
Discrete hoặc
Digital

Máy
Máytính
tínhcông
công
nghiệp
nghiệp

Mạng
Mạng
công
côngtyty

Giao diện số
Máy
Máytính
tínhnhân
nhânviên
viêngiám
giám
sát
sát

Chức năng của DAQ Boards
thu thập và chuẩn hoá tín hiệu analog (dòng và thế);
thu thập trạng thái ngỏ vào discrete;
lọc tín hiệu thu nhận được từ ngỏ vào;
đưa ra các tín hiệu analog (dòng và thế) và tín hiệu discrete;
biến đổi analog-digital (module analog input);
biến đổi digital-analog (module analog output);
biến đổi thang đo đối với các thông số analog;
tạo thông tin và truyền theo địa chỉ chỉ định trước.

ADC

ADC

DAC

Terminal Board và dây nối với DAQ Cards

Terminal Board & DAQ Cards

Cables

Twisted Pair

Coaxial

Ribbon
Fire Optics

Cấu hình kết nối DAQ Card với các thiết bị k...
PLCs
©
©
Supervisory Control & Data Acquisition
GIÁO TRÌNH SCADA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH SCADA - Người đăng: Thai Anh Dai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
GIÁO TRÌNH SCADA 9 10 819