Ktl-icon-tai-lieu

Giáo Trình Sơn Ô TÔ

Được đăng lên bởi nguyenminhanh
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 1634 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chöông 1:

CAÙC PHÖÔNG PHAÙP CHUAÅN BÒ BEÀ MAËT

Sau khi hoïc xong chöông naøy caùc hoïc sinh coù khaû naêng:
1. Giaûi thích ñöôïc muïc ñích cuûa vieäc chuaån bò beà maët.
2. Phaân bieät ñöôïc caùc phöông phaùp chuaån bò beà maët.
3. Xaùc ñònh ñöôïc caùc vaät lieäu duøng trong chuaån bò beà maët.
4.

Phaân tích ñöôïc taùc haïi cuûa sôn ñoái vôùi söùc khoûe vaø caùc bieän phaùp an toaøn trong phaân
xöôûng sôn.

5. Giaûi thích ñöôïc caùc böôùc trong qui trình xöû lyù ban ñaàu.
6. Giaûi thích ñöôïc caùc böôùc trong qui trình baû ma tít.
7. Giaûi thích ñöôïc caùc böôùc trong qui trình sôn loùt beà maët.

1I. MUÏC ÑÍCH VAØ PHÖÔNG PHAÙP CHUAÅN BÒ BEÀ MAËT
1. Muïc ñích cuûa söï chuaån bò beà maët:
Chuaån bò beà maët laø moät thuaät ngöõ chung döôïc duøng ñeå moâ taû caùc hoaït ñoäng bao goàm phuïc hoài
hö hoûng hoaëc söûa chöõa caùc taám voû xe ñeå taïo ra moät maët neàn cô baûn phuø hôïp cho lôùp sôn treân
(sôn maøu).
Muïc ñích chính cuûa söï chuaån bò beà maët nhö sau:

Muïc ñích chính cuûa söï
chuaån bò beà maët

Baûo veä kim loaïi neàn

Choáng gæ vaø roã beà maët kim loaïi

Caûi thieän tính baùm dính

Taêng tính baùm dính giöõa caùc lôùp

Phuïc hoài hình daïng

Laøm kín caùc beà maët

Phuïc hoài hình daïng ban ñaàu baèng caùch
laøm phaúng caùc veát loõm vaø veát xöôùc.
Traùnh haáp thuï vaät lieäu sôn ñöôïc duøng
khi phun lôùp sôn maøu.

2. Caùc phöông phaùp chuaån bò beà maët:
Phöông phaùp chuaån bò beà maët coù caùc qui trình döôùi ñaây:

2TAÁM VOÛ THAÂN XE BÒ HÖ HOÛNG:

Loõm naëng

Loõm nheï

Söûa chöõa taám voû
thaân xe
Phun sôn loùt beà maët
(Ñieàn ñaày caùc veát loõm.
Traùnh haáp thuï sôn.
Taïo tính baùm dính)

Maøi boùc lôùp sôn vaø maøi vaùt meùp
sôn giaùp moái
(tính baùm dính)

Maøi lôùp sôn loùt beà maët
(taïo tính baùm dính vaø
phuïc hoài hình daïng)

Phun sôn loùt
(choáng gæ vaø taïo tính baùm dính)

Baû ma tít
(traùt ñaày veát loõm)

Boâi kheo laøm kín thaân xe
(choáng nöôùc vaøo)

Maøi ma tít
(Phuïc hoài hình daïng)

Tieán haønh sôn maøu

3TAÁM VOÛ XE ÑÖÔÏC THAY THEÁ
Maøi beà maët
(taïo baùm dính)
Phun sôn loùt beà maët
(Taïo tính baùm dính vaø laøm kín)
Maøi lôùp sôn loùt beà maët
(Taïo tính baùm dính vaø
phuïc hoài hình daïng)

Boâi kheo laøm kín thaân xe
(choáng nöôùc vaøo)

Tieán haønh sôn maøu

II. CAÙC VAÄT LIEÄU CHUAÅN BÒ BEÀ MAËT:

Caùc vaät lieäu
chuaån bò beà maët

Sôn loùt

Choáng gæ. Taïo baùm dính

Ma tít

Ñieàn ñaày caùc choã loõm saâu. Taïo baùm dính
Taïo beà maët baèng ph...
Chöông 1: CAÙC PHÖÔNG PHAÙP CHUAÅN BÒ BEÀ MAËT
Sau khi hoïc xong chöông naøy caùc hoïc sinh coù khaû naêng:
1. Giaûi thích ñöôïc muïc ñích cuûa vieäc chuaån bò beà maët.
2. Phaân bieät ñöôïc caùc phöông phaùp chuaån bò beà maët.
3. Xaùc ñònh ñöôïc caùc vaät lieäu duøng trong chuaån bò beà mt.
4. Phaân tích ñöôïc taùc haïi cuûa sôn ñoái vôùi söùc khoûe vaø caùc bieän phaùp an toaøn trong phaân
xöôûng sôn.
5. Giaûi thích ñöôïc caùc böôùc trong qui trình xöû lyù ban ñaàu.
6. Giaûi thích ñöôïc caùc böôùc trong qui trình baû ma tít.
7. Giaûi thích ñöôïc caùc böôùc trong qui trình sôn loùt beà maët.
1
www.oto-hui.com
Giáo Trình Sơn Ô TÔ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo Trình Sơn Ô TÔ - Người đăng: nguyenminhanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
Giáo Trình Sơn Ô TÔ 9 10 257