Ktl-icon-tai-lieu

Giáo Trình SolidWork

Được đăng lên bởi thucdang86
Số trang: 132 trang   |   Lượt xem: 4539 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bµi gi¶ng thiÕt kÕ kü thuËt

Ch−¬ng 1
KiÕn thøc c¬ së vÒ SolidWork
Trong ch−¬ng nµy sÏ giíi thiÖu c¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ SolidWork, c¸ch
t¹o mét b¶n ph¸c th¶o ®èi t−îng 2D, lµm quen víi dao diÖn cña SolidWorks,
c¸c thanh c«ng cô vµ tÝnh n¨ng cña nã. Gióp ng−êi ®äc dÔ dµng h¬n khi t×m
hiÓu c¸c ch−¬ng tiÕp theo.
1.1.B¾t ®Çu víi SolidWork (më mét b¶n vÏ míi)
mµn h×nh khëi ®éng SolidWork cã d¹ng nh− h×nh 1.1.

H×nh 1.1

H×nh 1.2

§Ó b¾t ®Çu víi mét b¶n thiÕt kÕ b¹n cã thÓ më mét b¶n vÏ míi b»ng c¸ch
hay vµo thanh c«ng cô File\New hoÆc tõ thanh
nhÊn tæ hîp phÝm Ctrl+N
c«ng cô chän biÓu t−îng

. Khi ®ã menu New SolidWorks Document sÏ hiÖn

ra nh− h×nh 1.2 cho phÐp b¹n cã thÓ lùa chän:
Part: ®Ó thiÕt kÕ c¸c b¶n vÏ chi tiÕt d¹ng 3D, c¸c file nµy cã phÇn më réng
*.sldprt.
Assembly: Sau khi ®· cã c¸c b¶n vÏ chi tiÕt b¹n cã thÓ chon Assembly ®Ó l¾p
ghÐp c¸c chi tiÕt thµnh côm chi tiÕt hay thµnh mét c¬ cÊu hay m¸y hoµn chØnh
c¸c file nµy cã phÇn më réng *.sldasm.
Drawing: Khi ®· cã b¶n vÏ chi tiÕt hoÆc b¶n vÏ l¾p thi ta chän Drawing ®Ó
biÓu diÔn c¸c h×nh chiÕu, mÆt c¾t tõ c¸c b¶n vÏ chi tiÕt hay b¶n vÏ l¾p ®· cã ë
trªn c¸c file nµy cã phÇn më réng *.slddrw.
NguyÔn Hång Th¸i

1

Bµi gi¶ng thiÕt kÕ kü thuËt
Sau ®©y lµ c¸c mµn h×nh khi b¹n chän:
* Chän Part: ®Ó thiÕt kÕ c¸c chi tiÕt d¹ng 3D tr−íc hÕt b¹n ph¶i cã c¸c mÆt
ph¼ng vÏ ph¸c th¶o, th«ng th−êng SW th−êng mÆc ®inh mÆt Front lµm mÆt vÏ
ph¸c th¶o, tuú vµo kÕt cÊu cña c¸c chi tiÕt thiÕt kÕ mµ ta t¹o ra c¸c mÆt ph¸c
th¶o kh¸c nhau vÊn ®Ò nµy sÏ ®−îc tr×nh bµy kü ë ch−¬ng 2, 3, 4. ë ®©y ®Ó b¾t
®Çu vÏ ph¸c th¶o b¹n cÇn khëi ®éng thanh menu sketch b»ng c¸ch nhÊn chuét
vµo biÓu t−îng trªn thanh c«ng cô. Khi ®ã mµn giao diÖn cã d¹ng nh−
h×nh1.3, lùa chän nµy b¹n cã thÓ thiÕt kÕ c¸c chi tiÕt phøc t¹p b»ng c¸c lÖnh

Thanh Menu

Thanh Standard View
Thanh c«ng cô Sketch tool

C©y th− môc
qu¶n lý c¸c thuéc
tÝnh cña ®èi
t−îng thiÕt kÕ
Vïng ®å häa
Gèc täa ®é
Status bar

H×nh 1.3
tr×nh bµy ë c¸c ch−¬ng 3, 4, 5.
* Chän Assembly: Khi ®ã b¹n ®· ph¶i cã c¸c b¶n vÏ chi tiÕt cña c¸c chi tiÕt cÇn
l¾p. VÝ dô muèn cã côm chi tiÕt nh− ë h×nh 1.4, tr−íc hÕt ta ph¶i cã b¶n vÏ c¸c
chi tiÕt trôc, c¸nh b¬m, b¸nh r¨ng, chèt mçi chi tiÕt mét file. C¸c b−íc ®Ó thùc
hiÖn l¾p ghÐp.

NguyÔn Hång Th¸i

2

Bµi gi¶ng thiÕt kÕ kü thuËt
B1: Më mét Assembly. B»ng c¸ch nhÊp vµo biÓu t−îng Assembly xem trªn
h×nh 1.2.
B2: §ång thêi më c¸c b¶n Part (nh− vÝ dô trªn ta më 4 part chøa c¸c chi tiÕt).
Trôc

Chèt

B¸nh r¨ng

C¸nh b¬m

B3: Trªn thanh c«ng cô Windo...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo Trình SolidWork - Người đăng: thucdang86
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
132 Vietnamese
Giáo Trình SolidWork 9 10 0