Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình thi công nhà cao tầng bê tông cốt thép (GS. Lê Kiều)

Được đăng lên bởi doanhongluong
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 8575 lần   |   Lượt tải: 14 lần
Bé x©y dùng
Trêng ®¹i häc kiÕn tróc hµ néi

gs Lª kiÒu

gi¸o tr×nh
thi c«ng Nhµ cao tÇng
bª t«ng cèt thÐp

Hµ néi th¸ng 07.2002

1

PhÇn Më §Çu
Gi¸o tr×nh nµy lµ gi¸o tr×nh chuyªn ®Ò nh»m híng dÉn nh÷ng ®iÒu c¬
b¶n ®Ó lËp thiÕt kÕ biÖn ph¸p c«ng nghÖ ®Ó thi c«ng, gióp cho viÖc gi¸m s¸t
vµ nghiÖm thu phÇn th« nhµ cao tÇng x©y chen t¹i c¸c thµnh phè.
Do tÝnh thùc tiÔn cña gi¸o tr×nh nªn néi dung kh«ng gi¶i thÝch nh÷ng
nguyªn t¾c cña thi c«ng c¬ së mµ ®îc thÓ hiÖn theo d¹ng c¸c chØ dÉn c«ng
nghÖ.
Gi¸o tr×nh nµy cã sö dông c¸c Tiªu chuÈn X©y dùng ®· ban hµnh vÒ
thi c«ng nhµ cao tÇng nh :
TCXD 194:1997 Nhµ cao tÇng - C«ng t¸c kh¶o s¸t ®Þa kü thuËt
TCXD 203 : 1997 Nhµ cao tÇng - KÜ thuËt ®o ®¹c phôc vô c«ng t¸c thi
c«ng
TCXD 199 : 1997 Nhµ cao tÇng - Kü thuËt chÕ t¹o bª t«ng m¸c 400600
TCXD 200 : 1997 Nhµ cao tÇng - Kü thuËt chÕ t¹o bª t«ng b¬m
TCXD 197 : 1997 Nhµ cao tÇng - Thi c«ng cäc khoan nhåi
TCXD 196 : 1997 Nhµ cao tÇng - C«ng t¸c thö tÜnh vµ kiÓm tra
chÊt lîng cäc khoan nhåi.
TCXD 202 : 1997 Nhµ cao tÇng - Thi c«ng phÇn th©n
TCXD 201 : 1997 Nhµ cao tÇng - Kü thuËt sö dông gi¸o treo
TCXD 206 : 1998 Cäc khoan nhåi - Yªu cÇu vÒ chÊt lîng thi c«ng
Gi¸o tr×nh nµy ®îc sö dông lµm c¬ së ®Ó lËp c¸c yªu cÇu kü thuËt nªu
trong bé hå s¬ mêi thÇu vµ c¸c b¶n vÏ. NÕu trong bé hå s¬ kü thuËt ®· cã Hå
s¬ mêi thÇu th× nh÷ng néi dung bæ sung cña gi¸o tr×nh nµy sÏ lµm phong
phó c¸c yªu cÇu c«ng nghÖ cho thi c«ng nhµ cao tÇng. Tu©n theo nh÷ng
khuyÕn nghÞ cña gi¸o tr×nh nµy sau khi ®îc chñ ®Çu t chÊp thuËn cã thÓ ®îc
coi nh c¬ së ®Ó lËp gi¸ thi c«ng.

2

Ch¬ng I

Nh÷ng ®iÒu cÇn biÕt chung
1.1 KiÓm tra hå s¬ thi c«ng vµ thùc tÕ hiÖn trêng
Hå s¬ thi c«ng bao gåm phÇn C¸c yªu cÇu kü thuËt trong bé Hå s¬ mêi thÇu,
toµn bé b¶n vÏ sö dông ®Ó thùc hiÖn dù ¸n, toµn bé d÷ liÖu vÒ ®Þa h×nh, ®Þa
chÊt thuû v¨n, ®Þa chÊt c«ng tr×nh , catalogues vÒ vËt liÖu x©y dùng theo yªu
cÇu , catalogues vÒ b¸n thµnh phÈm vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c cÇn thiÕt ph¶i lu gi÷
t¹i phßng kü thuËt thi c«ng. CÇn cã tæng tiÕn ®é yªu cÇu.
CÇn kiÓm tra t×nh tr¹ng thùc tÕ còng nh c¸c kÝch thíc vµ cao tr×nh t¹i hiÖn trêng.
Tríc khi thi c«ng cÇn nghiªn cøu rÊt kü hå s¬ thiÕt kÕ vµ c¸c yªu cÇu kü
thuËt trong bé hå s¬ mêi thÇu. CÇn kiÓm tra mäi kÝch thíc vµ cao tr×nh trong
c¸c b¶n vÏ, chó ý ®¶m b¶o sù trïng khíp c¸c d÷ liÖu gi÷a c¸c b¶n vÏ víi
nhau.
Khi thÊy nh÷ng ®iÒu gi÷a hå s¬ vµ thùc tiÔn cha khíp hoÆc thiÕu sãt cÇn bµn
b¹c c¸ch sö lý thèng nhÊt vÒ nh÷ng kh¸c biÖt ph¸t hiÖn ®îc víi chñ ®Çu t tríc
khi tiÕn hµnh c«ng viÖc...
Bé x©y dùng
Trêng ®¹i häc kiÕn tróc hµ néi
gs Lª kiÒu
gi¸o tr×nh
thi c«ng Nhµ cao tÇng
bª t«ng cèt thÐp
Hµ néi th¸ng 07.2002
1
Giáo trình thi công nhà cao tầng bê tông cốt thép (GS. Lê Kiều) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình thi công nhà cao tầng bê tông cốt thép (GS. Lê Kiều) - Người đăng: doanhongluong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
Giáo trình thi công nhà cao tầng bê tông cốt thép (GS. Lê Kiều) 9 10 181