Ktl-icon-tai-lieu

GIáo trình thiết bị trao đổi nhiệt

Được đăng lên bởi pnl113
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 9733 lần   |   Lượt tải: 30 lần
CHƯƠNG 1:

CÁC KHÁI NIỆM CHUNG

1.1. ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI CÁC THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT.
1.1.1. Các định nghĩa.
Thiết bị trao đổi nhiệt (TBTĐN) là thiết bị trong đó thực hiện sự trao đổi nhiệt giữa
chất cần gia công với chất mang nhiệt hoặc lạnh.
Chất mang nhiệt hoặc lạnh được gọi chung là môi chất có nhiệt độ cao hơn hoặc thấp
hơn chất gia công, dùng để nung nóng hoặc làm nguội chất gia công.
Chất gia công và môi chất thường ở pha lỏng hoặc hơi, gọi chung là chất lỏng. Các
chất này có nhiệt độ khác nhau.
Để phân biệt mỗi thông số ϕ là của chất lỏng nóng hay chất lỏng lạnh, đi vào hay ra
khỏi thiết bị, người ta quy ước:
- Dùng chỉ số 1 để chỉ chất lỏng nóng: ϕ1.
- Dùng chỉ số 2 để chỉ chất lỏng nóng: ϕ2.
- Dùng dấu “ ′ ” để chỉ thông số vào thiết bị: ϕ1′; ϕ2′.
- Dùng dấu “ ″ ” để chỉ thông số ra thiết bị: ϕ1″; ϕ2″.
Ví dụ:
'
Cl1 t1

t''2

''
t1

Cl 2 t'2

Hình 1.1. Sơ đồ khối của TBTĐN
1.1.2. Phân loại các TBTĐN.
1.1.2.1. Phân loại theo nguyên lý làm việc của TBTĐN.
1) TBTĐN tiếp xúc (hay hỗn hợp), là loại TBTĐN trong đó chất gia công và môi chất
tiếp xúc nhau, thực hiện cả quá trình trao đổi nhiệt và trao đổi chất, tạo ra một hỗn hợp. Ví
dụ bình gia nhiệt nước bằng cách sục 1 dòng hơi.
2) TBTĐN hồi nhiệt, là loại thiết bị TĐN có mặt trao đổi nhiệt được quay, khi tiếp
xúc chất lỏng 1 mặt nhận nhiệt, khi tiếp xúc chất lỏng 2 mặt toả nhiệt. Quá trình TĐN là
không ổn định và trong mặt trao đổi nhiệt có sự dao động nhiệt. Ví dụ: bộ sấy không khí
quay trong lò hơi nhà máy nhiệt điện.

3) TBTĐN vách ngăn, là loại TBTĐN có vách rắn ngăn cách chất lỏng nóng và chất
lỏng lạnh và 2 chất lỏng TĐN theo kiểu truyền nhiệt. Loại TBTĐN vách ngăn bảo đảm độ
kín tuyệt đối giữa hai chất, làm cho chất gia công được tinh khiết và vệ sinh, an toàn, do đó
được sử dụng rộng rãi trong mọi công nghệ.
4) TBTĐN kiểu ống nhiệt, là loại TBTĐN dùng ống nhiệt để truyền tải nhiệt từ chất
lỏng nóng đến chất lỏng lạnh. Môi chất trong các ống nhiệt nhân nhiệt từ chất lỏng 1, sôi
và hoá hơi thành hơi bão hoà khô, truyền đến vùng tiếp xúc chất lỏng 2, ngưng thành lỏng
rồi quay về vùng nóng để lặp lại chu trình. Trong ống nhiệt, môi chất sôi, ngưng và chuyển
động tuần hoàn, tải 1 lượng nhiệt lớn từ chất lỏng 1 đến chất lỏng 2.
a. Bình gia nhiệt hỗn hợp

b. Thùng gia nhiệt khí hồi nhiệt

c. Bình ngưng ống nước

d. Lò hơi ống nhiệt

Hình 1.2. Các loại TBTDN phân theo nguyên lý làm việc.
1.1.2.2. Phân loại TBTĐN theo sơ đồ chuyển động chất lỏng, với loại TBTĐN có vách
ngăn.
a. Sơ đồ song song cùn...
CHƯƠNG 1: CÁC KHÁI NIM CHUNG
1.1. ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOI CÁC THIT B TRAO ĐỔI NHIT.
1.1.1. Các định nghĩa.
Thiết b trao đổi nhit (TBTĐN) là thiết b trong đó thc hin s trao đổi nhit gia
cht cn gia công vi cht mang nhit hoc lnh.
Cht mang nhit hoc lnh được gi chung là môi cht có nhit độ cao hơn hoc thp
hơn cht gia công, dùng để nung nóng hoc làm ngui ch
t gia công.
Cht gia công và môi cht thường pha lng hoc hơi, gi chung là cht lng. Các
cht này có nhit độ khác nhau.
Để phân bit mi thông s ϕ là ca cht lng nóng hay cht lng lnh, đi vào hay ra
khi thiết b, người ta quy ước:
- Dùng ch s 1 để ch cht lng nóng: ϕ
1
.
- Dùng ch s 2 để ch cht lng nóng: ϕ
2
.
- Dùng du “ để ch thông s vào thiết b: ϕ
1
; ϕ
2
.
- Dùng du “ để ch thông s ra thiết b: ϕ
1
; ϕ
2
.
Ví d:
1
Cl
t
1
'
1
t
''
Cl
2
2
t
'
t
2
''
Hình 1.1. Sơ đồ khi ca TBTĐN
1.1.2. Phân loi các TBTĐN.
1.1.2.1. Phân loi theo nguyên lý làm vic ca TBTĐN.
1) TBTĐN tiếp xúc (hay hn hp), là loi TBTĐN trong đó cht gia công và môi cht
tiếp xúc nhau, thc hin c quá trình trao đổi nhit và trao đổi cht, to ra mt hn hp. Ví
d bình gia nhit nước bng cách sc 1 dòng hơi.
2) TBTĐN hi nhit, là loi thiết b TĐN có mt trao đổ
i nhit được quay, khi tiếp
xúc cht lng 1 mt nhn nhit, khi tiếp xúc cht lng 2 mt to nhit. Quá trình TĐN là
không n định và trong mt trao đổi nhit có s dao động nhit. Ví d: b sy không khí
quay trong lò hơi nhà máy nhit đin.
GIáo trình thiết bị trao đổi nhiệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIáo trình thiết bị trao đổi nhiệt - Người đăng: pnl113
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
GIáo trình thiết bị trao đổi nhiệt 9 10 550