Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình thực hành Cung Cấp Điện

Được đăng lên bởi phuocthinh18392-gmail-com
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 2274 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Giáo trình thực hành Cung Cấp Điện

Khoa Điện

Lời giới thiệu
Giáo trình thực hành cung cấp điện là tài liệu chính của môn học “
Thực hành cung cấp điện”.
Môn học thực hành cung cấp điện sẽ trang bị cho sinh viên những
kiến thức căn bản, trang bị và trau dồi những kỹ năng cần thiết về lắp đặt
điện dân dụng và công nghiệp. Học tốt môn học, sinh viên có thể tự mình
giải quyết các vấn đề thực tiễn luôn gắn với một công nhân hoặc cán bộ kỹ
thuật ngành điện, đó là sữa chữa, lắp đặt điện nhà, lắp đặt mạch bơm nước
tự động, và nâng cao hơn, sinh viên có thể vận hành, điều khiển các tủ phân
phối hiện đại, các tủ bù hạ thế tự động. Sinh viên sẽ hoàn toàn tự tin khi tiếp
cận với thực tiễn.
Với mục tiêu là cung cấp một cách đầy đủ nhất các kiến thức cần thiết
cho các sinh viên khi thực hành,giáo trình được trình bày một cách cô đọng,
dễ hiểu, cố gắng chắt lọc các kiến thức cần thiết. Sinh viên muốn tìm hiểu có
thể tìm đọc trong các tài liệu liên quan.
Với mong muốn là các sinh viên phải cố gắng, nghiêm túc trong khi
thực hành, các bài thực hành có những yêu cầu rất cao. Để thực hiện hoàn
thành tốt trong thời gian giới hạn, ngoài những nỗ lực cá nhân, các sinh
viên phải có tinh thần làm việc tập thể, phân công công việc từng cá nhân
trong nhóm hợp lý. Đó chính là tác phong công nghiệp của những sinh viên
ngành điện.
Cuốn sách được hoàn thành trong thời gian ngắn, vì vậy không thể
tránh được những thiếu sót. Mọi góp ý, xin vui lòng gỏi về Khoa Công Nghệ
Điện - Bộ môn Cung Cấp điện. Hoặc có thê liên hệ trực tiếp cho các tác giả.
Sự phản hồi của qúy vị là sự khích lệ lớn cho chúng tôi .
Tp.HCM, tháng 01 năm 2007
Các tác giả.
Trần Thanh Ngọc
Võ Tấn Lộc
Nguyễn Minh Tâm
Dương Thanh Long

Bộ môn cung cấp điện

1

Giáo trình thực hành Cung Cấp Điện

Khoa Điện

MỤC LỤC
Stt

Hạng mục

I

PHẦN 1 - LÝ THUYẾT

Trang

1

ξ1 Kí hiệu điện và bản vẽ cung cấp điện

4

2

ξ2 Các mạch đèn cơ bản

10

3

ξ3 Mạch quạt trần và chuông điện

15

4

ξ4 Lắp đặt mạch điện

18

5

ξ5 Mạch bơm nước dùng phao nhựa

23

6

ξ6 Mạch bơm nước dùng rơle

26

7

ξ7 Tủ phân phối và hệ thống máng cable

29

8

ξ8 Bù công suất phản kháng

37

II
1

PHẦN 2 - THỰC HÀNH
Bài 1 : lắp đặt mạch điện âm tường với mạch đèn thắp
sáng theo thứ tự
Bài 2 : lắp đặt mạch điện âm tường với mạch đèn phòng
ngủ
Bài 3 : lắp đặt mạch điện âm tường với mạch đèn cầu
thang
Bài 4 : lắp đặt dây trong ống tròn cứng
Bài 5 : lắp đặt dây trong ống nẹp vuông
Bài 6 : mạch bơm nước sử dụng rơle
Bài 7 : mạch bơm nước sử dụng phao nhựa
Bài ...
Giáo trình thc hành Cung Cp
Đin
Khoa
Đin
Bmôn cung cp
đin
1
Li gii
t
h
i
u
Giáo trình thc hành cung cp đin tài liu chính ca môn hc
Thc hành cung cp
đin”.
Môn hc thc hành cung cp đin s trang b cho sinh viên
nh
ng
kiến thc căn bn, trang btrau di nhng knăng cn thiết vlp
đ
t
đin dân dng và công nghip. Hc tt môn hc, sinh viên tht
mình
gii quyết các vn đề thc tin luôn gn vi mt công nhân hoc cán b k
thut ngành đin, đó là sa cha, lp đặt đin nhà, lp đặt mch bơm
n
ướ
c
tđng, và nâng cao hơn, sinh viên thvn hành, điu khin các t
phân
phi hin đại, các t hthế tđng. Sinh viên shoàn toàn ttin khi
tiếp
cn vi thc
tin.
Vi mc tiêu là cung cp mt cách đầy đủ nht các kiến thc cn
thiết
cho các sinh viên khi thc hành,giáo trình được trình bày mt cách
đọng,
dhiu, c gng cht lc các kiến thc cn thiết. Sinh viên mun tìm hiu
thtìm đc trong các tài liu liên
quan.
Vi mong mun các sinh viên phi cgng, nghiêm túc trong
khi
thc hành, các bài thc hành có nhng yêu cu rt cao. Để thc hin
hoàn
thành tt trong thi gian gii hn, ngoài nhng nlc cá nhân, các
sinh
viên phi tinh thn làm vic tp th, phân công công vic tng
nhân
trong nhóm hp . Đó chính tác phong công nghip ca nhng sinh
viên
ngành
đin.
Cun sách được hoàn tnh trong thi gian ngn, vy không
th
tránh được nhng thiếu sót. Mi góp ý, xin vui lòng gi vKhoa Công
Ngh
Đin - Bmôn Cung Cp đin. Hoc có thê liên htrc tiếp cho các tác
gi
.
Sphn hi ca qúy vlà skhích lln cho chúng tôi
.
Tp.HCM, tháng 01 năm
2007
Các tác
gi
.
Trn Thanh
Ngc
Tn
Lc
Nguyn
Minh
Tâm
Dương Thanh
Long
Giáo trình thực hành Cung Cấp Điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình thực hành Cung Cấp Điện - Người đăng: phuocthinh18392-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Giáo trình thực hành Cung Cấp Điện 9 10 587