Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Thuỷ văn công trình (P3)

Được đăng lên bởi Lâm Phúc Cường
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 10457 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Ch¬ng IV: Lý thuyÕt x¸c suÊt thèng kª

CHƯƠNG IV
LÍ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ
ỨNG DỤNG TRONG TÍNH TOÁN THỦY VĂN
Các hiện tượng xảy ra trong tự nhiên có thể chia làm hai loại: Hiện tượng tất nhiên và
hiện tượng ngẫu nhiên.
- Các hiện tượng tất nhiên là những hiện tượng mà trong một điều kiện nhất định nó
phải xảy ra theo những quy luật nhất định, nhờ đó ta có thể biết trước được quá trình phát
triển và tính chất của nó.
- Các hiện tượng ngẫu nhiên là hiện tượng mà trong những điều kiện nhất định nó có
thể xảy ra theo những xu hướng khác nhau, thậm chí có thể không xảy ra. Đối với những
hiện tượng ngẫu nhiên ta không thể khẳng định được chắc chắn có xảy ra hay không và
cũng không khẳng định được quá trình diễn biến của nó.
Hiện thượng thuỷ văn (như đã trình bày trong chương I) là loại hiện tượng vừa mang tính
tất nhiên vừa mang tính ngẫu nhiên. Bởi vậy, trong nghiên cứu tính toán thủy văn cần kết hợp
hai loại phương pháp: phương pháp nguyên nhân hình thành và phương pháp thống kê xác suất.
Tính chất ngẫu nhiên của các hiện tượng tự nhiên có những sự khác biệt nhất định.
Bởi vậy, khi áp dụng phương pháp thống kê xác suất để nghiên cứu một hiện tượng cụ thể
nào đó, cần phân tích tính đặc thù của hiện tượng để lựa chọn phương pháp nghiên cứu
thích hợp. Chính vì vậy, trong tài liệu này chỉ trình bày những kiến thức cơ bản về lý
thuyết thống kê xác suất liên quan đến việc áp dụng nó trong lĩnh vực tính toán thủy văn.
Người đọc muốn tìm hiểu sâu về lý thuyết thống kê xác suất có thể tham khảo ở các tài liệu
chuyên khảo khác.
4.1. Mét sè kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ lý thuyÕt x¸c suÊt
4.1.1. Biến cố ngẫu nhiên và phân loại
4.1.1.1. Khái niệm về phép thử và biến cố
- Phép thử: Trong lý thuyết xác suất khái niệm “phép thử” được hiểu là các thử nghiệm
hoặc các quan sát được thực hiện đối với một hiện tượng ngẫu nhiên nào đó. Các thử
nghiệm và quan sát đó phải được thực hiện trong cùng một điều kiện nhất định. Thí dụ,
việc gieo con xúc xắc để xác định sự xuất hiện một mặt nào đó được coi là phép thử, mỗi
79

Gi¸o tr×nh thuû v¨n c«ng tr×nh

lần gieo con xúc xắc được gọi là “thực hiện” phép thử đó; sự thiết lập hệ thống quan trắc
giá trị lưu lượng lớn nhất xuất hiện hàng năm tại một mặt cắt sông là phép thử, việc đo
đạc để tìm giá trị lớn nhất của lưu lượng được gọi là “thực hiện” phép thử đó; sự thiết
lập hệ thống đo đạc xác định lưu lượng bình quân hàng năm tại một mặt cắt sông được
gọi là phép thử, sự thực hiện các quan trắc trong suốt một năm để tính được giá trị lưu
lượng bì...
Ch¬ng IV: Lý thuyÕt x¸c suÊt thèng kª
CH NG IVƯƠ
LÍ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ
ỨNG DỤNG TRONG TÍNH TOÁN THỦY VĂN
Các hiện tượng xảy ra trong tự nhiên thể chia làm hai loại: Hiện tượng tất nhiên
hiện tượng ngẫu nhiên.
- Các hiện tượng tất nhiên những hiện tượng mà trong một điều kiện nhất định
phải xảy ra theo những quy luật nhất định, nhờ đó ta thể biết trước được quá trình phát
triển và tính chất của nó.
- c hiện tượng ngẫu nhiên hiện tượng mà trong những điều kiện nhất định
thể xảy ra theo những xu hướng khác nhau, thậm chí thể không xảy ra. Đối với những
hiện tượng ngẫu nhiên ta không thể khẳng định được chắc chắn có xảy ra hay không
cũng không khẳng định được quá trình diễn biến của nó.
Hin thưng thuỷ văn (như đã tnh bày trong chương I) là loại hin tượng vừa mang tính
tt nhiên vừa mang tính ngẫu nhiên. Bởi vậy, trong nghiên cứu tính toán thy văn cần kết hợp
hai loại phương pháp: phương pháp nguyên nhân hình thành và phương pháp thng kê c suất.
Tính chất ngẫu nhiên của các hiện tượng tự nhiên những sự khác biệt nhất định.
Bởi vậy, khi áp dụng phương pháp thống xác suất để nghiên cứu một hiện tượng cụ thể
nào đó, cần phân tích tính đặc thù của hiện tượng để lựa chọn phương pháp nghiên cứu
thích hợp. Chính vậy, trong tài liệu này chỉ trình bày những kiến thức bản về
thuyết thống xác suất liên quan đến việc áp dụng trong lĩnh vực tính toán thủy văn.
Người đọc muốn tìm hiểu sâu về lý thuyết thống kê xác suất có thể tham khảo ở các tài liệu
chuyên khảo khác.
4.1. Mét sè kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ lý thuyÕt x¸c suÊt
4.1.1. Biến cố ngẫu nhiên và phân loại
4.1.1.1. Khái niệm về phép thử và biến cố
- Phép thử: Trong lý thuyết c suất khái nim “phép thử” được hiểu là các thnghim
hoặc các quan sát được thực hiện đối với một hiện tượng ngẫu nhiên o đó. Các thử
nghiệm quan sát đó phải được thực hiện trong cùng một điều kiện nhất định. Thí dụ,
việc gieo con xúc xắc để xác định sự xuất hiện một mặt nào đó được coi phép thử, mỗi
79
Giáo trình Thuỷ văn công trình (P3) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Thuỷ văn công trình (P3) - Người đăng: Lâm Phúc Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
Giáo trình Thuỷ văn công trình (P3) 9 10 124