Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình thủy lực công trình (Đại học thủy lợi)

Được đăng lên bởi Nguyễn Văn Hiệp-Hòa
Số trang: 385 trang   |   Lượt xem: 3619 lần   |   Lượt tải: 8 lần
GS. TS. NguyÔn C¶nh CÇm - GS. TS. NguyÔn v¨n cung
TSKH. L7u c«ng ®µo - PGS. NguyÔn nh7 khuª
PGS. TS. Vâ xu©n minh - PGS. TS. Hoµng v¨n quý
GS. TS. V¨n T¶o
Thñy lùc
TËp II
!"#$ %&' ()' *+, %- ./ .+0'+ (1 23 %4 56'78
nhµ xuÊt b¶n n«ng nghiÖp
néi - 2006
Giáo trình thủy lực công trình (Đại học thủy lợi) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình thủy lực công trình (Đại học thủy lợi) - Người đăng: Nguyễn Văn Hiệp-Hòa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
385 Vietnamese
Giáo trình thủy lực công trình (Đại học thủy lợi) 9 10 419