Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Thiết bị điện (Lê Thành Bắc - NXB Khoa học kỹ thuật)

Được đăng lên bởi Cuong Le
Số trang: 202 trang   |   Lượt xem: 16455 lần   |   Lượt tải: 77 lần
LÊ THÀNH BẮC

GIÁO TRÌNH

THIẾT BỊ ĐIỆN
(Tái bản có sửa chữa và bổ xung)

NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
HÀ NỘI - 2003

MỤC LỤC
Trang

Mục lục
Phần thứ nhất
Chương 1
1.1.
1.2.
1. 3.
1. 4.
1. 5.
Chương 2
2. 1.
2. 2.
Chương 3
3. 1.
3. 2.
3. 3.
3. 4.
3. 5.
Chương 4
4. 1.
4. 2.
4. 3.
4. 4.
4. 5.
Chương 5
5. 1
5. 2
5. 3
5. 4
5. 5.
5. 6.
5. 7
5. 8.

CƠ SỞ LÍ THUYẾT THIẾT BỊ ĐIỆN

Khái niệm chung về thiết bị điện
Hồ quang điện
Đại cương về hồ quang điện
Hồ quang điện một chiều
Hồ quang điện xoay chiều
Qúa trình phục hồi điện áp của hồ quang điện
Các biện pháp và trang bị dập hồ quang trong thiết bị điện
Tiếp xúc điện
Đại cương về tiếp xúc điện
Tiếp điểm của thiết bị điện
Phát nóng
Đại cương
Chế độ làm việc dài hạn của vật thể đồng nhất
Chế độ làm việc ngắn hạn của vật thể đồng nhất
Chế độ làm việc ngắn hạn lặp lại của vật thể đồng nhất
Sự phát nóng khi ngắn mạch
Lực điện động
Khái niệm chung
Các phương pháp tính lực điện động
Tính lực điện động của vật dẫn
Lực điện động trong mạch điện xoay chiều
Cộng hưởng cơ khí và ổn định lực điện động
Cơ cấu điện từ và nam châm điện
Khái niệm chung về mạch từ
Tính từ dẫn khe hở không khí của mạch từ
Tính toán mạch từ
Đại cương về nam châm điện
Tính lực hút điện từ nam châm điện một chiều
Nam châm điện xoay chiều và vòng chống rung
Nam châm điện 3 pha
Cơ cấu điện từ chấp hành

Phần thứ hai THIẾT BỊ ĐIỆN HẠ ÁP
Chương 6
Rơle
6. 1.
Khái niệm chung về rơle
6. 2.
Rơle điện từ
6. 3.
Rơle điện động
6.4.
Rơle từ điện
6. 5.
Rơle cảm ứng
6. 6.
Rơle thời gian - Rơle nhiệt -Rơle tốc độ-- Rơle điều khiển
6.7
Rơ le tĩnh
Chương 7
Cảm biến
7. 1.
Khái niệm chung
7. 2.
Cảm biến điện trở
7. 3.
Cảm biến điện cảm
7. 4.
Cảm biến cảm ứng - Cảm biến điện dung - Cảm biến điểm
7.5.
Cảm biến quang
Chương 8
Công tắc tơ-khởi động từ-cầu chì-áptômát

5
7
9
11
12
14
17
20
25
26
27
28
30
31
31
32
36
38
40
41
44
48
49
52
54
54

58
60
62
63
64
66
78
81
86
87

8.1.
Công tắc tơ
8.2.
Khởi động từ
8.3.
Cầu chảy(cầu chì)
8.4.
Áptomat
Chương 9
Các bộ ổn định điện
9. 1.
Khái niệm chung về các bộ ổn định điện
9. 2.
Ổn áp sắt từ không tụ
9. 3.
Ổn áp sắt từ có tụ
9. 4.
Ổn áp khuếch đại từ
9. 5.
Ổn áp biến trở than
9.6.
Ổn áp Servomotor
9.7.
Ổn áp kiểu bù
9.8.
Ổn áp điện tử
Phần thứ ba THIẾT BỊ ĐIỆN TRUNG VÀ CAO ÁP
Chương 10
Dao ngắt
10. 1.
Các định nghĩa và đặc tính của thiết bị đóng cắt
10. 2.
Dao cách li
10. 3.
Cầu dao nối đất một trụ
10. 4.
Cơ cấu thao tác tác của dao cách li và cầu dao nối đất
10.5.
Cầu dao cao áp
10. 6.
Dao cách li và cầu dao phụ tải lưới trun...
LÊ THÀNH BC
GIÁO TRÌNH
THIT B ĐIN
(Tái bn có sa cha và b xung)
NHÀ XUT BN KHOA HC VÀ K THUT
HÀ NI - 2003
Giáo trình Thiết bị điện (Lê Thành Bắc - NXB Khoa học kỹ thuật) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Thiết bị điện (Lê Thành Bắc - NXB Khoa học kỹ thuật) - Người đăng: Cuong Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
202 Vietnamese
Giáo trình Thiết bị điện (Lê Thành Bắc - NXB Khoa học kỹ thuật) 9 10 176