Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Thủy Lực

Được đăng lên bởi nguyenviettrung93-skv
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 631 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch¬ng 8: hÖ thèng ®iÒu khiÓn khÝ nÐn vµ ®iÖn
khÝ nÐn
8.1. hÖ thèng ®iÒu khiÓn khÝ nÐn
8.1.1. BiÓu ®å tr¹ng th¸i
+/ BiÓu ®å tr¹ng th¸i biÓu diÔn tr¹ng th¸i c¸c phÇn tö trong m¹ch, mèi liªn gi÷a c¸c
phÇn tö vµ tr×nh tù chuyÓn m¹ch cña c¸c phÇn tö.
+/ Trôc täa ®é th¼ng ®øng biÓu diÔn tr¹ng th¸i (hµnh tr×nh chuyÓn ®éng, ¸p suÊt,
gãc quay, ...), trôc täa ®é n»m ngang biÓu diÔn c¸c bíc thùc hiÖn hoÆc thêi gian hµnh
tr×nh. Hµnh tr×nh lµm viÖc ®îc chia thµnh c¸c bíc, sù thay ®æi tr¹ng th¸i trong c¸c
bíc ®îc biÓu diÔn b»ng ®êng ®Ëm, sù liªn kÕt c¸c tÝn hiÖu ®îc biÓu diÔn b»ng
®êng nÐt m¶nh vµ chiÒu t¸c ®éng biÓu diÔn b»ng mòi tªn.
+/ Xilanh ®i ra ký hiÖu dÊu (+), lïi vÒ ký hiÖu (-).
+/ C¸c phÇn tö ®iÒu khiÓn ký hiÖu vÞ trÝ “0” vµ vÞ trÝ “1” (hoÆc “a”, “b”).
+/ Mét sè ký hiÖu biÓu diÔn biÓu ®å tr¹ng th¸i:
p
PhÇn tö tÝn hiÖu
t¸c ®éng b»ng c¬
PhÇn tö ¸
p
suÊ
t
t
Liªn kÕt OR
PhÇn tö thêi
g
ian
LiÖn kÕt AND
TÝn hiÖu rÏ nh¸nh
8.1.2. C¸c ph¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn
Bao gåm c¸c ph¬ng ph¸p sau
+/ §iÒu khiÓn b»ng tay: ®iÒu khiÓn trùc tiÕp vµ ®iÒu khiÓn gi¸n tiÕp
+/ §iÒu khiÓn theo thêi gian
+/ §iÒu khiÓn theo hµnh tr×nh
+/ §iÒu khiÓn theo tÇng
+/ §iÒu khiÓn theo nhÞp.
a. §iÒu khiÓn b»ng tay
+/ §iÒu khiÓn trùc tiÕp
108
Giáo trình Thủy Lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Thủy Lực - Người đăng: nguyenviettrung93-skv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Giáo trình Thủy Lực 9 10 527