Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình THỬ NGHIỆM ĐỘNG CƠ

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 187 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Giáo trình
THỬ NGHIỆM
ĐỘNG CƠ

ĐỖ QUỐC ẤM

ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM
2007

Truong DH SPKT TP. HCMMuïc luïc

Chöông 1
Môû ñaà u
1
I.1: Caù c khaùi nieäm chung veà thöû nghieäm ñoäng cô.
1
I.2: Phaân loïai thöû nghieäm
2
I.3: Caù c baûn g chuyeån ñoå i ñôn vò.
3
Chöông 2
Sô ñoà boá trí chung phoøng thí nghieäm ñoäng cô
4
II.1: Caùch boá trí phoøng thöû nghieäm ñoäng cô.4
II.2: Caùc yeâu caàu chi tieá t
6
II.3:Thieá t keá cuû a moä t soá phoøng thí nghieäm ñieån hình
7
II.4 :Caùc löu yù veà caáu truù c
12
II.5:Kieåm soaùt chaùy noå
16
II.6 :Buoà ng ñieàu khieån
16
Chöông 3
Phöông phaùp vaä n haø nh phoøng thöû nghieäm
18
M
C
H
III.1: Kieåm tra tröôùc vaø sau khi vaän haøn h thí nghieäm
18
P.
uat T
h
t
III.2:Vaán ñeà nhieã u ñieän töø
19
y
am K
h
p
Chöông 4
Ño coâng suaát ñoäng cô
24
Su
H
D
g t ñoäng cô
IV.1 Caù c vaán ñeà chung veà ño coârnugonsuaá
24
T
©
n
IV.2 Giôù i thieäu caù c thieá
t ybòe ño coâng suaát ñoäng cô
25
n qu
a
B
IV.3 Vaán ñeà choïn thieá t bò ño coâ ng suaát ñoäng cô
30
IV.4 Phöông phaùp ño coâng suaát ñoäng cô
35
Chöông 5
Ño tieâ u hao nhieân lieä u
40
V.1
Phöông phaùp ño theo theå tích
40
V.2
Phöông phaùp ño baèng caù ch caân tröïc tieáp
41
V.3
Phöông phaùp ño duøng thieát bò ñieä n töû
42
Chöông 6
Ño löôï ng khí naïp vaøo ñoäng cô
44
VI.1 Caù c vaán ñeà chung khi ño löôïng khoân g khí naïp vaøo ñoäng cô
44
VI.2 Caù c thieát bò ño löôïn g khoân g khí naïp vaø nguyeân lyù laøm vieä c 44
Chöông 7
Ño löôø ng chaát löôïng khí thaûi
53
VII.1 Vaán ñeà ñoä c haï i cuûa khí thaûi
53
VII.2 Caù c chæ tieâu ñaùnh giaù vaø qui trình ño chaát löôïng khí thaû i
56
VII.3 Giôù i thieäu caù c thieát bò ño chaát löôïng khí thaû i
vaø nguyeân lyù laøm vieä c
65
Chöông 8
Ño coâng suaát, löôï ng tieâ u hao nhieâ n lieä u
vaø chaá t löôïng khí thaûi treân caùc thieát bò ño
nhö LPS2000, MDO2, MGT5.
72
VIII.1 Ño coâng suaát
72
VIII.2 Ño taûi
86
VIII.3 Ño löôïng tieâu hao nhieân lieäu
89
VIII.4 Ño khí thaûi
92

Thu vien DH SPKT TP. HCM - 

Truong DH SPKT TP. HCMChöông 1 :
MÔÛ ÑAÀU
I.1 : Caùc khaùi nieäm chung veà thöû nghieäm ñoän g cô.
Quaù trình ñöa moä t loaïi ñoäng cô môù i vaøo saûn xuaát oån ñònh ñeàu phaûi traû i qua hai giai ñoaïn chính laø
thieát keá vaø thöû nghieäm (cheá thöû, chaïy thöû) ñeå ruùt ra nhöõng ñieåm caàn hoaøn chænh.
Trong quaù trình hoaï t ñoä ng, coù raát nhieà u yeá u toá aûn h höôûng ñeán söï laøm vieä c cuû a ñoä ng cô. Nhöõng aû nh
höôûng naøy ...
Giáo trìn
h
THỬ NGHIỆM
ĐỘNG CƠ
ĐỖ QUỐC ẤM
ĐH SƯ PHẠM K THUẬT TP. HCM
2007
Giáo trình THỬ NGHIỆM ĐỘNG CƠ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình THỬ NGHIỆM ĐỘNG CƠ - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo trình THỬ NGHIỆM ĐỘNG CƠ 9 10 900