Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình thiết kế xưởng

Được đăng lên bởi bu0cchanlangtu
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 10253 lần   |   Lượt tải: 40 lần
Thiết kế nhà máy cơ khí
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về thiết kế nhà máy cơ khí.
1.1.Kn chung.
1.1.1.Ý nghĩa kinh tế, kỹ thuật và xã hội.
Sự phát triển phong phú của các ngành kinh tế quốc dân dẫn đến việc chế
tạo máy phục vụ cho các ngành kinh tế đó. Vì vậy phải thiết kế mới hoặc cải tạo
các nhà máy cơ khí để chế tạo các sản phẩm khác nhau theo chủng loại và đặc
tính kỹ thuật với hiệu quả kinh tế cao nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của các
ngành kinh tế.
Thiết kế nhà máy cơ khí là một lĩnh vực chuyên môn quan trọng của
ngành cơ khí, mang tính tổng hợp cao bởi vì nó thể hiện mối quan hệ chặt chẽ
giữa những khâu : thiết kế kết cấu sản phẩm, thiết kế công nghệ chế tạo, thiết kế
trang thiết bị, thiết kế dụng cụ sản xuất và tổ chức sản xuất theo dây truyền công
nghệ. Chất lượng của công việc này còn ảnh hưởng lâu dài đến quá trình sản
xuất của nhà máy được cải tạo hoặc xây dựng mới. Như vậy đề án thiết kế nhà
máy cơ khí là kết quả của quá trình nghiên cứu, thiết kế và kiểm nghiệm về khoa
học kỹ thuật phức tạp, phải giải quyết đồng bộ các mặt kỹ thuật, kinh tế, tổ chức
lao động của quá trính sản xuất với tính thực tiễn và hiệu quả cao.
Mặt khác, thiết kế mới hoặc cải tạo nhà máy cơ khí còn góp phần tận dụng
có hiệu quả sức sản xuất của xã hội nhằm đẩy mạnh sản xuất, tăng nhanh mức
thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân lao động và toàn xã hội.
1.1.2. Quá trình sản xuất là cơ sở thiết kế.
Nhà máy cơ khí có chức năng chế tạo các mặt hàng cơ khí để đáp ứng
nhanh và có hiệu quả nhu cầu luôn luôn thay đổi của các ngành kinh tế và xã
hội, đồng thời phải có đủ sức cạnh tranh trên thị trường hàng hoá cơ khí nội địa
và quốc tế.
Quá trình sản xuất trong nhà máy cơ khí thường bao gồm nhiều công đoạn
rất phức tạp và có quan hệ chặt chẽ với nhau.
Các quá
trình phụ trợ
(B)
Quá trìnhchế tạo sản phẩm cơ khí (A)

Điều kiện
ban đầu (C)

A1

A2

A3

A4

Kết quả
sản xuất (D)

A. Quá trình chế tạo sản phẩm cơ khí: Gồm các công đoạn sản xuất cơ bản:

A1.Chế tạo phôi; A2.Gia công chi tiết cơ khí (cơ, nhiệt, sử lý bề mặt); A3.Lắp
ráp sản phẩm cơ khí; A4.Bao gói sản phẩm.
B. Các quá trình phụ trợ: Cung cấp năng lượng, vận chuyển, bảo quản, bảo
dưỡng, vệ sinh kỹ thuật, an toàn lao động, quản lý điều hành, đào tạo, sinh hoạt
và đời sống......
C. Các điều kiện ban đầu của quá trình sản xuất: Vật tư kỹ thuật, kinh tế xã
hội, nguồn vốn đầu tư, phương án sản xuất (mặt hàng, sản lượng, chỉ tiêu chất
lượng, năng suất, giá thành, lãi...)
D. Kết quả sản xuất: Sản phẩm đạt các chỉ tiêu về chất l...
Các quá
trình phụ trợ
(B)
Quá trìnhchế tạo sản phẩm cơ khí (A)
A1 A2 A3 A4
Thiết kế nhà máy cơ khí
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về thiết kế nhà máy cơ khí.
1.1.Kn chung.
1.1.1.Ý nghĩa kinh tế, kỹ thuật và xã hội.
Sự phát triển phong phú của các ngành kinh tế quốc dân dẫn đến việc chế
tạo máy phục vcho các ngành kinh tế đó. Vì vậy phải thiết kế mới hoặc cải tạo
các nhà máy khí để chế tạo các sản phẩm khác nhau theo chủng loại và đặc
tính k thuật với hiệu quả kinh tế cao nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của các
ngành kinh tế.
Thiết kế nhà máy khí một lĩnh vực chuyên môn quan trọng của
ngành khí, mang tính tổng hợp cao bởi vì thể hiện mối quan hệ chặt chẽ
giữa những khâu : thiết kế kết cấu sản phẩm, thiết kế công nghệ chế tạo, thiết kế
trang thiết bị, thiết kế dụng cụ sản xuất và tổ chức sản xuất theo dây truyền công
nghệ. Chất lượng của công việc này còn ảnh hưởng lâu dài đến quá trình sản
xuất của nhà máy được cải tạo hoặc xây dựng mới. Như vậy đề án thiết kế nhà
máy cơ khí là kết quả của quá trình nghiên cứu, thiết kế và kiểm nghiệm về khoa
học kỹ thuật phức tạp, phải giải quyết đồng bộ các mặt kỹ thuật, kinh tế, tổ chức
lao động của quá trính sản xuất với tính thực tiễn và hiệu quả cao.
Mặt khác, thiết kế mới hoặc cải tạo nhà máy cơ khí còn góp phần tận dụng
hiệu quả sức sản xuất của hội nhằm đẩy mạnh sản xuất, tăng nhanh mức
thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân lao động và toàn xã hội.
1.1.2. Quá trình sản xuất là cơ sở thiết kế.
Nhà máy k chức năng chế tạo các mặt hàng khí để đáp ứng
nhanh và hiệu quả nhu cầu luôn luôn thay đổi của các ngành kinh tế và
hội, đồng thời phải đủ sức cạnh tranh trên thị trường hàng h khí nội đa
và quốc tế.
Quá trình sản xuất trong nhà máy cơ khí thường bao gồm nhiều công đoạn
rất phức tạp và có quan hệ chặt chẽ với nhau.
Điều kiện Kết quả
ban đầu (C) sản xuất (D)
A. Quá trình chế tạo sản phẩm cơ khí: Gồm các công đoạn sản xuất cơ bản:
Giáo trình thiết kế xưởng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình thiết kế xưởng - Người đăng: bu0cchanlangtu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Giáo trình thiết kế xưởng 9 10 600