Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình tiện phay cnc

Được đăng lên bởi 20110872
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 1915 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI MỞ ĐẦU .........................................................................................................................................................4
CHO SỐ LIỆU: ......................................................................................................................................................5
CHƢƠNG I. TÍNH TOÁN HỆ THỐNG CƠ KHÍ ..............................................................................................6
1.1. CHọN KIểU LắP ĐặT, TÍNH LựC CắT ..................................................................................................................6
1.2. TÍNH TOÁN LựA CHọN TRụC VÍT, ổ BI Đỡ CHO TRụC .........................................................................................6
1.2.1. Điều kiện làm việc và các thông số sẽ được tính chọn .........................................................................6
1.2.2. Tính toán lực dọc trục ..........................................................................................................................7
a. Máy chạy khi không gia công V1=25 m/min ........................................................................................................ 7
b. Máy chạy với vận tốc lớn nhất khi gia công V2=10 m/min .................................................................................. 7

1.3. TÍNH TOÁN TảI TRọNG ....................................................................................................................................8
1.3.1. Tải trọng tĩnh .......................................................................................................................................8
1.3.2. Tải trọng động Ca .................................................................................................................................8
1.4. CHọN KIểU BI [4] ............................................................................................................................................9
1.5. KIểM NGHIệM TRụC VÍT ................................................................................................................................10
1.5.1. Tuổi thọ làm việc ................................................................................................................................10
1.5.2. Tính toán tải cho phép tác dụng lên trục ...........................................................................................10
1.5.3. Tốc độ quay cho phép .........................................
1
LI M ĐẦU .........................................................................................................................................................4
CHO S LIU: ......................................................................................................................................................5
CHƢƠNG I. TÍNH TOÁN H THNG CƠ KHÍ ..............................................................................................6
1.1. CHN KIU LắP ĐặT, TÍNH LC CT ..................................................................................................................6
1.2. TÍNH TOÁN LA CHN TRC VÍT, BI Đỡ CHO TRC .........................................................................................6
1.2.1. Điu kin làm vic và các thông s s được tính chn .........................................................................6
1.2.2. Tính toán lc dc trc ..........................................................................................................................7
a. Máy chy khi không gia công V1=25 m/min ........................................................................................................ 7
b. Máy chy vi vn tc ln nht khi gia công V2=10 m/min .................................................................................. 7
1.3. TÍNH TOÁN TI TRNG ....................................................................................................................................8
1.3.1. Ti trọng tĩnh .......................................................................................................................................8
1.3.2. Ti trọng động C
a
.................................................................................................................................8
1.4. CHN KIU BI [4] ............................................................................................................................................9
1.5. KIM NGHIM TRC VÍT ................................................................................................................................ 10
1.5.1. Tui th làm vic ................................................................................................................................ 10
1.5.2. Tính toán ti cho phép tác dng lên trc ........................................................................................... 10
1.5.3. Tc độ quay cho phép ........................................................................................................................ 10
1.5.4. Tính toán momen ................................................................................................................................ 11
1.5.5. Tính toán ng sut tác dng lên trc vít ............................................................................................ 12
1.5.6. Độ dịch do thay đổi nhiệt độ (mức điều chnh 3
o
C) ........................................................................... 12
1.6. TÍNH CHN LĂN [6].................................................................................................................................... 12
2. TÍNH TOÁN CHN RAY DN HƢỚNG CHO BÀN X BÀN Y .................................................... 13
2.1. TÍNH CHN RAY CHO BÀN X: ....................................................................................................................... 13
2.1.1. Các điều kiện đầu: ............................................................................................................................. 13
2.1.2. Tính toán các lc riêng r .................................................................................................................. 13
a. Chuyển động đều, lc hƣớng kính ....................................................................................................................... 13
b. Chuyển động tăng tốc sang trái, lc .................................................................................................................... 14
c. Chuyển động gim tc sang trái ph ................................................................................................................... 14
d. Chuyển động tăng tốc sang phi .......................................................................................................................... 14
e. Chuyển động gim tc sang phi ......................................................................................................................... 14
2.1.3. Tính toán ti tương đương ................................................................................................................. 15
a. Khi chuyển động đều ........................................................................................................................................... 15
b. Tăng tốc sang trái ................................................................................................................................................. 15
c. Gim tc sang trái ................................................................................................................................................ 15
2.1.4. Tính toán ti trung bình ..................................................................................................................... 15
2.1.5. Tính tui th danh nghĩa .................................................................................................................... 15
2.2. TÍNH CHN RAY CHO BÀN Y ........................................................................................................................ 15
2.2.1. Các điều kiện đầu ............................................................................................................................... 15
2.2.2. Kim tra h s an toàn tĩnh ................................................................................................................ 16
2.2.3. Tính toán ti trung bình Pm ............................................................................................................... 16
2.2.4. Tính tui th danh nghĩa .................................................................................................................... 16
CHƢƠNG II. TÍNH CHN ĐỘNG CƠ SERVO .............................................................................................. 17
2.1. ĐIU KIệN BAN ĐầU ...................................................................................................................................... 17
2.2. TÍNH TOÁN MOMEN QUY ĐổI ........................................................................................................................ 17
2.2.1. Momen ma sát quy đi ....................................................................................................................... 17
2.2.2. Momen trng lc quy đổi ................................................................................................................... 18
2.2.3. Momen cắt quy đổi ............................................................................................................................. 18
2.2.4. Momen tải quy đổi.............................................................................................................................. 19
2.3. TÍNH TOÁN MOMEN QUÁN TÍNH TI QUY ĐổI V TRC ĐNG CƠ ..................................................................... 19
Giáo trình tiện phay cnc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình tiện phay cnc - Người đăng: 20110872
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Giáo trình tiện phay cnc 9 10 847