Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH THỰC HÀNH ĐIỆN CƠ BẢN

Được đăng lên bởi Laođộnghăngsay Tìnhyêusẽđến
Số trang: 116 trang   |   Lượt xem: 828 lần   |   Lượt tải: 3 lần
GIÁO TRÌNH
THỰC HÀNH ĐIỆN CƠ BẢN

PHOØNG THCN&DN
NGAØNH ÑCN&DD

HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH ÑIEÄN CÔ BAÛN

GIÔÙI THIEÄU MOÂN HOÏC
1. Teân moân hoïc :

Thöïc haønh ñieän cô baûn

2. Maõ soá moân hoïc :

TD12

3. Soá ñôn vò hoïc trình :

3 (0,3)

4. Taøi lieäu tham khaûo :
- Baøi giaûng Thöïc haønh ÑCB – löu haønh noäi boä
- Giaùo trình Kyõ thuaät laép ñaët ñieän – Vuï THCN&DN
- Höôùng daãn thöïc haønh laép ñaët ñieän nhaø – TT daïy ngheà Leâ
Thò Hoàng Gaám
7. Muïc ñích moân hoïc:
- Giuùp hoïc vieân thöïc hieän ñuùng caùc thao taùc thöïc haønh, bieát
söû duïng vaø baûo quaûn caùc duïng cuï ñoà ngheà vaø trang thieát bò caàm
tay, thieát bò ño ñeám.
- Hình thaønh caùc kyõ naêng ngheà trong thao taùc laép raùp, thay
theá, vaän haønh vaø söûa chöõa heä thoáng ñieän nhaø
- Hình thaønh taùc phong coâng nghieäp trong lao ñoäng, khaû naêng
töï reøn luyeän ñeå naâng cao kieán thöùc cuõng nhö saün saøng tieáp nhaän
vaø öùng duïng kyõ thuaät khoa hoïc hieän ñaïi vaøo cuoäc soáng
8. Yeâu caàu:
- Sau khi hoïc, hoïc sinh phaûi coù ñöôïc kyõ naêng thao taùc
thaønh thaïo, bieát söû duïng thaønh thaïo caùc thieát bò caàm tay, bieát söû
duïng vaø vaän haønh caùc thieát bò ño ñeám, caùc thieát bò ñieän gia
duïng, bieát ñaáu daây vaän haønh caùc loaïi maùy ñieän 1 pha vaø ba pha.
- Coù khaú naêng laøm vieäc ñoäc laäp vôùi nhöõng coâng vieäc lieân
quan noùi treân.

Bieân Soaïn:Traàn Thanh Huy

Trang 1

PHOØNG THCN&DN
NGAØNH ÑCN&DD

HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH ÑIEÄN CÔ BAÛN

PHAÀN I
THAO TAÙC CÔ BAÛN

Bieân Soaïn:Traàn Thanh Huy

Trang 2

PHOØNG THCN&DN
NGAØNH ÑCN&DD

HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH ÑIEÄN CÔ BAÛN

BAØI 1:
NOÄI QUY XÖÔÛNG VAØ QUY TRÌNH AN TOAØN KHI
LAØM VIEÄC ÔÛ LÖÔÙI HAÏ THEÁ
A. Muïc ñích, yeâu caàu:
- Sau khi hoaøn thaønh baøi hoïc, ngöôøi hoïc hieåu bieát veà caùc noäi
quy an toaøn ñieän khi laøm vieäc. Hieåu ñöôïc Nguoàn Ñieän, vaø caùch söû
duïng nguoàn ñieän moät caùch thaønh thaïo
- Ngöôøi hoïc phaûi hieåu yù nghóa cuûa caùc baûng baùo, caùc thoâng soá
cuûa nguoàn ñieän ñeå vaän duïng vaøo thöïc teá.
B. Hoïc cuï thöïc haønh:
C. Thöù töï thöïc hieän:
I. NOÄI QUY XÖÔÛNG:
Ñeå thöïc hieän toát noäi quy cuûa nhaø tröôøng vaø noäi quy veà an
toaøn ñieän cuõng nhö noäi quy veà an toaøn lao ñoäng. Ñeà nghò HS-SV
khi vaøo Xöôûng thöïc haønh, phaûi chaáp haønh nghieâm chænh nhöõng
noäi quy sau:
1. Ñi hoïc ñuùng giôø vaø coù ñoàng phuïc theo quy ñònh nhaø
tröôøng.
2. Khoâng aên uoáng trong Xöôûng.
3. Khoâng mang caùc chaát deã gaây chaùy noå vaøo xöôûng.
4. Khoâng töï yù mang Ñoà ...
GIÁO TRÌNH
THỰC HÀNH ĐIỆN CƠ BẢN
GIÁO TRÌNH THỰC HÀNH ĐIỆN CƠ BẢN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH THỰC HÀNH ĐIỆN CƠ BẢN - Người đăng: Laođộnghăngsay Tìnhyêusẽđến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
116 Vietnamese
GIÁO TRÌNH THỰC HÀNH ĐIỆN CƠ BẢN 9 10 908