Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình thủy văn chương 3

Được đăng lên bởi tranquanghuong
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 2705 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Chương III: Đo đạc và chỉnh lý số liệu thủy văn

Chương III 
ĐO ĐẠC VÀ CHỈNH LÝ SỐ LIỆU THỦY VĂN
Việc thu thập số liệu quan trắc các đặc trưng khí tượng và thủy văn là điều kiện tiên
quyết khi lập các quy hoạch sử dụng nguồn nước và thiết kế công trình thủy lợi. Mức độ
quan trắc và chất lượng tài liệu khí tượng thủy văn sẽ quyết định chất lượng của các
phương án quy hoạch và độ tin cậy khi lựa chọn quy mô kích thước các công trình trong
công tác thiết kế.
Để có các số liệu khí tượng thuỷ văn cần thiết lập hệ thống các trạm đo (trạm quan
trắc) gọi là mạng lưới trạm khí tượng và thuỷ văn.
3.1. Ph©n lo¹i tr¹m quan tr¾c
1. Trạm quan trắc các yếu tố khí tượng
Các trạm quan trắc các yếu tố khí tượng được chia ra như sau:
- Trạm khí tượng: là loại trạm chỉ đo một số yếu tố khí tượng chính: mưa, gió, bốc
hơi, nhiệt độ không khí v..v. Các yếu tố khí tượng tại trạm khí tượng thường được quan
trắc với thời đoạn quan trắc dài (thường là thời đoạn ngày).
- Trạm khí hậu: là loại trạm đo tương đối đầy đủ các yếu tố khí tượng cả về số lượng
các yếu tố được quan trắc và mức độ chi tiết của các yếu tố này. Các yếu tố được quan trắc
nhiều hơn trạm khí tượng và bao gồm mưa, gió (tốc độ gió và hướng gió), nhiệt độ không
khí, bốc hơi mặt nước, bốc hơi mặt đất, độ ẩm không khí, độ ẩm đất, nhiệt độ điểm sương
v..v. Một số yếu tố khí tượng chính được đo với thời đoạn ngắn (phút, giờ hoặc 3 giờ v..v).
Kinh phí cho việc đo đạc các yếu tố khí tượng rất tốn kém nên số trạm khí hậu không
nhiều và được bố trí sao cho phản ánh được tính "vùng" của khí hậu.
Ngoài ra, các yếu tố khí tượng trên cao (gió, mây, nhiệt độ v..v) được quan trắc ở một
số trạm lớn với các thiết bị hiện đại như ra đa, bóng thám không và các vệ tinh địa tĩnh.
2. Trạm quan trắc các yếu tố thủy văn
Trạm thủy văn là trạm đo các yếu tố thủy văn: Mực nước, lưu lượng nước, tốc độ
dòng chảy và hướng chảy, lưu lượng bùn cát và lượng ngậm cát, nhiệt độ nước, thành phần
59

Giáo trình Thủy văn công trình

hoá học của nước. Ngoài ra tại các trạm thủy văn có kết hợp đo một số yếu tố khí tượng
chính như mưa, tốc độ gió, nhiệt độ không khí.
a. Phân loại trạm thủy văn
Tùy theo mục đích quan trắc, số yếu tố quan trắc, mức độ chi tiết của các yếu tố quan
trắc người ta phân loại các trạm quan trắc thủy văn như sau:
- Trạm Thuỷ văn cơ bản: Trạm cơ bản có nhiệm vụ đo đạc thường xuyên và liên tục
trong nhiều năm. Hệ thống các trạm thủy văn cơ bản được quy hoạch sao cho phản ánh
quy luật hình thành dòng chảy của hệ thống sông và phản ánh...
Ch ng III: Đo đ c và ch nh lý s li u th y vănươ
Ch ng IIIươ
ĐO Đ C VÀ CH NH LÝ S LI U TH Y VĂN
Việc thu thập số liệu quan trắc các đặc trưng khí tượng thủy văn điều kiện tiên
quyết khi lập các quy hoạch sử dụng nguồn nước thiết kế công trình thủy lợi. Mức độ
quan trắc chất lượng tài liệu khí tượng thủy văn sẽ quyết định chất lượng của các
phương án quy hoạch độ tin cậy khi lựa chọn quy kích thước các công trình trong
công tác thiết kế.
Để các số liệu khí tượng thuỷ văn cần thiết lập hệ thống các trạm đo (trạm quan
trắc) gọi là mạng lưới trạm khí tượng và thuỷ văn.
3.1. Ph©n lo¹i tr¹m quan tr¾c
1. Trạm quan trắc các yếu tố khí tượng
Các trạm quan trắc các yếu tố khí tượng được chia ra như sau:
- Trạm khí tượng: loại trạm chỉ đo một số yếu tố khí tượng chính: mưa, gió, bốc
hơi, nhiệt độ không khí v..v. Các yếu tố khí tượng tại trạm khí tượng thường được quan
trắc với thời đoạn quan trắc dài (thường là thời đoạn ngày).
- Trạm khí hậu: là loại trạm đo tương đối đầy đủ các yếu tố khí tượng cả về số lượng
các yếu tố được quan trắc và mức độ chi tiết của các yếu tố này. Các yếu tố được quan trắc
nhiều hơn trạm khí tượng bao gồma, gió (tốc độ gió hướng gió), nhiệt độ không
khí, bốc hơi mặt nước, bốc hơi mặt đất, độ ẩm không khí, độ ẩm đất, nhiệt độ điểm sương
v..v. Một số yếu tố khí tượng chính được đo với thời đoạn ngắn (phút, giờ hoặc 3 giờ v..v).
Kinh p cho việc đo đạc c yếu tố khí tượng rất tốn kém nên số trạm khí hậu không
nhiều và được bố trí sao cho phản ánh được tính "vùng" của khí hậu.
Ngoài ra, các yếu tố khí tượng trên cao (gió, mây, nhiệt độ v..v) được quan trắc ở một
số trạm lớn với các thiết bị hiện đại như ra đa, bóng thám không và các vệ tinh địa tĩnh.
2. Trạm quan trắc các yếu tố thủy văn
Trạm thủy văn trạm đo c yếu tố thủy văn: Mực nước, lưu lượng nước, tốc độ
dòng chảy và hướng chảy, lưu lượng bùn cát và lượng ngậm cát, nhiệt độ nước, thành phần
59
giáo trình thủy văn chương 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình thủy văn chương 3 - Người đăng: tranquanghuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
giáo trình thủy văn chương 3 9 10 160