Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình thủy năng

Được đăng lên bởi kieutienchunghb
Số trang: 89 trang   |   Lượt xem: 1582 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA NĂNG LƯỢNG
BỘ MÔN THỦY ĐIỆN VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

MÔN HỌC

THỦY NĂNG 1

TS. HOÀNG CÔNG TUẤN
ThS. ĐÀO NGỌC HIẾU

01/2015
1

Mục lục
Chương I.....................................................................................................................................3
Cơ sở sử dụng năng lượng nước và các sơ đồ khai thác thuỷ năng............................................3
§1.1. Các dạng năng lượng nước và khả năng khai thác............................................................3
§1.2. Đánh giá trữ năng của nguồn nước....................................................................................3
§1-3 Nguyên lý và phương thức khai thác thuỷ năng.................................................................8
§1.4. Điều tiết dòng chảy..........................................................................................................13
Chương 2:.................................................................................................................................24
TTĐ làm việc trong hệ thống điện............................................................................................24
§2.1 Khái niệm về hệ thống điện và đặc điểm của TTĐ...........................................................24
§2.2. Các hộ dùng điện và BĐPT.............................................................................................25
§2.3. Cân bằng công suất và điện năng.....................................................................................31
§2.4. Vai trò của TTĐ trong cân bằng công suất và điện lượng của HTĐ...............................39
Chương 3...................................................................................................................................43
Phân tích kinh tế và phân tích tài chính....................................................................................43
§3.1. Khái niệm chung..............................................................................................................43
§3.2. Giá trị thời gian của đồng tiền.........................................................................................46
§3.3. Các tiêu chí chọn phương án............................................................................................48
Chương 4: Tính toán thuỷ năng................................................................................................54
§4.1. Khái niệm về TTTN và Tài liệu cơ bản cho TTTN.............................
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA NĂNG LƯỢNG
BỘ MÔN THỦY ĐIỆN VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
MÔN HỌC
THỦY NĂNG 1
TS. HOÀNG CÔNG TUẤN
ThS. ĐÀO NGỌC HIẾU
01/2015
1
Giáo trình thủy năng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình thủy năng - Người đăng: kieutienchunghb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
89 Vietnamese
Giáo trình thủy năng 9 10 4