Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Thủy lực đại cương

Được đăng lên bởi nguoilanhlungcuo
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 811 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương I Dòng chảy đều không áp trong kênh

THỦY LỰC CÔNG TRÌNH

CHƯƠNG I

DÒNG CHẢY ỔN ĐỊNH TRONG KÊNH HỞ
(Steady uniform flow in an open channel)
♦
♦
♦

Đây là chương quan trọng làm cơ sở tính toán dòng chảy ổn định không đều
và không ổn định.
Trong thực tế, chúng ta thường gặp các bài toán thiết kế mặt cắt lòng dẫn như
kênh, đường ống, cống ngầm … ở các ngành kỹ thuật Thuỷ lợi, môi trường,
cầu đường, thoát nước đô thị . . .
Cở sở tính toán là công thức Chezy (1769). Tính toán chủ yếu là hình thang
theo 2 cách là giải tích và tra bảng của Agơrôtskin. Ngoài ra tính mặt cắt hình
tròn.

1.1. KHÁI NIỆM
Dòng chảy được gọi là ổn định khi vận tốc không phụ thuộc thời gian và
không đổi ở mọi mặt cắt.
Điều kiện để dòng chảy đều không áp:
1. Lưu lượng không đổi theo thời gian và dọc theo dòng chảy, Q(t,l)=Const.
2. Hình dạng mặt cắt, chu vi và diện tích mặt cắt ướt không đổi dọc theo dòng
chảy. Nên độ sâu mực nước trong kênh không đổi; h(l)=const hay

dh
=0.
dl

3. Độ dốc đáy không đổi, i=const.
4. Hệ số nhám cũng không đổi, n=const.
5. Sự phân bố lưu tốc trên các mặt cắt là không đổi dọc theo dòng chảy.
Nếu một trong các điều kiện trên không thỏa thì dòng chảy sẽ không đều.
Dòng chảy đều trong kênh hở thường là dòng chảy rối, đồng thời thường ở khu sức
cản bình phương, theo Chezy công thức tính vận tốc (mean flow velocity):
v = C RJ , m/s
(1-1)
Trong đó:
J
Độ dốc thủy lực (slope of energy gradient);
C
Hệ số Chezy (Chezy coefficent), được xác định theo một trong các công
thức sau:
C=

1 y
0,5
R , m /s
n

(1-2)

với y xác định như sau:
¾

Theo công thức Poocơrâyme :

¾

Theo công thức Manning:

¾

Theo công thức Pavơlôpski :

1
5
1
y=
6
y=

y = 2.5 n − 0.13 − 0.75 R

¾

(1-3)
(1-4)

(

Theo Công thức Agơrôtskin (1890):
C = 17,72(k+lgR), m0,5/s
k=

1
0,05643
=
n
17,72n

)

n − 0.1

(1-5)
(1-6)
(1-7)
3

Chương I Dòng chảy đều không áp trong kênh

THỦY LỰC CÔNG TRÌNH

Ở đó:
n là hệ nhám ;
R là bán kính thủy lực (The hydraulic radius), xác định theo công thức:
R=

W
, (m)
X

(1-8)

Với: W, X diện tích mặt cắt ướt (m2) và chu vi ướt (m).
Gọi: i là độ dốc đáy kênh (slope of channel bed), α là góc lập bởi đáy kênh và
đường nằm ngang, được xác định i = sin α.
Theo điều kiện dòng đều, thì ta có:
Vì dòng chảy không áp, nên áp suất tại tất cả các mặt cắt như nhau.
Độ sâu dòng đều không đổi dọc theo dòng chảy, nên mặt nước song song với
đáy kênh (độ dốc đo áp và đốc đáy kênh bằng nhau).
Vận tốc trong dòng chảy cũng không đổi, nên cột nước lưu tốc cũng không
đổi. Điều đó chứng...
Chương I Dòng chy đều không áp trong kênh THY LC CÔNG TRÌNH
3
CHƯƠNG I
DÒNG CHY N ĐỊNH TRONG KÊNH H
(Steady uniform flow in an open channel)
Đây là chương quan trng làm cơ s tính toán dòng chy n định không đều
và không n định.
Trong thc tế, chúng ta thường gp các bài toán thiết kế mt ct lòng dn như
kênh, đường ng, cng ngm … các ngành k thut Thu li, môi trường,
cu đường, thoát nước đô th . . .
C s tính toán là công thc Chezy (1769). Tính toán ch yếu là hình thang
theo 2 cách là gii tích và tra bng ca Agơrôtskin. Ngoài ra tính mt ct hình
tròn.
1.1. KHÁI NIM
Dòng chy được gi là n định khi vn tc không ph thuc thi gian và
không đổi mi mt ct.
Điu kin để dòng chy đều không áp:
1. Lưu lượng không đổi theo thi gian và dc theo dòng chy, Q(t,l)=Const.
2. Hình dng mt ct, chu vi và din tích mt ct ướt không đổi dc theo dòng
chy. Nên độ sâu mc nước trong kênh không đổi; h(l)=const hay
0=
dl
dh
.
3. Độ dc đáy không đổi, i=const.
4. H s nhám cũng không đổi, n=const.
5. S phân b lưu tc trên các mt ct là không đổi dc theo dòng chy.
Nếu mt trong các điu kin trên không tha thì dòng chy s không đều.
Dòng chy đều trong kênh h thường là dòng chy ri, đồng thi thường khu sc
cn bình phương, theo Chezy công thc tính vn tc (mean flow velocity):
RJCv =
, m/s (1-1)
Trong đó:
J Độ dc thy lc (slope of energy gradient);
C H s Chezy (Chezy coefficent), được xác định theo mt trong các công
thc sau:
y
R
n
C
1
=
, m
0,5
/s (1-2)
vi y xác định như sau:
¾ Theo công thc Poocơrâyme :
5
1
=y
(1-3)
¾ Theo công thc Manning:
6
1
=y
(1-4)
¾ Theo công thc Pavơlôpski :
(
)
1.075.013.05.2 = nRny (1-5)
¾ Theo Công thc Agơrôtskin (1890):
C = 17,72(k+lgR), m
0,5
/s (1-6)
nn
k
05643,0
72,17
1
==
(1-7)
Giáo trình Thủy lực đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Thủy lực đại cương - Người đăng: nguoilanhlungcuo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Giáo trình Thủy lực đại cương 9 10 55