Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình tin học cơ sở

Được đăng lên bởi tran-dinh-hung
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 957 lần   |   Lượt tải: 0 lần
C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n
I. PhÇn cøng - phÇn mÒm :
§Ó cã mét c¬ chÕ m¸y tÝnh cÇn ph¶i cã sù kÕt hîp cña 2 phÇn ( phÇn cøng vµ phÇn mÒm)
A. PhÇn cøng :
PhÇn cøng bao gåm phÇn m¸y vµ c¸c thiÕt bÞ ®i kÌm . Mét m¸y vi tÝnh thêng ®îc l¾p tõ
nhiÒu bé phËn ghÐp víi nhau , tËp hîp c¸c thiÕt bÞ cña mét m¸y t¹o lªn cÊu h×nh cña m¸y
tÝnh ®ã .
CÊu h×nh cña mét m¸y tÝnh PC gåm c¸c bé phËn sau :
1. B¶ng m¹ch chÝnh : Morther Board
Lµ mét b¶ng m¹ch kÕt nèi c¸c thiÕt bÞ qua c¸c cæng th«ng tin . trªn b¶ng m¹ch ta cã
thÓ nh×n thÊy :
- Khe c¾m CPU .
- Pin CMOST
- ROM BIOS
- c¸c khe c¾m RAM
- C¸c khe c¾m më réng ®Ó l¾p c¸c thiÐt bÞ kh¸c
- C¸c cæng giao tiÕp : COM1, COM2, LTP1, LTP2, USB , PS/2 , cæng bµn phÝm .
- c¸c cæng chê l¾p c¸c æ ®Üa ( IDE) b»ng c¸c d©y c¸p ®iÖn .
HiÖn nay rÊt nhiÒu card ( mµn h×nh , ©m thanh, modem,.. .) tríc ®©y ®îc s¶n xuÊt rêi
®Ó c¾m vµo c¸c khe ®· ®îc tÝch hîp trªn b¶ng m¹ch .
2. Bé xö lý trung t©m ( CPU ) :
CPU - cßn gäi lµ Chip . CPU lµ bé n·o cña m¸y tÝnh, nã xö lý , truy xuÊt , ®iÒu khiÓn
mäi qu¸ tr×nh xö lý th«ng tin trªn m¸y .
Bé xö lý trung t©m ®Çu tiªn cã tõ nh÷ng n¨m 1970 víi tèc ®é kho¶ng 10MHZ , tõ ®ã
®Õn nay CPU liªn tôc ®îc c¶i tiÕn , ph¸t triÓn hiÖn nay trªn thÞ trêng ®· phæ biÕn lo¹i chip
PIV víi tèc ®é xö lý tíi 2 GHZ .
V× qu¸ tr×nh lµm viÖc CPU cã nhiÖt ®é cao nªn trong m¸y tÝnh ngêi ra cã ghÐp nã víi
mét c¸nh to¶ nhiÖt hoÆc dïng qu¹t lµm m¸y .
3.Bé nhí . MEMORY
Bé nhí cña m¸y tÝnh cã vai trß lu gi÷ th«ng tin tríc vµ sau khi xö lý . Trong m¸y tÝnh cã
2 lo¹i bé nhí : Bé nhí trong vµ bé nhí ngoµi .
a) Bé nhí trong :
Bé nhí trong cña m¸y tÝnh lµ c¸c chip ®iÖn to¸n . cã 2 lo¹i : ROM vµ RAM.
+ ROM : Lµ bé nhí chØ ®äc - Trong mét m¸y tÝnh ROM lµ mét con chip lu gi÷ trong nã
mét ch¬ng tr×nh nhËn d¹ng c¸c thiÕt bÞ vµ khai b¸o cÊu h×nh m¸y tÝnh , v× mét thiÕt bÞ ® îc l¾p
vµo trong mét m¸y chØ cã thÓ ho¹t ®éng ®îc khi m¸y nhËn diÖn ®îc thiÕt bÞ ®ã - muèn m¸y
nhËn diÖn ®îc th× cÇn ph¶i cho ch¹y ch¬ng tr×nh SETUP chøa trong ROM . viÖc nµy thêng

1

ngêi ta ph¶i lµm sau khi l¾p m¸y hoÆc söa ch÷a m¸y . Sau khi khai b¸o cÊu h×nh m¸y sÏ ®îc lu gi÷ trong ROM BIOS .
Th«ng tin ch¬ng tr×nh trong ROM kh«ng thay ®æi ®îc v× thÕ ngêi ta gäi nã lµ bé nhí
chØ ®äc .
+ RAM : Bé nhí truy nhËp ngÇu nhiªn - RAM thùc chÊt còng lµ c¸c chip ® îc ghÐp
thµnh c¸c thanh vµ cã thÓ l¾p vµo hoÆc th¸o ra khái m¸y . Trªn mét m¸y thêng ta cã thÓ
thÊy mét vµi khe c¾m c¸c thanh RAM . Th«ng tin trong RAM ®îc hÖ ®iÒu hµnh qu¶n lý cÊp
ph¸t hay thu håi trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, th«ng ...
C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n
I. PhÇn cøng - phÇn mÒm :
§Ó cã mét c¬ chÕ m¸y tÝnh cÇn ph¶i cã sù kÕt hîp cña 2 phÇn ( phÇn cøng vµ phÇn mÒm)
A. PhÇn cøng :
PhÇn cøng bao gåm phÇn m¸y vµ c¸c thiÕt bÞ ®i kÌm . Mét m¸y vi tÝnh thêng ®îc l¾p tõ
nhiÒu phËn ghÐp víi nhau , tËp hîp c¸c thiÕt a t m¸y t¹o lªn cÊu h×nh cña m¸y
tÝnh ®ã .
CÊu h×nh cña mét m¸y tÝnh PC gåm c¸c bé phËn sau :
1. B¶ng m¹ch chÝnh : Morther Board
mét b¶ng m¹ch t nèi c thiÕt bÞ qua c cæng th«ng tin . trªn b¶ng m¹ch ta
thÓ nh×n thÊy :
- Khe c¾m CPU .
- Pin CMOST
- ROM BIOS
- c¸c khe c¾m RAM
- C¸c khe c¾m më réng ®Ó l¾p c¸c thiÐt bÞ kh¸c
- C¸c cæng giao tiÕp : COM1, COM2, LTP1, LTP2, USB , PS/2 , cæng bµn phÝm .
- c¸c cæng chê l¾p c¸c æ ®Üa ( IDE) b»ng c¸c d©y c¸p ®iÖn .
HiÖn nay rÊt nhiÒu card ( mµn h×nh , ©m thanh, modem,.. .) tríc ®©y ®îc s¶n xuÊt rêi
®Ó c¾m vµo c¸c khe ®· ®îc tÝch hîp trªn b¶ng m¹ch .
2. Bé xö lý trung t©m ( CPU ) :
CPU - cßn gäi lµ Chip . CPU n·o cña m¸y tÝnh, nã lý , truy xuÊt , ®iÒu khiÓn
mäi qu¸ tr×nh xö lý th«ng tin trªn m¸y .
lý trung t©m ®Çu tiªn tõ nh÷ng n¨m 1970 víi tèc ®é kho¶ng 10MHZ , ®ã
®Õn nay CPU liªn tôc ®îc c¶i tiÕn , ph¸t triÓn hiÖn nay trªn t trêng ®· p biÕn lo¹i chip
PIV víi tèc ®é xö lý tíi 2 GHZ .
qu¸ tr×nh lµm viÖc CPU nhiÖt ®é cao nªn trong m¸y tÝnh ngêi ra ghÐp nã i
mét c¸nh to¶ nhiÖt hoÆc dïng qu¹t lµm m¸y .
3.Bé nhí . MEMORY
Bé nhí cña m¸y tÝnh cã vai trß lu gi÷ th«ng tin tríc vµ sau khi xö lý . Trong m¸y tÝnh cã
2 lo¹i bé nhí : Bé nhí trong vµ bé nhí ngoµi .
a) Bé nhí trong :
Bé nhí trong cña m¸y tÝnh lµ c¸c chip ®iÖn to¸n . cã 2 lo¹i : ROM vµ RAM.
+ ROM : Lµ bé nhí chØ ®äc - Trong mét m¸y tÝnh ROM lµ mét con chip lu gi÷ trong nã
mét ch¬ng tr×nh nhËn d¹ng c¸c thiÕt bÞ vµ khai b¸o cÊu h×nh m¸y tÝnh , v× mét thiÕt bÞ ®îc l¾p
vµo trong mét m¸y chØ thÓ ho¹t ®éng ®îc khi m¸y nhËn diÖn ®îc thiÕt ®ã - muèn m¸y
nhËn diÖn ®îc tcÇn ph¶i cho ch¹y ch¬ng tr×nh SETUP chøa trong ROM . viÖc nµy thêng
1
Giáo trình tin học cơ sở - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình tin học cơ sở - Người đăng: tran-dinh-hung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Giáo trình tin học cơ sở 9 10 135